NL

Nederland: Hoofddorp - Sociale diensten

Aankondiging van een opdracht


Aanbestedende dienst

Naam en adressen

Gemeente Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
2132 TZ
Contact person: Katja Postma
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Phone: +31 9001852

Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3f997d69b132d8047a66767c3f2cb425

Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3f997d69b132d8047a66767c3f2cb425

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres

Soort aanbestedende dienst

REGIONAL_AUTHORITY

Hoofdactiviteit

GENERAL_PUBLIC_SERVICES

Tender overview

Benaming

Tussentijdse instroom jeugd: ambulant, residentieel, crisis en innovatie (Ref: 2017-195)


CPV-code hoofdcategorie

85320000


Type opdrachtKorte beschrijving

Opdrachtgever wil lange termijn relaties aangaan met opdrachtnemers. Hierdoor zijn opdrachtnemers in staat om te investeren in doorontwikkeling en innovatie en opereren zij steeds beter binnen de kaders van het Haarlemmermeers model. Tegelijkertijd doen we deze jaren ook steeds meer ervaring op met de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen en verandert het politieke veld. Zo zijn de raadsverkiezingen in 2018 en zal er mede naar aanleiding hiervan eventueel nieuw beleid volgen in 2019. Om eventuele wijzigingen die gewenst zijn naar aanleiding van onze gemeenschappelijke ervaring en het gewijzigde politieke veld door te voeren, is flexibiliteit in contracten gewenst. De overeenkomsten voor alle percelen treden in werking op 1 januari 2018.

Lots


Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

List and brief description of conditions:

Economische en financiƫle draagkracht

Technische en beroepsbekwaamheid

List and brief description of selection criteria: Minimum level(s) of standards possibly required:

Informatie over voorbehouden opdrachten

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Information about a particular profession

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht


Procedure

Beschrijving

Type procedure

Openbare procedure

Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Inlichtingen over elektronische veiling

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: yes

Administratieve inlichtingen

Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 2025-10-31

Plaatselijke tijd: 16:30

Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

NL

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Tender must be valid until:

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:

Plaatselijke tijd:


Aanvullende inlichtingen

Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows


Nadere inlichtingen


Beroepsinstantie

Rechtbank Noord-Holland Haarlem +31 883616100 Info@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Internetadres(sen): http://www.haarlemmermeer.nl

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie


Beroepsprocedure

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen


Datum van verzending van deze aankondiging

2018-03-23


- Top

Related Tenders

Nederland: Dordrecht - Beplanten en onderhouden van groengebieden

De gemeente Dordrecht werkt steeds meer samen met inwoners, ondernemers en andere partijen om de leefomgeving prettig te houden of te verbeteren. Door de aannemer mede verantwoordelijk te maken voor het behouden en stimuleren van initiatieven in de openbare ruimte, verwacht de gemeente een positieve bijdrage te kunnen leveren aan haar doelstellingen i.r.t participatie.

Full details...

{'complementary_info': {'address_review_body': {'country': {'value': 'NL'},
                        'e_mail': {'text': 'Info@rechtspraak.nl'},
                        'officialname': {'text': 'Rechtbank '
                                     'Noord-Holland'},
                        'phone': {'text': '+31 '
                                 '883616100'},
                        'text': 'Rechtbank '
                            'Noord-Holland\n'
                            'Haarlem\n'
                            '\n'
                            '+31 883616100\n'
                            'Info@rechtspraak.nl\n'
                            'http://www.rechtspraak.nl',
                        'town': {'text': 'Haarlem'},
                        'url': {'text': 'http://www.rechtspraak.nl'}},
            'date_dispatch_notice': {'text': '2018-03-23'},
            'text': 'Rechtbank Noord-Holland\n'
                'Haarlem\n'
                '\n'
                '+31 883616100\n'
                'Info@rechtspraak.nl\n'
                'http://www.rechtspraak.nl\n'
                '\n'
                '2018-03-23'},
 'contracting_body': {'address_contracting_body': {'address': {'text': 'Raadhuisplein '
                                    '1'},
                          'contact_point': {'text': 'Katja '
                                       'Postma'},
                          'country': {'value': 'NL'},
                          'e_mail': {'text': 'aanbesteden@haarlemmermeer.nl'},
                          'nationalid': {'text': '381942865'},
                          'nuts': {'code': 'NL'},
                          'officialname': {'text': 'Gemeente '
                                      'Haarlemmermeer'},
                          'phone': {'text': '+31 '
                                   '9001852'},
                          'postal_code': {'text': '2132 '
                                      'TZ'},
                          'text': 'Gemeente '
                              'Haarlemmermeer\n'
                              '381942865\n'
                              'Raadhuisplein 1\n'
                              'Hoofddorp\n'
                              '2132 TZ\n'
                              '\n'
                              'Katja Postma\n'
                              '+31 9001852\n'
                              'aanbesteden@haarlemmermeer.nl\n'
                              '\n'
                              'http://www.haarlemmermeer.nl',
                          'town': {'text': 'Hoofddorp'},
                          'url_general': {'text': 'http://www.haarlemmermeer.nl'}},
           'address_further_info_idem': {},
           'address_participation_idem': {},
           'ca_activity': {'value': 'GENERAL_PUBLIC_SERVICES'},
           'ca_type': {'value': 'REGIONAL_AUTHORITY'},
           'document_full': {},
           'text': 'Gemeente Haarlemmermeer\n'
               '381942865\n'
               'Raadhuisplein 1\n'
               'Hoofddorp\n'
               '2132 TZ\n'
               '\n'
               'Katja Postma\n'
               '+31 9001852\n'
               'aanbesteden@haarlemmermeer.nl\n'
               '\n'
               'http://www.haarlemmermeer.nl\n'
               '\n'
               '\n'
               'https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3f997d69b132d8047a66767c3f2cb425\n'
               '\n'
               'https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3f997d69b132d8047a66767c3f2cb425',
           'url_document': {'text': 'https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3f997d69b132d8047a66767c3f2cb425'},
           'url_participation': {'text': 'https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3f997d69b132d8047a66767c3f2cb425'}},
 'lefti': {},
 'lots': [{'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'}, 'text': ''},
      'duration': {'text': '12', 'type': 'MONTH'},
      'lot_no': {'text': '1'},
      'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
             'text': 'Haarlemmermeer.'},
      'no_eu_progr_related': {},
      'nuts': {'code': 'NL'},
      'short_descr': {'p': {'text': 'Nb.'}, 'text': 'Nb.'},
      'title': {'p': {'text': 'Ambulant'}, 'text': 'Ambulant'}},
     {'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'}, 'text': ''},
      'duration': {'text': '12', 'type': 'MONTH'},
      'lot_no': {'text': '2'},
      'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
             'text': 'Haarlemmermeer.'},
      'no_eu_progr_related': {},
      'nuts': {'code': 'NL'},
      'short_descr': {'p': {'text': 'Nb.'}, 'text': 'Nb.'},
      'title': {'p': {'text': 'Residentieel'}, 'text': 'Residentieel'}},
     {'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'}, 'text': ''},
      'duration': {'text': '12', 'type': 'MONTH'},
      'lot_no': {'text': '3'},
      'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
             'text': 'Haarlemmermeer.'},
      'no_eu_progr_related': {},
      'nuts': {'code': 'NL'},
      'short_descr': {'p': {'text': 'Nb.'}, 'text': 'Nb.'},
      'title': {'p': {'text': 'Crisis'}, 'text': 'Crisis'}},
     {'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'}, 'text': ''},
      'duration': {'text': '12', 'type': 'MONTH'},
      'lot_no': {'text': '4'},
      'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
             'text': 'Haarlemmermeer.'},
      'no_eu_progr_related': {},
      'nuts': {'code': 'NL'},
      'short_descr': {'p': {'text': 'Ntb.'}, 'text': 'Ntb.'},
      'title': {'p': {'text': 'Innovatie'}, 'text': 'Innovatie'}}],
 'notice': {'type': 'CONTRACT'},
 'object_contract': {'cpv_main': {'cpv_code': {'code': '85320000'}, 'text': ''},
           'item': '1',
           'lot_division': {'lot_all': {}, 'text': ''},
           'object_descr': {'item': '4',
                   'list': [{'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'},
                                  'text': ''},
                        'duration': {'text': '12',
                               'type': 'MONTH'},
                        'item': '1',
                        'lot_no': {'text': '1'},
                        'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
                               'text': 'Haarlemmermeer.'},
                        'no_eu_progr_related': {},
                        'nuts': {'code': 'NL'},
                        'short_descr': {'p': {'text': 'Nb.'},
                                'text': 'Nb.'},
                        'text': 'Ambulant\n'
                            '\n'
                            '1\n'
                            '\n'
                            '\n'
                            '\n'
                            '\n'
                            '\n'
                            'Haarlemmermeer.\n'
                            '\n'
                            '\n'
                            'Nb.\n'
                            '\n'
                            '12',
                        'title': {'p': {'text': 'Ambulant'},
                             'text': 'Ambulant'}},
                        {'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'},
                                  'text': ''},
                        'duration': {'text': '12',
                               'type': 'MONTH'},
                        'lot_no': {'text': '2'},
                        'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
                               'text': 'Haarlemmermeer.'},
                        'no_eu_progr_related': {},
                        'nuts': {'code': 'NL'},
                        'short_descr': {'p': {'text': 'Nb.'},
                                'text': 'Nb.'},
                        'title': {'p': {'text': 'Residentieel'},
                             'text': 'Residentieel'}},
                        {'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'},
                                  'text': ''},
                        'duration': {'text': '12',
                               'type': 'MONTH'},
                        'lot_no': {'text': '3'},
                        'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
                               'text': 'Haarlemmermeer.'},
                        'no_eu_progr_related': {},
                        'nuts': {'code': 'NL'},
                        'short_descr': {'p': {'text': 'Nb.'},
                                'text': 'Nb.'},
                        'title': {'p': {'text': 'Crisis'},
                             'text': 'Crisis'}},
                        {'cpv_additional': {'cpv_code': {'code': '85320000'},
                                  'text': ''},
                        'duration': {'text': '12',
                               'type': 'MONTH'},
                        'lot_no': {'text': '4'},
                        'main_site': {'p': {'text': 'Haarlemmermeer.'},
                               'text': 'Haarlemmermeer.'},
                        'no_eu_progr_related': {},
                        'nuts': {'code': 'NL'},
                        'short_descr': {'p': {'text': 'Ntb.'},
                                'text': 'Ntb.'},
                        'title': {'p': {'text': 'Innovatie'},
                             'text': 'Innovatie'}}],
                   'text': 'Innovatie\n'
                       '\n'
                       '4\n'
                       '\n'
                       '\n'
                       '\n'
                       '\n'
                       '\n'
                       'Haarlemmermeer.\n'
                       '\n'
                       '\n'
                       'Ntb.\n'
                       '\n'
                       '12'},
           'reference_number': {'text': '2017-195'},
           'short_descr': {'p': {'text': 'Opdrachtgever wil lange '
                          'termijn relaties aangaan '
                          'met opdrachtnemers. '
                          'Hierdoor zijn '
                          'opdrachtnemers in staat om '
                          'te investeren in '
                          'doorontwikkeling en '
                          'innovatie en opereren zij '
                          'steeds beter binnen de '
                          'kaders van het '
                          'Haarlemmermeers model. '
                          'Tegelijkertijd doen we '
                          'deze jaren ook steeds meer '
                          'ervaring op met de '
                          'ondersteuning van '
                          'jeugdigen en volwassenen '
                          'en verandert het politieke '
                          'veld. Zo zijn de '
                          'raadsverkiezingen in 2018 '
                          'en zal er mede naar '
                          'aanleiding hiervan '
                          'eventueel nieuw beleid '
                          'volgen in 2019. Om '
                          'eventuele wijzigingen die '
                          'gewenst zijn naar '
                          'aanleiding van onze '
                          'gemeenschappelijke '
                          'ervaring en het gewijzigde '
                          'politieke veld door te '
                          'voeren, is flexibiliteit '
                          'in contracten gewenst. De '
                          'overeenkomsten voor alle '
                          'percelen treden in werking '
                          'op 1 januari 2018.'},
                   'text': 'Opdrachtgever wil lange termijn '
                       'relaties aangaan met '
                       'opdrachtnemers. Hierdoor zijn '
                       'opdrachtnemers in staat om te '
                       'investeren in doorontwikkeling '
                       'en innovatie en opereren zij '
                       'steeds beter binnen de kaders '
                       'van het Haarlemmermeers model. '
                       'Tegelijkertijd doen we deze '
                       'jaren ook steeds meer ervaring '
                       'op met de ondersteuning van '
                       'jeugdigen en volwassenen en '
                       'verandert het politieke veld. Zo '
                       'zijn de raadsverkiezingen in '
                       '2018 en zal er mede naar '
                       'aanleiding hiervan eventueel '
                       'nieuw beleid volgen in 2019. Om '
                       'eventuele wijzigingen die '
                       'gewenst zijn naar aanleiding van '
                       'onze gemeenschappelijke ervaring '
                       'en het gewijzigde politieke veld '
                       'door te voeren, is flexibiliteit '
                       'in contracten gewenst. De '
                       'overeenkomsten voor alle '
                       'percelen treden in werking op 1 '
                       'januari 2018.'},
           'text': 'Tussentijdse instroom jeugd: ambulant, '
               'residentieel, crisis en innovatie\n'
               '\n'
               '2017-195\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Opdrachtgever wil lange termijn relaties aangaan '
               'met opdrachtnemers. Hierdoor zijn opdrachtnemers '
               'in staat om te investeren in doorontwikkeling en '
               'innovatie en opereren zij steeds beter binnen de '
               'kaders van het Haarlemmermeers model. '
               'Tegelijkertijd doen we deze jaren ook steeds '
               'meer ervaring op met de ondersteuning van '
               'jeugdigen en volwassenen en verandert het '
               'politieke veld. Zo zijn de raadsverkiezingen in '
               '2018 en zal er mede naar aanleiding hiervan '
               'eventueel nieuw beleid volgen in 2019. Om '
               'eventuele wijzigingen die gewenst zijn naar '
               'aanleiding van onze gemeenschappelijke ervaring '
               'en het gewijzigde politieke veld door te voeren, '
               'is flexibiliteit in contracten gewenst. De '
               'overeenkomsten voor alle percelen treden in '
               'werking op 1 januari 2018.\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Ambulant\n'
               '\n'
               '1\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Haarlemmermeer.\n'
               '\n'
               '\n'
               'Nb.\n'
               '\n'
               '12\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Residentieel\n'
               '\n'
               '2\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Haarlemmermeer.\n'
               '\n'
               '\n'
               'Nb.\n'
               '\n'
               '12\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Crisis\n'
               '\n'
               '3\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Haarlemmermeer.\n'
               '\n'
               '\n'
               'Nb.\n'
               '\n'
               '12\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Innovatie\n'
               '\n'
               '4\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               '\n'
               'Haarlemmermeer.\n'
               '\n'
               '\n'
               'Ntb.\n'
               '\n'
               '12',
           'title': {'p': {'text': 'Tussentijdse instroom jeugd: '
                       'ambulant, residentieel, crisis '
                       'en innovatie'},
                'text': 'Tussentijdse instroom jeugd: ambulant, '
                    'residentieel, crisis en innovatie'}},
 'procedure': {'date_receipt_tenders': {'text': '2025-10-31'},
        'framework': {},
        'languages': {'language': {'value': 'NL'}, 'text': ''},
        'pt_open': {},
        'text': '2025-10-31\n16:30',
        'time_receipt_tenders': {'text': '16:30'}}}

Latest Posts


Useful Links

Our Contacts


Tensile-Cells, Oxford, England
Email: contact@tender-search.com
Email: contact@tensile-cells.com