This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. betreffende de infrastructuurstudie

— een lijst met nominatieve opgave van de personen onder wiens leiding de verschillende aspecten van de opdracht zullen uitgevoerd worden. Het projectteam: projectverantwoordelijke, projectmedewerkers voor de verschillende onderdelen, andere ondersteuning,

2. betreffende de infrastructuurstudie

— een nota nopens de technische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet, zoals totaalstation, tekenpakketten, software, enz... opmaak ontwerpplannen in Civil3D versie 2017 of hoger, afleveren van 2,5D-opmeting in ACAD volgens de laatste GRB-richtlijnen)

3. betreffende de infrastructuurstudie

— portfolio’s van minimum drie gelijksoortige en representatieve (zowel in concept als in omvang) dienstenopdrachten die gedurende de afgelopen 1tien jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten, die dienen geleverd te zijn tot en met de voorlopige oplevering, worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de opdrachtnemer,

4. betreffende de taken veiligheidscoördinatie

— bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de natuurlijke perso(o)n(en) die zal/zullen optreden als aangestelde veiligheidscoördinator type B),

5. betreffende de taken voor het opmaken van de grondinname

— bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde beëdigd landmeter-expert (voorleggen LAN-nummer en erkenning en inschrijving op tableau van de federale raad voor Landmeters-experten),

6. betreffende de taken voor het opmaken van het technisch verslag

— bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkend bodemsaneringsdeskundige type II,

7. betreffende de taken voor het opmaken van het sloopopvolgingsplan

— bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkende Tracimatdeskundige.

De opdrachtnemer dient in zijn offerte specifiek aan te duiden welke personen eigen personeel zijn dan wel in onderaanneming van de opdrachtnemer de taken zullen uitvoeren. Er mogen meerdere onderaannemers per taak worden opgegeven.

Eventuele minimumeisen

1. Om geselecteerd te kunnen worden voor de opdracht dient de ontwerper minstens te beschikken over drie werknemers waaronder één burgerlijk of industrieel ingenieur, en één verkeersdeskundige (met graduaatsdiploma verkeerskunde met een bachelor – of mastersdiploma verkeerskunde of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring en opleiding);

2. Civil3D versie 2017 of hoger, afleveren van 2,5D-opmeting in ACAD volgens de laatste GRB-richtlijnen;

3. minimum drie gelijksoortige en representatieve dienstenopdrachten die gedurende de afgelopen tien jaar werden verricht;

4. bekwaamheids- en kwalificatieattesten;

5. bekwaamheids- en kwalificatieattesten;

6. bekwaamheids- en kwalificatieattesten;

7. bekwaamheids- en kwalificatieattesten.

Eventuele minimumeisen
1. /
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016 bevindt;

2. Het attest blanco strafregister kan door de aanbestedende overheid niet rechtstreeks opgevraagd worden via de elektronische middelen van de federale overheid (telemarc/digiflow). Daarom vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen dat u kan opvragen via [email protected]

U hoeft enkel de firmanaam, adres, btw nummer en reden van aanvraag “in het kader van onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht” op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.

Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum vijf maanden voor datum inschrijving;

3. Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is;

4. Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20.7.2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-25

09:00

Administratief Centrum (AC), Werf 9 te 9300 Aalst

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-25
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-12-23
Plaatselijke tijd
09:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad Van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-Notification voor ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op http://www.publicprocurement.be, onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ.

Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz...

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

25 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Aalst

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Cluster Mobiliteit en openbaar domein.Studieopdracht voor riolerings- en wegenwerken in de Hoogstraat – deel Hekkestraat - Anjersstraat – Krokusstraat – deel Bieststraat te Hofstade/Aalst.

Start

2020-09-01

Main site or place of performance

Grondgebied stad Aalst.

Award criteria

Visie van de opdracht

20

Projectteam

10

70

End

2021-09-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Shepton Mallet - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Geotechnical engineering services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Building consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Odda - Advisory and consultative engineering services

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone