This tender in no longer available.

Tender description

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan kaavoitusyksikkö pyytää tarjouksia hankekohtaisesti sovittavista suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista ajalle15.10.2018(tavoite)–31.3.2021, jonka jälkeen optiot 2x12 kuukautta.

Hankinta koskee alla mainittuja suunnittelutoimialoja:

1. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus YSK;

2. Havainnekuvat ja visualisointi ARK;

3. Rakennushistorialliset selvitykset ARK;

4. Meluselvitykset AKU;

5. Hulevesiselvitykset ja suunnitelmat YMP ja VHT;

6. Tärinäselvitykset YMP;

7. Luonto- ja kasvillisuusselvitykset YMP.

Saatujen tarjousten pohjalta tehdään puitejärjestely. Järjestelyyn valitaan kullakin suunnittelutoimialalla kuusi (6) palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus -toimialalla valitaan kuusi (6) toimistoa, joista kolmen (3) referenssit painottuvat vaativiin keskustan täydennys rakentamiskohteisiin ja kolme (3), joiden referenssit painottuvat laajoja ympäristövaikutuksia aiheuttaviin tehtäviin.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä

Menettely

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Päivämäärä
2018-08-21
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
12:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-08-21

12:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä
Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 3.8.2018 klo 13:00 mennessä hankintajärjestelmään. Kysmykset on esitettävä suomen kielellä.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan järjestelmässä 9.8.2018 klo 16:00 mennessä. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat hankintayksikköä sitovia.

Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-06-14
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643314

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei Main CPV code 71240000

Bidding information

Bidding deadline

21 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

Suomi, Turku

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Yhdyskuntasuunnittelu YSK

Value

EUR Not specified

Yhdyskuntasuunnittelu YSK

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavia selvityksiä, suunnitelmia ja työkokonaisuuksia:

— maankäyttö- ja ideasuunnitelmat,

— suunnitelmien havainnollistamiset,

— lähtötietojen keräämiset ja niiden riittävyyden arvioinnit sekä tarvittaessa niiden täydentämiset,

— kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat,

— kaavaprosessin läpivieminen ja kaava-asiakirjojen laatiminen,

— kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien esittelyt ja yleisötilaisuudet,

— kaavojen laatimistehtävät ja kaava-asiakirjojen laatimiset,

— kaavan laadintaan sisältyviä selvityksiä (kaupunkikuva-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys),

— suunnittelukilpailujen kilpailusihteerinä toimiminen,

— hankkeen tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelmat,

— projektisuunnitelmat hankkeista,

— hankeseuranta.

Toimeksiantojen toteutuksessa tulee erityisesti huomioida Turun kaupungin ohjeistus.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Main site or place of performance

Turku

Havainnekuvat ja visualisointi ARK

Value

EUR Not specified

Havainnekuvat ja visualisointi ARK

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavaa:

— asemakaavan havainnekuvien tekemistä 3D-visualisointina tai GoogleEarth:iin upotettavina malleina,

— toimeksiannot voivat koskea sekä yksittäisiä kohteita tai laajempia kaupungin osia koskevia suunnitelmia.

Toimeksiantojen toteutuksessa tulee erityisesti huomioida visualisoinnin antamat mahdollisuudet havainnollistaa kohde laajalle yleisölle.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Main site or place of performance

Turku

Rakennushistorialliset selvitykset ARK

Value

EUR Not specified

Rakennushistorialliset selvitykset ARK

Rakennushistoriallisella selvityksellä tarkoitetaan tässä viranomaistoiminnan tueksi laadittavaa, dokumentointiin perustuvaa raporttia tietyn alueen, kiinteistön, rakennuksen, rakennelman tai rakennusryhmän historiasta, alkuperäisasusta, käytöstä ja eri aikoina tehdyistä muutoksista.

Sisältö:

Selvitysten sisällössä on erityisesti otettava huomioon maankäytön suunnittelun ja museon tarpeet. Toteutuksessa tulee lisäksi huomioida Museoviraston ohjeistukset. Toimeksiantojen tarkoituksena on kohteen dokumentoinnin ohella selvittää kohteen kulttuurihistoriallinen, arkkitehtoninen ja ympäristöllinen merkitys ja arvo. Tämän vuoksi kohteen arkkitehtonisen viitekehyksen, maankäytön historian ja taustalla olevan yhteiskunnallisen kehityksen tarkastelulla on työssä suuri painoarvo. Työn kuluessa tulee tilaajalle varata mahdollisuus kommentoida työn sisältöä. Raportin tulee sisältää tulosten havainnollistamisen kannalta tarpeelliset visualisoinnit (kuvat, kartat, piirustukset, kaaviot, taulukot). Raportista tulee selvästi käydä ilmi työn tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset.

Toimeksiannot sisältävät mm seuraavaa:

— selvitetään perustietoja rakennusten ja alueen historiasta suojelutarpeen määrittämiseksi kaavoitusta varten.

Toimeksiantojen toteutuksessa tulee huomioida Museoviraston / Turun Museokeskuksen ohjeistukset.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Main site or place of performance

Turku

Meluselvitykset AKU

Value

EUR Not specified

Meluselvitykset AKU

Toimeksiannot sisältävät mm seuraavaa:

— arvioidaan laskennallisesti maanteiden, pää- ja kokoojakatujen sekä rautateiden aiheuttamia melutasoja,

— arvioidaan asukkaiden melulle altistumista liikennemuodoittain,

— melutorjunnan suunnitteluun osallistuminen.

Melulaskennat on tehtävä yhteispohjoismaisilla laskentamalleilla niin, että maaston muodot ja rakennukset otetaan laskennassa huomioon.

Toimeksiantojen lähtötiedot kysytään kaupunkiympäristötoimialan meluasiantuntijalta.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Main site or place of performance

Turku

Hulevesiselvitykset ja suunnitelmat YMP VHT

Value

EUR Not specified

Hulevesiselvitykset ja suunnitelmat YMP VHT

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavaa:

— hulevesisuunnitelmat yleis- ja asemakaavoja varten (nykytilan selvitys, maankäytön muutoksen vaikutuksen arviointi, mitoitukset ja tarvittavat toimenpiteet, esitys kaavamerkinnöistä),

— hulevesimallinnukset,

— laadun hallintaan liittyvät suunnitelmat,

— työmaavesien hallintasuunnitelmat,

— tulvatarkastelut,

— hulevesirakenteiden mitoitus ja suunnittelu tonttikohtaisista rakenteista laajoihin alueellisiin ratkaisuihin,

— rakenteiden kustannusarviot,

— hulevesirakenteiden hoito ja kunnossapito.

Hulevesiselvitysten ja -suunnitelmien tarjoajalle tulee olla monialaista tietoa ja kokemusta. Tilausten tekeminen vaatii teknistä, maisemallista ja kasvillisuuteen liittyvää osaamista. Osaamista vaaditaan hulevesien viemäröinnin, erilaisten avointen ratkaisujen sekä näiden yhdistämisen osalta.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Main site or place of performance

Turku

Tärinäselvitykset YMP

Value

EUR Not specified

Tärinäselvitykset YMP

Toimeksiannot sisältävät mm seuraavaa:

— raide ja autoliikenteen aiheuttaman tärinän mittaamista,

— liikennetärinän mahdollisia vaikutuksia rakennuksiin tai muuhun infrastruktuuriin.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Main site or place of performance

Turku

Luonto- ja kasvillisuusselvitykset

Value

EUR Not specified

Luonto- ja kasvillisuusselvitykset

Toimeksiannot sisältävät mm. seuraavaa:

— luonto ja lajistoselvityksiä,

— ympäristövaikutusten arvioinnin tukitoimet,

— lupaprosesseihin liittyvät erityisselvitykset.

Toimeksiantojen toteutuksessa tulee erityisesti huomioida luonnonsuojelulaki, vesilaki, metsälaki, ympäristösuojelulaki, YVA-laki ja EU:n luonto- ja lintudirektiivien säädökset.

Esimerkkinä kaava-alueen luontoselvitys:

Työt sisältävät kaavatyön tausta-aineistoksi soveltuvaa luontoselvitystä, joka tehdään kaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella.

Työssä kuvataan luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaiset alueen ominaispiirteet.

Raporttien tulee sisältää kuvaus selvitysalueesta ja lähtötiedoista sekä selvityksessä käytetyistä menetelmistä ja selvitystyön suorittaneista ja siitä vastanneista henkilöistä. Raporteissa mainittujen selvitysten, lähtötietojen ja menetelmien viittaukset tulee kirjata yhdenmukaisesti asiayhteyteen sekä lähde- ja kirjallisuusluetteloon. Tilaaja luovuttaa selvityksen tekijän käyttöön tarvittavan pohjakartta-aineiston.

End

2021-03-31

Start

2018-10-15

Description of renewals

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Pembrokeshire - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Norway : Kjeller - Research laboratory services

Norway

Value: Not specified

Norway : Vågland - Construction work for swimming pool

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Exeter - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 468,000 Pound Sterling

United Kingdom : Havant - Development of residential real estate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Norway : Steinkjer - Office block construction work

Norway

Value: Not specified