Tender description

Upphandlingen avser:

De årliga recipient undersökningarna under åren 2019-01-01-2021-12-31 med möjlig förlängning till

2024-12-31, inklusive månatliga och årliga redovisningen i enlighet med kontrollprogrammet.Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 100-228606
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afccagivim
Datum då meddelandet sänts
2018-09-27
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Växjö

Main CPV code 71620000

Award details

This tender awarded a total of SEK 3,300,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 3.3 million

Locations

Sverige, Växjö

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 3.3 million

Upphandlingen avser Recipentundersökningar, Mörrumsåns Vattenråd

Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Maj Bjers, [email protected] Upphandlande myndigheter är Mörrumsåns Vattenråd.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, se LOU 13 kap. 2§ eller 3§.

Brott

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar

1. Deltagande i kriminell organisation

2. Bestickning

3. Bedrägeri

4. Penningtvätt eller finansiering av terrorism

5. Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

6. Människohandel

Genom att svara ja försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är dömd för brott enligt 13 kap 1§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Ekonomisk kapacitet

1. F-skatt

Leverantören skall senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt.

2. Underleverantörer

Punkterna ovan gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar.

3. Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning, se LOU 15 kap. § 10.

Teknisk förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande

Myndighets behov under de förutsättningar som framgår av upphandlingsdokumentet.

Anbudsgivare ska ha erfarenhet av liknande uppdrag och redovisa två referenskunder till vilka leveranser sker av motsvarande karaktär. Dessa tjänster ska ha utförts under de senaste tre åren. Med motsvarande karaktär avses försäljning av elcyklar till företag eller offentliga myndigheter.

Kvalitetssäkringssystem

Anbudsgivaren ska ha rutiner för att garantera att beställningar, leveranser, reklamationer och returer fungerar optimalt. Anbudsgivaren ska därför ha ett kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst omfattar och beskriver följande:

1. rutin för beställningar och leveranser,

2. rutin för hantering av avvikelser och reklamationer.

Award criteria

Referenser

30 %

70 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified