This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu pojazdów typu niskopodłogowy mikrobus miejski (zwanych mikrobusami), zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), spełniających wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ wraz z urządzeniami spełniającymi wymagania określone w Wykazie urządzeń, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ dostępnej pod adresem https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wymagane jest wykonanie dostaw minimum 10 sztuk fabrycznie nowych mikrobusów o wartości minimum 4.000.000 PLN brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1,2,4,5,6,7,8 ustawy PZP.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

1. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Dokument powinien potwierdzać:

— osiągnięcie przez Wykonawcę w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych dodatniej rentowności sprzedaży netto (liczonej jako zysk netto/przychodów ze sprzedaży x100 %),

— uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnim trzech lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,2.

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 5.000.000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości minimum 3.000.000 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1,2,4,5,6,7,8 ustawy PZP.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-03-05

10:30

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, pok. 30.

Data
2018-03-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:15

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-19
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

CIąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3):

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

7.1 pkt 4.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, o ile Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w pkt 4;

7.2 punkt 4.2 - 4.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Pozostałe zapisy dotyczące w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarte są w SIWZ pod adresem https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI 4.3 Składanie odwołań.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ);

1.3 dowód wpłaty wadium;

1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. Okres związania ofertą 60 dni.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz dodatkowo zawartych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy PZP.

4. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:

4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego(...);

4.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu(...);

4.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.5 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.6 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.7 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

4.8 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

4.9 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z wykonawców.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Main CPV code 34121100

Bidding information

Bidding deadline

5 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 5.7 million

Locations

Polska, Tychy

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 5.7 million

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu pojazdów typu niskopodłogowy mikrobus miejski (zwanych mikrobusami), zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), spełniających wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ wraz z urządzeniami spełniającymi wymagania określone w Wykazie urządzeń, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

2. Mając na uwadze, iż Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny, działając na podstawie art. 31d ustawy Pzp udostępnia informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania – niniejsze informacje stanowią załącznik nr 1c do SIWZ dostępnej pod adresem https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html.

3. Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr POIS.06.01.00-00-0041/16 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

Quality criterion

Układ drzwi

5

Main site or place of performance

Tychy.

Yes

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00-00-0041/16

Price

85

Additional information

Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Agricultural machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Horten - Road-sweeping vehicles

Norway

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) — Southern Europe

Portugal

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Swansea - Macadam, tarmac and tar sands

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery

Malta

Value: 1.1 million Euro

Ireland : Trim - Trailers

Ireland

Value: 330,000 Euro