This tender has expired.

Tender description

Incheierea unui acord-cadru urmat de contracte subsecvente ce vor avea ca obiect achiziţia de „piese de schimb si subansamble asigurarea mentenanţei poligoanelor automatizate de tragere”.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor
Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.Declaratia referitoare la prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 va fi completata de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE (conform Formularului 2 din SECŢIUNEA FORMULARE)Ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinători) au obligatia completării și prezentării inițiale a DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro)Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:GAVRILA Bogdan, NICOLAU Marin, STEFANESCU Aurora, CIORANESCU Traian, SIMION Cătălin Ionut, CHISCOP Alexandru, MIU Alin, DINU Răzvan, LIXANDRU Ion, BUZDUGA Manole, IOAN Romulus.Plata impozitelor si taxelor localePlata taxelor si impozitelor catre stat.SE VA COMPLETA DUAEDocumentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit inainte de finalizarea evaluarii ofertelorDocumentele justificative care vor fi solicitate sunt:Certificat cazier judiciar pentru operatorul economic din care sa reiasa situatia judiciara la momentul depunerii acestuiaCertificat de cazier judiciar pentru administrator/membri organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; din care sa reiasa situatia judiciara la momentul depunerii acesteiaCertificat de cazier fiscal pentru operator economic din care sa reiasa situatia fiscala la momentul depunerii acestuiaCertificat constatator privind plata taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia.Certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor catre stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;Documentele vor fi depuse in oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”/electronic, pentru persoanele juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Toate documentele, inclusiv DUAE, vor purta semnatura electronica, conform prevederilor art.60,al.4 din HG 395/2016Atentionări speciale:Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuireInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nicuna dintre situatiile de anualare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.Modalitatea prin ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor
2018-09-1215:00In SEAP
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Nu este cazul
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-12-12
Data
2018-09-12

Informații complementare

Precise information on deadline(s) for review procedures
Persoana care se consideră vătămată poate sesiza C.N.S.C. Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.
Data expedierii prezentului anunț
2018-08-08
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
U.M. 01357 București, Compartiment JuridicBulevardul Ghencea nr. 43A, sector 6Bucureşti061701+40 214106979um1357@gmail.com+40 214106979www.mapn.ro
Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a ContestațiilorStr. Stavropoleos nr. 6, sector 3București030084+40 213104641office@cnsc.ro+40 213104642 / +40 218900745http://www.cnsc.ro
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare
Procesul de evaluare a ofertelor se va desfăsura astfel: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să detină/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire in derulare prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Solicitarile de clarificari vor fi transmise avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Solicitarile de clarificari transmise ofertantului de catre comisia de evaluare a ofertelor:1) Conform art. 132 alin. (3) din H.G. 395/2016 si ale art. 215 alin. (4) din Legea 98/2016, comisia de evaluare solicita clarificari, in termen de o zi lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordante referitoare la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, precum si la cuantumul sau valabilitatea acesteia. Sub sanctiunea de respingere a ofertei ca inacceptabila, termenul de raspuns la solicitarea de clarificare acordat ofertantului este de 3 zile;2) Conform art. 134 din H.G. 395/2016, termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari, completari formale sau de confirmare necesare evaluarii ofertelor este de 3 zile lucratoare.Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”)Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite in fisa de date a achizitiei.Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica;2) In cazul asocierii sau activitatilor subcontractate, se va completa Formularul 7 – sectiunea „Formulare” propunerea tehnica de liderul asocierii si va fi avizat de fiecare membru al asocierii si subcontractori. Pentru asocieri se vor depune urmatoarele documente:(a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna in asociere pe intreaga durata a contractului,(b) O declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata câstigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante inainte de data semnarii contractului;3) DUAE se va depune obligatoriu odata cu oferta sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila art. 137 alin. 2) lit. b) din H.G. 395/2016. Main CPV code 31700000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

12 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.8 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Transformatoare

Value

RON 24,695

Transformatoare Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 3516.60/ max 10462.50 RON

Siguranţe fuzibile

Value

RON 31,427

Siguranţe fuzibile Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent:min 6556.78/max 12,738.00 RON

Motoare SUV

Value

RON 317,200

Motoare SUV Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 47120.00/ max 95700.00 RON

Circuite integrate

Value

RON 49,628

Circuite integrate Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6.

Additional information

Val.garantiei de participare = 0.95 % din valoarea celui mai mare contract subsecventVal. celui mai mare contract subsecvent: min 6,993.65 /max 21,857.33 RON.

Rezistori

Value

RON 20,526

Rezistori Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6.

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 4051.93/ max 7212.37 RON

Motoare electrice

Value

RON 23,317

Motoare electrice Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 2906.17/max 7921.16 RON

Prize

Value

RON 17,927

Prize Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 2886.60/ 6421.93 RON

Intrerupatoare

Value

RON 36,572

Intrerupatoare Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: 2903.33/ 10867.77 RON

Electromotor stergator

Value

RON 105,040

Electromotor stergator Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 8403.20/max 31512.00 RON

Conductori

Value

RON 257,778

Conductori Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 57638.33/ max 100236.67 RON

Conectori

Value

RON 216,570

Conectori Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 39604.00/ max 87615.00 RON

Echipamente de semnalizare

Value

RON 437,000

Echipamente de semnalizare Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent:min 34960.00/ max 131100.00 RON

SARMA CUPRU EMAILATA

Value

RON 2,612

SARMA CUPRU EMAILATA Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 407.35/ max 1503.33 RON

Condensatori

Value

RON 61,570

Condensatori Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6.

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 15,392.67/ max 23,089.00 RON

Limitatori cursa

Value

RON 60,000

Limitatori cursa Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 12000.00/ max 24000.00 RON

Baterii

Value

RON 1,407

Baterii Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6

Additional information

Oferta va fi depusa pentru cant. max. a reperelor din componenta lotului, ce fac obiectul acordului cadru, conform Anexei 1 la Caietul de sarciniVal garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: 281.50/ 633.80 RON

Relee

Value

RON 123,865

Relee Conform specificatiilor din caietul de sarciniCantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce fac obiectul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini.Cantitatile min/max estimate ale reperelor asociate lotului ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Main site or place of performance

La sediul U.M.01357 Bucureşti, B-dul Ghencea, nr.43A, sector 6.

Additional information

Val garantiei de participare = 0.95 % din val. celui mai mare contract subsecventValoarea celui mai mare contract subsecvent: min 21,133.00/ max 46,601.47 RON

SIMILAR TENDERS

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Hospital facilities construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Supply of Pre Spotted Plates (PSP) for Genetically Modified (GM) Food and Feed Control

Italy

Value: 1.4 million Euro

Industrial gases

Norway

Value: 22.5 million Norwegian Krone