Tender description

Поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Проектиране – основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра:1. Обект: ДЯ „Чайка”, УПИ І – 661,383, кв. 65, ул. „Десети декември“ № 40, гр. Плевен;2. Обект: ДЯ „Дружба”, УПИ ІV – 659,664, кв. 342, ул. „Борис Шивачев“ № 36;3. Обект: ДЯ „Щастливо детство”, УПИ ІІ – 659,1052, кв. 112, ул. „Митрополит Климент“ № 4;Обособена позиция № 2: Проектиране – основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра:1. Обект: ДЯ „Латинка”, УПИ ІІ – 664,195, кв. 277, ул. „Бузлуджа“ № 28;2. Обект: ДЯ „Асен Халачев”, УПИ І – 661,252, кв. 32, бул. „Русе“ № 64;3. Обект: ДЯ „Мир”, УПИ V – 655,140, кв. 703 по плана на ж.к. „Сторгозия”;Обособена позиция № 3:1. Проектиране – основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в „Дневен център за деца с увреждания”, УПИ І – 659,102, кв. 301, по плана на гр. Плевен и2. Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ І – 9602, кв. 25А, по плана на гр. Славяново, община Плевен.

Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 137-313141

Допълнителна информация

Допълнителна информация
Възложителят е прекратил процедурата за обществена поръчка за обособена позиция № 3 с Решение № РД-10-1290/11.09.2018 г. Решението е публикувано на профила на купувача на 11.9.2018 г.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28 Main CPV code 71000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, Плевен

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

1. Проектиране — основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в ДЦДУ, гр. Плевен и 2. Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ І — 9602, кв. 25А, гр. Славяново

Value

BGN Not specified

1. Проектиране — основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в ДЦДУ, гр. Плевен и 2. Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ І — 9602, кв. 25А, гр. Славяново 1. Проектиране – основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в „Дневен център за деца с увреждания”, УПИ І – 659,102, кв. 301, по плана на гр. Плевен.Фаза: Работен инвестиционен проект. Проектни части: „Паркоустройство и благоустройство“; „Геодезия“; „Електро“; ВиК; количествено стойностна сметка; ПБЗ; ПУСО; ПОИС с технически спецификации по всички проектни части; ПБ; конструктивен проект/становище, придружен от оценка по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Авторски надзор.2. Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ І – 9602, кв. 25А, по плана на гр. Славяново, община Плевен.Фаза: Работен инвестиционен проект. Проектни части: „Паркоустройство и благоустройство“; „Геодезия“; „Електро“; видеонаблюдение; план за безопастност и здраве; сметна документация; конструктивен проект/становище, придружен от оценка по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Авторски надзор.

Main site or place of performance

Гр. Плевен и гр. Славяново.

Award criteria

Срок за изработване на работен инвестиционен проект (в календарни дни)5050

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Ireland : Co Monaghan - Construction work

Ireland

Value: 6.0 million Euro

United Kingdom : Invergordon - Civil engineering consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Mechanical and electrical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65.0 million Pound Sterling