Tender description

Zie II.2.4).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een beschrijving van de maatregelen die zullen genomen worden om de kwaliteit van de producten te waarborgen;

2. een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren;

3. een geldig ISO9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen

2. Minimum tien gelijkaardige leveringen;

3. Geldig certificaat.

Eventuele minimumeisen
1. Over de laatste drie beschikbare boekjaren.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
*Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-22

13:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-22
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2021-01-20
Plaatselijke tijd
13:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg, arrondissement Brugge

n.v.t.

Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28 Main CPV code 19640000

Bidding information

Bidding deadline

22 Sep 2020

42 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brugge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Aankoop van polyethyleen huisvuilzakken.

Main site or place of performance

Logistiek, Pathoekeweg 41, te 8000 Brugge.

Award criteria

Technische waarde

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling