Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie echokardiografu wysokiej klasy.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
c
a
Notice number in the OJ S
2017/S 204-420255
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-05
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 www.uzp.gov.pl Main CPV code 33112200

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

9 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 212,953

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 212,953

Dostawa, instalacja i uruchomienie echokardiografu wysokiej klasy- 1 szt.

Price

60

Quality criterion

Warunki Gwarancji
20

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna