This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi szerződés melynek tárgya tehergépjármű alkatrészek beszállítása 3 részben.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő kért dokumentumokat. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláját Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései is irányadók.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.1.5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen részenként legalább az alábbi értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (adott gyártmányú tehergépjármű alkatrész) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

1. rész: Mercedes gyártmányú tehergépjármű alkatrész szállítása legalább 100 000 000,- HUF értékben

2. rész: MAN gyártmányú tehergépjármű alkatrész szállítása legalább 67 000 000,- HUF értékben

3. rész: Iveco gyártmányú tehergépjármű alkatrész szállítása legalább 120 000 000,- HUF értékben

Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt időtartamon belül legalább az előírt értékű közbeszerzés tárgya szerinti áru szállítása megtörtént-e.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével) Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (6)-(7) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (tehergépjármű alkatrész szállítás) teljesített szerződéseit. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),

— a referencia tárgyának (a szállított áru) ismertetése,

— a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év - hónap - napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év - hónap - naptól év - hónap - napig (kezdő és befejező időpont) bontásban kell megadni a teljesítés idejét),

— ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban kifejezve, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték),

— utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-04-05
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
11:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-04-05

11:00

MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 23-27. Fővárosi Vízművek Zrt. Központi Irodaház, Aula 1. számú tárgyaló.

A Kbt. 68. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. §-a (1)-(2), (4) és (6) bekezdéseinek rendelkezései irányadók.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

Rövidítés: Ak.=Ajánlatkérő.

1. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el (Kbt. 39. § (1) bek.), regisztrálási adatok megadásával: a gazdasági szereplő neve, székhelye és postacíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, adószáma és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó e-mail címe. A regisztráció a gazdasági szereplő e-mail címének (központi e-mail cím) és telefax számának megadása nélkül is véglegesíthető. Az adatok pontosságáért Ajánlattevő felelős. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. Az ajánlat benyújtásának feltétele a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő elérése.(Kbt. 57. § (2) bek.)

2. Ak. konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

3. A III.1.3) M.1. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Ajánlati biztosíték nincs.

5. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: legalacsonyabb ár. AK az eljárás mindhárom része tekintetében a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza. Indok: Ak. beszerzési igényének konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását esetleges további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ak. az ajánlatokat - a Felolvasó lapon megadott egyösszegű ajánlati ár alapján értékeli. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) – a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzítetteknek megfelelően – nettó értékben kell megadni és értelmezni.

6. Ak. a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.

7. Ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

8. Az ajánlatban a felhívásban és az eljárás során rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumokban előírt nyilatkozatok, iratok, dokumentumok csatolandóak.

9. Csatolandó az ajánlattevő cégszerűen aláírt, felelős nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát.

10. Ak. a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlat személyes beadására a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27., 7. em. 702. iroda) címen munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Az ajánlat átvételéről Ak. átadás-átvételi igazolást ad. Személyes vagy postai úton történő beadáson kívül az ajánlat más módon történő benyújtására (elektronikus út, fax) nincs lehetőség.

12. Felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. Felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

13. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Petrás Zsuzsa, 00984.

14. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésekben a szerződő fél a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. lesz. A Fővárosi Vízművek Zrt. jelen eljárásban megbízottként jár el az ajánlatkérő FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. nevében.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-02-27
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. §-a szerint.

Main CPV code 34330000

Bidding information

Bidding deadline

5 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

HUF 1

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Tehergépjármű alkatrészek beszállítása 1. rész: Mercedes

Value

HUF Not specified

Tehergépjármű alkatrészek beszállítása 1. rész: Mercedes

Adásvételi szerződés melynek tárgya gyári vagy utángyártott (új) tehergépjármű alkatrészek beszállítása Mercedes gyártmányú tehergépjárművekhez a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Szerződési biztosítékok: a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Additional information

A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.

Main site or place of performance

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. telephelye Szigetszentmiklós (Szigethalom), Sziget Ipari Park Mű út.

Tehergépjármű alkatrészek beszállítása 2. rész: MAN

Value

HUF Not specified

Tehergépjármű alkatrészek beszállítása 2. rész: MAN

Adásvételi szerződés melynek tárgya gyári vagy utángyártott (új) tehergépjármű alkatrészek beszállítása MAN gyártmányú tehergépjárművekhez a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Szerződési biztosítékok a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Additional information

A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.

Main site or place of performance

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. telephelye Szigetszentmiklós (Szigethalom), Sziget Ipari Park Mű út.

Tehergépjármű alkatrészek beszállítása 3. rész: Iveco

Value

HUF Not specified

Tehergépjármű alkatrészek beszállítása 3. rész: Iveco

Adásvételi szerződés melynek tárgya gyári vagy utángyártott (új) tehergépjármű alkatrészek beszállítása Iveco gyártmányú tehergépjárművekhez a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Szerződési biztosítékok a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Additional information

A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.

Main site or place of performance

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. telephelye Szigetszentmiklós (Szigethalom), Sziget Ipari Park Mű út.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Control, safety or signalling equipment for airports

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Paints

Ireland

Value: 200,000 Euro

Netherlands : Utrecht - Maritime patrol aircrafts

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Installation of traffic monitoring equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Sludge-handling equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling