This tender in no longer available.

Tender description

Vor fi achizitionate produse alimentare pentru satisfacerea nevoilor de hrana ale persoanelor asistate in cadrul Complexului. Descrierea loturilor si valoarea estimata (fara TVA) minima si maxima a acordului-cadru pentru fiecare lot (RON):

— Lot 1: Carne — min. 30 650,00/max. 61 300,00;

— Lot 2: Carne de pui — min. 25 750,00/max. 51 500,00;

— Lot 3: Produse din carne — min. 84 422,50/max. 168 845,00;

— Lot 4: Peste congelat — min. 3 450,00/max. 6 900,00;

— Lot 5: Produse lactate — min. 40 400,00/max. 80 800,00;

— Lot 6: Diverse produse alimentare — min. 30 500,00/max. 61 000,00;

— Lot 7: Fructe si fructe cu coaja tropicale — min. 16 975,00/max. 33 950,00;

— Lot 8: Legume — min. 36 810,00/max. 73 620,00;

— Lot 9: Fructe si legume transformate — min. 22 392,50/max. 44 785,00;

— Lot 10: Paine, produse de patiserie proaspete — min. 28 085,00/max. 56 170,00;

— Lot 11: Alimente, bauturi si produse conexe — min. 34 795,00/max. 69 230,00.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1 Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza in niciunul dintre motivele de excludere prevazute de art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completare DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative pot fi:

a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata RESTANTE privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. La momentul prezentarii certificatelor trebuie sa rezulte lipsa datoriilor restante. Persoanele juridice/fizice straine care doresc sa participe la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si asigurarilor sociale la momentul prezentarii acestora.

b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor sustinatori conform art. 170, art. 183 si art. 193 al (2) si (3) din Legea 98/2016.

2 Neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si Formularul nr. 4 odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertei. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Director: Cristea Cristina Ionela; Contabil sef: Sandu Carmen Codruta; Sef birou: Negrescu Carmen; Inspector de specialitate: Dinu Ionela; Inspector de specialitate:Onisoru Ionut Ciprian, Inspector de specialitate, Mazare Sorin; Inspector de specialitate: Tarniceriu Constantin Bogdan; Administrator: Dascalu Gheorghe; Referent: Duma Vladut Gheorghita; Medic specialist: Mihailovici Livia; Magaziner: Stafie Gabriela; Inspector de specialitate Ghervasa Maria; Asistenta medicala: Burca Lacramioara, Asistent social: Casiean Daniela.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 (1) din Legea 98/2016, conform Notificarii ANAP nr. 240 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici) precum si u... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 (1) din Legea 98/2016, conform Notificarii ANAP nr. 240 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici). Odata cu DUAE se va prezenta Angajamentul din partea tertului privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici - avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016 - (Formular nr 2), acesta fiind un instrument juridic prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele invocate. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul din partea tertului se vor prezenta - la cererea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma finalizarii procesului de evaluare a ofertelor.

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 (1) din Legea 98/2016, conform Notificarii ANAP nr. 240 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici). Odata cu DUAE se va prezenta un Acord de subcontractare, avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare se vor prezenta, la cererea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I un urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 (1) din Legea 98/2016, conform Notificarii ANAP nr. 240 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici). Odata cu DUAE se va prezenta un Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica - Formular nr. 1, avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere se vor prezenta - la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma evaluarii ofertelor. Asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului.

Completare DUAE de catre toti operatorii economici. Dovada livrarii se va face pentru fiecare lot ofertat in parte, prin liste a produselor similare livrate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor, perioadelor de livrare, a beneficiarilor publici sau privati. Se vor prezenta documente justificative (ex: certificate constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, facturi fiscale, etc) emise sau contrasemnate de catre autoritati contractante sau clienti beneficiari care sa confirme livrarile de produse declarate. Aceste documente trebuie transmise numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind Achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Informatii privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a unui tert – daca este cazul.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze - daca este cazul.

1. Informatii privind asocierea - daca este cazul.

Informatii privind principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.Procedură

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Data
2018-08-13
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-11-13
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-08-13

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

1) Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constiuie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica;

2) Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor din caietul de sarcini;

3) Neindeplinirea tuturor cerintelor minimale mentionate in caietul de sarcini atrage declararea ca neconforma a ofertei, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. a) din H.G. 395/2016;

4) Orice denumire comerciala mentionata in caracteristicile tehnice minimale care ar putea individualiza un anumit producator va fi interpretata cu mentiunea „sau echivalent";

5) In cazul in care, pe parcursul executarii acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini, conform art. 147 alin. (2) din H.G. 395/2016;

6) Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi, avand obligatia sa incarce oferta si toate documentele acesteia la fiecare lot la care participa, in caz contrar oferta va fi neconforma;

7) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

Str. Veronica Micle nr. 21, județul Neamț

Roman

611080

+40 233740133

[email protected]

+40 233740133

www.e-licitatie.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-07-09
Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 708,100

Locations

România, Roman

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

CARNE

Value

RON Not specified

CARNE

Lotul include: Ceafa de porc, Pulpa de porc fara os, Pulpa vita fara os

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1 Ceafa de porc kg 100,00 600,00 600,00 1.200,00

2 Pulpa de porc fara os kg 83,33 500,00 500,00 1.000,00

3. Pulpa vita fara os kg 83,33 500,00 500,00 1.000,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Value

RON Not specified

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Lotul include: Cascaval, Branza topita, Unt de masa, Lapte praf, Oua

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Cascaval kg 83,33 500,00 500,00 1.000,00

2. Branza topita - cutii 140 gr buc 350,00 2.100,00 2.100,00 4.200,00

3. Unt de masa 200 gr/ pach buc 166,67 1.000,00 1.000,00 2.000,00

4. Lapte praf kg 33,33 200,00 200,00 400,00

5. Oua buc 1.916,67 11.500,00 11.500,00 23.000,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

FRUCTE SI FRUCTE CU COAJA TROPICALE

Value

RON Not specified

FRUCTE SI FRUCTE CU COAJA TROPICALE

Lotul include: Banane, Caise, Cirese, Clementine, Lamai, Mere, Pepeni, Pere, Portocale, Prune, Struguri.

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Banane kg 50,00 300,00 300,00 600,00

2. Caise kg 25,00 150,00 150,00 300,00

3. Cirese kg 16,67 100,00 100,00 200,00

4. Clementine kg 33,33 200,00 200,00 400,00

5. Lamai kg 66,67 400,00 400,00 800,00

6. Mere kg 291,67 1.750,00 1.750,00 3.500,00

7. Pepeni kg 66,67 400,00 400,00 800,00

8. Pere kg 25,00 150,00 150,00 300,00

9. Portocale kg 58,33 350,00 350,00 700,00

10. Prune kg 25,00 150,00 150,00 300,00

11. Struguri kg 33,33 200,00 200,00 400,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

PESTE CONGELAT

Value

RON Not specified

PESTE CONGELAT

Lotul include: Peste cod, Peste merluciu

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Peste cod kg 25,00 150,00 150,00 300,00

2. Peste merluciu kg 25,00 150,00 150,00 300,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

ALIMENTE, BAUTURI SI PRODUSE CONEXE

Value

RON Not specified

ALIMENTE, BAUTURI SI PRODUSE CONEXE

Lotul include: Nr crt /Denumire produs/ U.M./Cant min CS/Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC, 1.Boia de ardei buc8,33 50,00 50,00 100,00; 2.Biscuiti CROCO buc 750,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00; 3.Biscuiti kg 13,33 80,00 80,00 160,00; 4.Rozmarin kg 0.42 2.5 2.5 5; 5.Ceai buc 41,67 250,00 250,00 500,00; 6.Cimbru - 200 gr buc 4,17 25,00 25,00 50,00;7.Condimente pui kg 3,33 20,00 20,00 20,00;8.Conserva peste-buc 29,17 175,00 175,00 350,00; 9.Conserva de peste macrou buc29,17 175,00 175,00 350,00; 10.Delikat legumekg 12,50 75,00 75,00 150,00; 11. Esenta de rom buc 20,83 125,00 125,00 250,00; 12.Esenta de vanilie buc 20,83 125,00 125,00 250,00; 13. Foi de dafin buc 1,67 10,00 10,00 20,00; 14. Macaroane buc 75,00 450,00 450,00 900,00; 15.Mustar buc 29,17 175,00 175,00 350,00; 16.Oregano buc 2,50 15,00 15,00 30,00; 17.Orez kg 100,00 600,00 600,00 1.200,00; 18. Otetl12,50 75,00 75,00 150,00; 19. Pate de ficat buc 208,33 1.250,00 1.250,00 2.500,00; 20. Piper buc 10,00 60,00 60,00 120,00; 21. Prajitura Madeleiness buc 250,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00; 22. Prajitura Magura buc 125,00 750,00 750,00 1.500,00; 23. Croissant buc 400,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00; 24. Napolitane kg 16,67 100,00 100,00 200,00; 25. Sare kg 23,33 140,00 140,00 280,00; 26. Stafide kg 1,67 10,00 10,00 20,00; 27.Taitei kg 25,00 150,00 150,00 300,00; 28. Turta dulce kg 16,67 100,00 100,00 200,00; 29. Halva buc 25,00 150,00 150,00 300,00; 30.Ulei l100,00 600,00 600,00 1.200,0; 31. Ulei palmier l 16,67 100,00 100,00 200,00 32. Zahar kg 91,67 550,00 550,00 1.100,00; 33. Zahar vanilat; 34. Salata de icre kg 16,67 100,00 100,00 200,00; 35.Cacao bc 8,33 50,00 50,00 100,00; 36. Salata macrou marinat kg 8,33 50,00 50,00 100,00;37. Ciocolata - 100gr buc 25,00 150,00 150,00 300,00; 38. Tarate kg 12,50 75,00 75,00 150,00; 39. Faina alba kg 25,00 150,00 150,00 300,00; 40. Gris kg 12,50 75,00 75,00 150,00;

41. Malai kg 41,67 250,00 250,00 500,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

PRODUSE LACTATE

Value

RON Not specified

PRODUSE LACTATE

Lotul include: Smantana, Branza telemea, Branza de vaci, Lapte batut, Branza de burduf, Cas.

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Smantana kg 91.67 550,00 550,00 1.100,00

2. Branza telemea kg 108.33 650,00 650,00 1.300,00

3. Branza de vaci kg 100,00 600,00 600,00 1.200,00

4. Lapte batut kg 266,67 1.600,00 1.600,00 3.200,00

5. Branza de burduf kg 33,33 200,00 200,00 400,00

6. Cas kg 100,00 600,00 600,00 1.200,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

PAINE, PRODUSE DE PATISERIE PROASPETE

Value

RON Not specified

PAINE, PRODUSE DE PATISERIE PROASPETE

Lotul include: Paine-300 gr, Cozonac, Pasca, Cornuri cu gem, Placinte cu branza-100 gr

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Paine - 300gr bc 4.197,50 25.185,00 25.185,00 50.370,00

2. Cozonac cu nuca – 1kg bc 8,33 50,00 50,00 100,00

3. Pasca cu branza – 1 kg bc 8,33 50,00 50,00 100,00

4. Cornuri cu gem -100gr bc 33,33 200,00 200,00 400,00

5. Placinta cu branza - 100gr bc 100,00 600,00 600,00 1.200,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

FRUCTE SI LEGUME TRANSFORMATE

Value

RON Not specified

FRUCTE SI LEGUME TRANSFORMATE

Lotul include: Compot prune 680 gr., Compot visine 680 gr., Gem de caise - 360 gr, Gem de visine - 360 gr, Fasole verde congelata, Gogosari in otet - 4230 gr, Pasta tomate - 800 gr, Ciuperci conservate-3950gr, Masline, Mazare - 680 gr,Castraveti in otet-4100gr, Rosii conservate in sos tomat - 400 gr.Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Compot prune 680 gr. buc 25,00 150,00 150,00 300,00

2. Compot visine 680 gr. buc 25,00 150,00 150,00 300,00

3. Gem de caise - 360 gr buc 70,83 425,00 425,00 850,00

4. Gem de visine - 360 gr buc 25,00 150,00 150,00 300,00

5. Fasole verde congelata buc 58,33 350,00 350,00 700,00

6. Gogosari in otet - 4230 gr buc 33,33 200,00 200,00 400,00

7. Pasta tomate - 800 gr buc 66,67 400,00 400,00 800,00

8. Ciuperci conservate 3950 gr buc 16,67 100,00 100,00 200,00

9. Masline kg 25,00 150,00 150,00 300,00

10. Mazare 680gr buc 116,67 700,00 700,00 1.400,00

11. Castraveti in otet 4100gr buc 6,67 40,00 40,00 80,00

12. Rosii conservate in sos tomat - 400 gr buc 133,33 800,00 800,00 1.600,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

CARNE DE PUI

Value

RON Not specified

CARNE DE PUI

Lotul include: Pulpe pui intregi cu os fara spata, Piept de pui cu os, Piept de pui fara os, Pui grill intreg, Ficat de pui

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

PRODUSE DIN CARNE

Value

RON Not specified

PRODUSE DIN CARNE

Lotul include: Carnati cabanos, Carnati semiafumati, Crenwursti din piept de pui, Kaizer, Muschi file, Toba, Caltabos, Chisca, Drob, Sunca presata din pulpa porc, Pastrama din pulpa de porc,Carnati cu sunca in mate porc, Salam Victoria, Costita de porc afumata, Parizer taranesc porc si vita, Salam uscat vara, Ciolan afumat, Coaste afumate

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Carnati cabanos kg 75,00 450,00 450,00 900,00

2. Carnati semiafumati kg 50,00 300,00 300,00 600,00

3. Crenwursti din piept de pui kg 75,00 450,00 450,00 900,00

4. Kaizer kg 41,67 250,00 250,00 500,00

5. Muschi file kg 75,00 450,00 450,00 900,00

6. Toba kg 6,67 40,00 40,00 80,00

7. Caltabos kg 6,67 40,00 40,00 80,00

8. Chisca kg 6,67 40,00 40,00 80,00

9. Drob kg 6,67 40,00 40,00 80,00

10. Sunca presata din pulpa porc kg 66,67 400,00 400,00 800,00

11. Pastrama din pulpa de porc kg 66,67 400,00 400,00 800,00

12. Carnati cu sunca in mate porc kg 33,33 200,00 200,00 400,00

13. Salam Victoria kg 75,00 450,00 450,00 900,00

14. Costita de porc afumata kg 54,17 325,00 325,00 650,00

15. Parizer taranesc porc si vita kg 66,67 400,00 400,00 800,00

16. Salam uscat vara kg 66,67 400,00 400,00 800,00

17. Ciolan afumat kg 16,67 100,00 100,00 200,00

18. Coaste afumate kg 12,50 75,00 75,00 150,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

LEGUME

Value

RON Not specified

LEGUME

Lotul include: Ardei, Cartofi, Castraveti, Ceapa verde, Ceapa uscata, Dovlecei, Fasole pastai, Fasole uscata, Leustean, Marar verde, Morcov, Patrunjel verde, Patrunjel radacina, Pastarnac radacina, Ridichi, Rosii, Salata verde, Sfecla rosie, Spanac, Telina frunze, Telina radacina, Usturoi, Varza, Vinete.

Cantitatile minime si maxime aferente acestui lot din cadrul acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime corespunzatoare contractelor subsecvente aferente lotului se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Nr crt / Denumire produs / U.M. / Cant min CS/ Cant max CS/ Cant min AC/ Cant max AC

1. Ardei kg 100,00 600,00 600,00 1.200,00

2. Cartofi kg 1.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00

3. Castraveti kg 25,00 150,00 150,00 300,00

4. Ceapa verde kg 33,33 200,00 200,00 400,00

5. Ceapa uscata kg 225,00 1.350,00 1.350,00 2.700,00

6. Dovlecei kg 16,67 100,00 100,00 200,00

7. Fasole pastai kg 20,83 125,00 125,00 250,00

8. Fasole uscata kg 58,33 350,00 350,00 700,00

9. Leustean kg 12,50 75,00 75,00 150,00

10. Marar verde kg 12,50 75,00 75,00 150,00

11. Morcov kg 175,00 1.050,00 1.050,00 2.100,00

12. Patrunjel verde kg 20,83 125,00 125,00 250,00

13. Patrunjel radacina kg 16,67 100,00 100,00 200,00

14. Pastarnac radacina kg 91,67 550,00 550,00 1.100,00

15. Ridichi kg 25,00 150,00 150,00 300,00

16. Rosii kg 83,33 500,00 500,00 1.000,00

17. Salata verde kg 25,00 150,00 150,00 300,00

18. Sfecla rosie kg 16,67 100,00 100,00 200,00

19. Spanac kg 41,67 250,00 250,00 500,00

20. Telina frunze kg 3,33 20,00 20,00 40,00

21. Telina radacina kg 66,67 400,00 400,00 800,00

22. Usturoi kg 6,67 40,00 40,00 80,00

23. Varza kg 250,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00

24. Vinete kg 37,50 225,00 225,00 450,00

Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

Additional information

La alegerea criteriului de atribuire s-au avut in vedere dispozitiile art.1, punctul 18 din OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizititiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr 459/2018.

Main site or place of performance

Localitatea Roman, strada Veronica Micle, numar 21, judetul Neamt, Romania

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Trees

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Llandudno Junction - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

Germany : Cologne - Restaurant, Catering and Related Services

Germany

Value: Not specified

Norway : Sørumsand - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Dry goods

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 218,395 Pound Sterling