This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes,

— De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

—— niet in staat van faillissement verkeert,

—— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting,

—— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid,

— Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

—— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

—— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

—— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

—— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Bovenvermeld attest dient recent (max. drie maanden oud t.o.v. de openingsdatum) te zijn alsook op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een eenmanszaak betreft).

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal/Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten/Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest/Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen/Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet/Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste gelijkaardige projecten, van soortgelijke omvang, in een ziekenhuis die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd, met vermelding van naam, klant, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht.

Eventuele minimumeisen
1. De inschrijver levert een referentielijst aan volgens bijlage D aan het bestek. De referenties worden bevestigd door attesten van goede uitvoering ondertekend door de klant van de dienstverlener. Het staat de aanbestedende overheid vrij de referenties te controleren, eventueel via een referentiebezoek ter plaatse. Er worden minimum drie bestaande referenties van soortgelijke omvang gevraagd, geleverd in de afgelopen drie jaar. Dit is een minimumvereiste, kandidaten die geen drie bestaande referenties kunnen voorleggen zoals beschreven, voldoen niet aan dit selectiecriterium en kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan de opdracht.
Eventuele minimumeisen

1. De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Gelieve geen jaarrekening toe te voegen aan uw offerte, deze zal niet beoordeeld worden.Procedure

Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-06-19

10:30

Plaatselijke tijd
10:30
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-12-16
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Datum
2020-06-19

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18
Beroepsinstantie

Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde

Justitieplein 1

Dendermonde

9200

+32 52260711

Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/ Main CPV code 33195100

Bidding information

Bidding deadline

19 Jun 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Aalst

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop, levering en installatie van patiëntmonitoren, incl. centrale monitoring, voor de dienst pediatrie en neonatologie.

Deze opdracht omvat tevens alle noodzakelijke opleiding alsook optioneel een onderhoudscontract.

De aanbestedende overheid beschikt op moment van publicatie niet over de specifieke hoeveelheden. Alle vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijk en indicatief en binden de aanbestedende overheid op geen enkele wijze.

Een eerste afroep omvat (voor zover gekend) 15 monitoren en één centrale voor de dienst kindergeneeskunde (campus Aalst), incl. alle noodzakelijke opleiding en optioneel een onderhoudscontract.

De mogelijkheid bestaat dat gedurende de looptijd ook monitoren worden aangekocht voor andere campussen van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw.

Description of options

Toegestane opties (de gevraagde toegestane en vrije opties worden beschreven in hoofdstuk III "Technische bepalingen" alsook in bijlage B "Inventaris").

Vrije opties (niet gespecifieerd).

Main site or place of performance

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ballymena - Access ramps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling

Ireland : Galway - Protective and safety clothing

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Bracknell - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hull - Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,550 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Malta

Value: Not specified

Norway : Brønnøysund - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified