This tender in no longer available.

Tender description

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową tzn.:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia polegające na modernizacji oraz zabudowie (lub dostawie wraz z montażem) układu klimatyzacji w podziemnym zakładzie górniczym o wartości brutto co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych zamówień w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku zamówień wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych zamówień określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty:

Wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-06

11:00

Polska Grupa Górnicza S.A., Dział Zamówień i Przetargów (Budynek ŚCUW), 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, I piętro pokój 128

An electronic auction will be used
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:30
Additional information about electronic auction

Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny

Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena – 30 000,00 PLN brutto.

Pozostałe wymagania zgodnie z częścią XXII SIWZ.

Data
2018-11-06
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1), z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych powyżej, wykonawcy dołączają do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 31200000

Bidding information

Bidding deadline

6 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Main site or place of performance

PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Asbestos-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Molde - Modular and portable buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Rotherham - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Plymouth - Passenger boarding bridges for ships

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling