Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie echokardiografu wysokiej klasy.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2017/S 204-420255
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-05
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33112200

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

9 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 212,953

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 212,953

Dostawa, instalacja i uruchomienie echokardiografu wysokiej klasy- 1 szt.

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Price

60

Quality criterion

Warunki Gwarancji

20

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro