This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring toevoegen betreffende de totale omzet én betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren 2017-2018-2019;

2. een referentielijst over de periode 2015-2020 van realisaties met minimaal regeneratiekarren o.b.v. convectiewarmte;

3. er worden minimum drie attesten voorgelegd van goede uitvoering van bovenvermelde referenties. Deze attesten zijn getekend en gedateerd door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:

— coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck,

— vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker,

— het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document),

— het document vermeldt duidelijk over welke aankoop (inclusief hoeveelheden) het gaat referenties die verschillen van deze opgave worden niet aanvaard. Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden en worden als substantieel onregelmatig beschouwd. Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (bv. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte;

4. door zijn kandidatuurstelling bevestigt de kandidaat impliciet dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

Eventuele minimumeisen

1. Minimaal een gemiddelde totale omzet van 4 000 000 per jaar + minimaal een gemiddelde omzet m.b.t. levering en installatie van regeneratiekarren van 400 000,- EUR per jaar kunnen voorleggen;

2. Minimaal vijf referenties opgemaakt in het Nederlands kunnen voorleggen, met opgave van contactpersonen die in het Nederlands kunnen aangesproken worden;

3. Drie attesten van goede uitvoering van levering en installatie van maaltijdkarren met regeneratietechniek a.d.h.v. convectiewarmte;

4. Kandidaat en de contactpersonen zijn het Nederlands machtig, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

Eventuele minimumeisen
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A, B of C te zijn.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Volgende scores zijn mogelijk: score omschrijving:

— A zeer laag risico,

— B laag risico,

— C gemiddeld risico,

— D hoog risico,

— E geen score. Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via: https://www.creditsafe.be/Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-20

14:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-20
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-12-18
Plaatselijke tijd
14:00

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist: de inschrijver is verplicht een plaats bezoek uit te voeren om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte te kunnen opstellen. Hiertoe neemt de ondernemer zelf contact op met één van onderstaande personen. De aanvraag voor een afspraak kan tot uiterlijk twee weken vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes.

Contactpersonen voor het plaats bezoek zijn:

— dhr. Lyna Ronny, Diensthoofd voeding +32 050365463,

— mevr. Ursula Stalpaert, Diensthoofd hoteldiensten +32 050365457.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg

Kazernevest 3

Brugge

8000

Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-08 Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brugge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De opdracht omvat de aankoop, levering, plaatsing en in bedrijfstelling van maaltijdkarren met regeneratietechniek a.d.h.v. convectiewarmte met een capaciteit van twintig maaltijden inclusief bijhorende plateau’s. Tevens wordt er een voorstel tot onderhoudscontract voor tien jaar gevraagd.

Main site or place of performance

AZ Sint-Lucas Brugge vzw, Sint-Lucaslaan 29, te 8310 Brugge.

Description of options

— Toegestane opties (alle opties zijn toepasbaar op de voorgesteld karren),

— Vereiste opties (alle opties zijn toepasbaar op de voorgesteld karren).

Award criteria

Praktische beoordeling (testen)

10

Kwaliteit

30

Dienst na verkoop

5

Waarborg

5

50

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Electrical services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Elverum - Repair and maintenance services of electrical building installations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Thornbury - Overhead travelling cranes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Skien - Installation services of communications equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified