Tender description

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer0316.381.039_17424Vooruitgangsstraat 80Brussel1030+322 [email protected]://sprb.brusselshttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382479https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382479https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DITP-DIOV+BM+CSC-BB+i3025-F05Raamovereenkomst voor het vernieuwen van de basisuitrustingen (kabelladders, verlichting, WOS, VT, enz.) en het vernieuwen van het primaire energienetwerk (11kV en UPS) in de transportkokers van de ondergrondse netten van het Brusselse metronetDITP-DIOV BM CSC-BB i3025-F05_0De onderhavige aanneming betreft in hoofdzaak het vernieuwen van de basisuitrustingen (kabelladders, verlichting, WOS, VT, enz.) en het vernieuwen van het primaire energienetwerk (11kV en UPS) in de transportkoker voor de oudste tunnelsecties gelegen in de ondergrondse netten van de metrolijn 2 uitgebaat door de MIVB.Zien Administratieve BestekBrussel Hoofdstad.De onderhavige aanneming omvat in hoofdzaak:-a) de levering, de plaatsing en/of vernieuwing van de kabelwegen;b) de levering, de plaatsing en de aansluiting van verlichtingstoestellen, bebakeningkastjes, en signalen werklieden op de sporen (wos);c) de levering ter plaatse en de plaatsing van de vereiste kabels (zie opmetingsstaat);d) werken die in hoofdzaak overdag maar ook ‘s nachts moeten worden uitgevoerd (tussen 1:00 en 4:00 of tussen 1:30 en 4:30, naargelang de vakken);e) de levering, de plaatsing en de aansluiting van de overeenstemmende voedings- en bedieningsborden;f) het verwijderen en afvoeren van uitgebruikgenomen kabels;g) de aanpassing van de bestaande uitrustingen in de kunstwerken die er behouden blijven, waar alles dient aangepast te worden om aan de exploitant een installatie ter beschikking te stellen die beantwoordt aan dezelfde functionaliteitcriteria in het geheel van deze kunstwerken;h) alle prestaties die vereist zijn om gedurende de waarborgperiode aan de contractuele verplichtingen te voldoen-Huidige opdracht heeft tot voorwerp het leveren en installeren van:-— nieuwe kabelwegen en benodigde toebehoren voor het plaatsen van kabels,— de nodige kabels voor de basisuitrusting (WOS, VT, verlichting, [...]) in de nieuwe transportkokers— nieuwe basisuitrustingen zoals zijnde verlichting, WOS, VT, [...],— de nodige kabels voor het primaire spanningsnetwerk (11kV en UPS)— van “luifels” bestemd voor het beschermen van de kabels en kabelwegen van enig welke waterlozing afkomst van de ruwbouw.-De levering van het materieel en de werken, dat het voorwerp van onderhavige opdracht uitmaken, worden gefractioneerd en gebeuren op verschillende plaatsen van het metro- en premetronet van Brussel.-De aanneming omvat, en dit in het algemeen, voor de onderhavige opdracht met name het volgende:— de vervaardiging, in de fabriek, van alle elektrische en andere uitrustingen, inclusief al hun toebehoren, die door de aannemer moeten worden geleverd en in het onderhavige Bijzonder Bestek gepreciseerd zijn (zie opmetingsstaat),— de conformiteittests (kosten ten laste van de aannemer, conform de voorschriften van de Algemene Aannemingsvoorwaarden) van deze leveringen conform de technische voorschriften van het onderhavige document, en dit zowel in de fabriek als op de plaats van indienststelling,— het vervoeren, het lossen en het opslaan van de door de aannemer te leveren uitrustingen in de montagelokalen, inclusief de kosten verbonden aan de verpakking (die eigendom van de aannemer blijft) en aan het uitpakken,— het aanvoeren tot op de plaats van gebruik, van al het door de aannemer geleverde of te zijner beschikking gestelde materieel,— het monteren ter plaatse, het bevestigen (inclusief de levering van de juiste bevestigingstoebehoren) en de werkzaamheden vereist voor het vastzetten van al het op de plaats van gebruik aangevoerde materieel (cfr. d) hiervoor en de opmetingsstaat),— de levering en de plaatsing van alle buiswerk in de technische lokalen en de tunnels,— de plaatsing, de mechanische bescherming, de aansluiting en de markering van de kabels die de diverse, door de aannemer in de werken gemonteerde uitrustingen verbinden,— het schoonmaken van de plaatsen,— de bescherming van het geleverde materieel tegen corrosie, hetzij door verzinking, hetzij door schildering, rekening houdend met de genormaliseerde kleuren en/of de kleuren die elders in het onderhavige Bijzonder Bestek zijn gespecificeerd,— de tests en de afstelling van al het door de aannemer geleverde materieel,— de vereiste doorboringen alsook het afdichten van de doorboringen rond de kabels om de brandwerende eigenschappen en de waterdichtheid van de wanden te herstellen,— de bevredigende indienststelling van het geheel van de uitrustingen van de technische lokalen en tunnels. Deze indienststelling omvat de algemene coördinatie van de tests en installaties, inclusief de prestaties die vereist zijn voor de keuring van de installaties (inclusief de eventuele keuring door een erkende onafhankelijke organisatie),— de levering van de werktuigen (inclusief alle toebehoren) voor het onderhoud, de montage en de herstelling van het door de aannemer geleverde materieel, enz. waarvan hij de details in zijn offerte moet opgeven (benaming, hoeveelheid, referenties, eenheidsprijs, enz.),— de levering van plannen, aanwijzingen (beschrijvingen, onderhoud, herstelling) en van gedetailleerde schema’s (deze dienen opgesteld te zijn in het Nederlands en het Frans, conform de instructies die elders zijn opgenomen), buiten de documenten ter voorbereiding van het postinterventiedossier (zoals gedefinieerd in het veiligheids- en gezondheidsplan),— het informeren van het personeel van de MIVB,— het aanvoeren van containers in de tunnels van een depot gelegen in de Brusselse agglomeratie met het oog op het stockeren van de weggenomen versleten kabels, met inbegrip van het laden en afladen van deze containers. De behandeling van deze containers moet in coördinatie met de Dienst Sporen & Werken van de M.I.V.B. en de andere gelijktijdige aannemingen gebeuren,— het terugnemen van de volle containers en hun transport naar een plaats aangeduid door de leidend ambtenaar,— het bevestigen van speciale kabels, zoals de radiokabel, overal waar deze buiten de kabelladders hangen,— het leveren en bevestigen van alle stukken (ongevoelig voor roest, niet geleidend voor stroom, halogeenvrij, gemakkelijk demonteerbaar en niet binnendringend in het omtrekprofiel van de metro) bestemd om de kabels in verticaal of horizontaal traject te beschermen,— de doorboringen en de benodigde effenwerking voor de correcte voortgang van de kabelwegen en van de kabels,— tijdens het wegnemen van de kabels buiten gebruik, die voorafgaandelijk gemerkt en geïdentificeerd werden door de bevoegde diensten van de M.I.V.B. door de toepassing van een nauwkeurig protocol, het opnieuw aanbrengen van opspanbeugels teneinde het behoud en de bevestiging van alle kabels die moeten blijven toe te laten,— ter hoogte van de kabeldoorgangen vanaf de onder-perrons naar de kabelladders in de tunnel, de bevestiging van de kabels die behouden blijven op correcte wijze aan de verticale ladders. In geen geval mogen deze kabels aan elkaar bevestigd worden om een kabelbundel te vormen,— het aarden van de kabelwegen,— het leveren van het gereedschap en apparatuur nodig voor het behoud van de bestaande kabelwegen en kabels tijdens het vervangen van de defecte ladders. De aannemer is ertoe gehouden om in zijn offerte het detail te geven van het gereedschap en de apparatuur dat hij gebruikt en de kostprijs ervan. De testen en het op puntstellen ervan dient door de aannemer uitgevoerd te zijn vóór het begin der vervangingswerken van defecte kabelladders:—— de aannemer is verantwoordelijk voor alle beschadigingen die aan de kabels en kabelladders gebeuren, enz. alsook voor diefstal, vandalisme, enz. en dit vanaf ten laste neming van de betreffende leveringen,—— het gebruikelijk onderhoud van de uitrustingen tijdens de waarborgperiode,—— het compleet reinigen van de plaatsen.36De geldigheid van de raamovereenkomst is vastgelegd op 36 kalendermaanden.-Bovendien heeft de aanbesteder het recht het contract in één of meerdere malen te verlengen zonder dat de verlenging of de som van de verlengingen 24 kalendermaanden mag overschrijven, indien het minimumbedrag vermeld in punt c) (“Omvang van de raamovereenkomst”) niet werd bereikt tijdens de geldigheidstermijn van de raamovereenkomst of indien het vastgelegde bedrag niet werd opgebruikt. Elke verlenging wordt aan de aannemer betekend ten minste 15 (vijftien) kalenderdagen vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van de lopende raamovereenkomst.-De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de raamovereenkomst op te zeggen wanneer het minimumbedrag waarvan sprake is in punt c) hiervoor is bereikt.-In beide gevallen hernomen in c) en d), kan de aannemer zich niet op deze toestanden beroepen om enige welke vergoeding te eisen.-Klas 8: meer dan 5 330 000 EUR,Categorie: P1Selectie criterias: artikelen 70 en 71 KB Plaatsing 18.6.2017 (art. 65 tot 69 KB 18.4.2017).De regels en criterias zijn in het bestek i3025 gespecificeerd;-Vooral:-De formulier voor de offerte en samenvattende meetstaat zullen naar behoren ingevuld en ondertekend zijn,-Beaantwoorden aan de selectiecriterias gespecificeerd punt III.I.I),-Niet onder een motief van uitsluiting worden,-Respect en precisies wat betreft onderaannmers (art12 tot 13 en 78 KB Uitvoering 14.1.13).Voor de huidige raamovereenkomst zal een globale borgstelling toegestaan worden.Het bedrag van de borgtocht is op 5 % van het totale bedrag van de offerte (zonder btw) vastgesteld.-Art.25 KB Uitvoering 14.1.2013.Art.95 KB Uitvoering 14.1.2013.Niks.2020-09-0410:002021-02-012020-09-0410:00De opening van de offertes gebeurt achter gesloten deuren en is niet openbaar.De circuleire van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2018 betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest isToepasbaar (zie bijzonder bestek).Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.beVoor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 § 2 en artikels 15 en 23 § 3 van de wet van 17.6.2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te consulterenRaad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.be2020-07-27BelgiëBrusselDe onderhavige aanneming betreft in hoofdzaak het vernieuwen van de basisuitrustingen (kabelladders, verlichting, WOS, VT, enz.) en het vernieuwen van het primaire energienetwerk (11kV en UPS) in de transportkoker voor de oudste tunnelsecties gelegen in de ondergrondse netten van de metrolijn 2 uitgebaat door de MIVB.Zien Administratieve Bestek

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Selectie criterias: artikelen 70 en 71 KB Plaatsing 18.6.2017 (art. 65 tot 69 KB 18.4.2017).


Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-04

10:00

De opening van de offertes gebeurt achter gesloten deuren en is niet openbaar.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-04
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2021-02-01
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27
Periodieke opdracht
neen
Nadere inlichtingen

De circuleire van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2018 betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Toepasbaar (zie bijzonder bestek).

Precise information on deadline(s) for review procedures
Voor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 § 2 en artikels 15 en 23 § 3 van de wet van 17.6.2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te consulteren
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2020

24 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De onderhavige aanneming omvat in hoofdzaak:

-

a) de levering, de plaatsing en/of vernieuwing van de kabelwegen;

b) de levering, de plaatsing en de aansluiting van verlichtingstoestellen, bebakeningkastjes, en signalen werklieden op de sporen (wos);

c) de levering ter plaatse en de plaatsing van de vereiste kabels (zie opmetingsstaat);

d) werken die in hoofdzaak overdag maar ook ‘s nachts moeten worden uitgevoerd (tussen 1:00 en 4:00 of tussen 1:30 en 4:30, naargelang de vakken);

e) de levering, de plaatsing en de aansluiting van de overeenstemmende voedings- en bedieningsborden;

f) het verwijderen en afvoeren van uitgebruikgenomen kabels;

g) de aanpassing van de bestaande uitrustingen in de kunstwerken die er behouden blijven, waar alles dient aangepast te worden om aan de exploitant een installatie ter beschikking te stellen die beantwoordt aan dezelfde functionaliteitcriteria in het geheel van deze kunstwerken;

h) alle prestaties die vereist zijn om gedurende de waarborgperiode aan de contractuele verplichtingen te voldoen

-

Huidige opdracht heeft tot voorwerp het leveren en installeren van:

-

— nieuwe kabelwegen en benodigde toebehoren voor het plaatsen van kabels,

— de nodige kabels voor de basisuitrusting (WOS, VT, verlichting, [...]) in de nieuwe transportkokers

— nieuwe basisuitrustingen zoals zijnde verlichting, WOS, VT, [...],

— de nodige kabels voor het primaire spanningsnetwerk (11kV en UPS)

— van “luifels” bestemd voor het beschermen van de kabels en kabelwegen van enig welke waterlozing afkomst van de ruwbouw.

-

De levering van het materieel en de werken, dat het voorwerp van onderhavige opdracht uitmaken, worden gefractioneerd en gebeuren op verschillende plaatsen van het metro- en premetronet van Brussel.

-

De aanneming omvat, en dit in het algemeen, voor de onderhavige opdracht met name het volgende:

— de vervaardiging, in de fabriek, van alle elektrische en andere uitrustingen, inclusief al hun toebehoren, die door de aannemer moeten worden geleverd en in het onderhavige Bijzonder Bestek gepreciseerd zijn (zie opmetingsstaat),

— de conformiteittests (kosten ten laste van de aannemer, conform de voorschriften van de Algemene Aannemingsvoorwaarden) van deze leveringen conform de technische voorschriften van het onderhavige document, en dit zowel in de fabriek als op de plaats van indienststelling,

— het vervoeren, het lossen en het opslaan van de door de aannemer te leveren uitrustingen in de montagelokalen, inclusief de kosten verbonden aan de verpakking (die eigendom van de aannemer blijft) en aan het uitpakken,

— het aanvoeren tot op de plaats van gebruik, van al het door de aannemer geleverde of te zijner beschikking gestelde materieel,

— het monteren ter plaatse, het bevestigen (inclusief de levering van de juiste bevestigingstoebehoren) en de werkzaamheden vereist voor het vastzetten van al het op de plaats van gebruik aangevoerde materieel (cfr. d) hiervoor en de opmetingsstaat),

— de levering en de plaatsing van alle buiswerk in de technische lokalen en de tunnels,

— de plaatsing, de mechanische bescherming, de aansluiting en de markering van de kabels die de diverse, door de aannemer in de werken gemonteerde uitrustingen verbinden,

— het schoonmaken van de plaatsen,

— de bescherming van het geleverde materieel tegen corrosie, hetzij door verzinking, hetzij door schildering, rekening houdend met de genormaliseerde kleuren en/of de kleuren die elders in het onderhavige Bijzonder Bestek zijn gespecificeerd,

— de tests en de afstelling van al het door de aannemer geleverde materieel,

— de vereiste doorboringen alsook het afdichten van de doorboringen rond de kabels om de brandwerende eigenschappen en de waterdichtheid van de wanden te herstellen,

— de bevredigende indienststelling van het geheel van de uitrustingen van de technische lokalen en tunnels. Deze indienststelling omvat de algemene coördinatie van de tests en installaties, inclusief de prestaties die vereist zijn voor de keuring van de installaties (inclusief de eventuele keuring door een erkende onafhankelijke organisatie),

— de levering van de werktuigen (inclusief alle toebehoren) voor het onderhoud, de montage en de herstelling van het door de aannemer geleverde materieel, enz. waarvan hij de details in zijn offerte moet opgeven (benaming, hoeveelheid, referenties, eenheidsprijs, enz.),

— de levering van plannen, aanwijzingen (beschrijvingen, onderhoud, herstelling) en van gedetailleerde schema’s (deze dienen opgesteld te zijn in het Nederlands en het Frans, conform de instructies die elders zijn opgenomen), buiten de documenten ter voorbereiding van het postinterventiedossier (zoals gedefinieerd in het veiligheids- en gezondheidsplan),

— het informeren van het personeel van de MIVB,

— het aanvoeren van containers in de tunnels van een depot gelegen in de Brusselse agglomeratie met het oog op het stockeren van de weggenomen versleten kabels, met inbegrip van het laden en afladen van deze containers. De behandeling van deze containers moet in coördinatie met de Dienst Sporen & Werken van de M.I.V.B. en de andere gelijktijdige aannemingen gebeuren,

— het terugnemen van de volle containers en hun transport naar een plaats aangeduid door de leidend ambtenaar,

— het bevestigen van speciale kabels, zoals de radiokabel, overal waar deze buiten de kabelladders hangen,

— het leveren en bevestigen van alle stukken (ongevoelig voor roest, niet geleidend voor stroom, halogeenvrij, gemakkelijk demonteerbaar en niet binnendringend in het omtrekprofiel van de metro) bestemd om de kabels in verticaal of horizontaal traject te beschermen,

— de doorboringen en de benodigde effenwerking voor de correcte voortgang van de kabelwegen en van de kabels,

— tijdens het wegnemen van de kabels buiten gebruik, die voorafgaandelijk gemerkt en geïdentificeerd werden door de bevoegde diensten van de M.I.V.B. door de toepassing van een nauwkeurig protocol, het opnieuw aanbrengen van opspanbeugels teneinde het behoud en de bevestiging van alle kabels die moeten blijven toe te laten,

— ter hoogte van de kabeldoorgangen vanaf de onder-perrons naar de kabelladders in de tunnel, de bevestiging van de kabels die behouden blijven op correcte wijze aan de verticale ladders. In geen geval mogen deze kabels aan elkaar bevestigd worden om een kabelbundel te vormen,

— het aarden van de kabelwegen,

— het leveren van het gereedschap en apparatuur nodig voor het behoud van de bestaande kabelwegen en kabels tijdens het vervangen van de defecte ladders. De aannemer is ertoe gehouden om in zijn offerte het detail te geven van het gereedschap en de apparatuur dat hij gebruikt en de kostprijs ervan. De testen en het op puntstellen ervan dient door de aannemer uitgevoerd te zijn vóór het begin der vervangingswerken van defecte kabelladders:

—— de aannemer is verantwoordelijk voor alle beschadigingen die aan de kabels en kabelladders gebeuren, enz. alsook voor diefstal, vandalisme, enz. en dit vanaf ten laste neming van de betreffende leveringen,

—— het gebruikelijk onderhoud van de uitrustingen tijdens de waarborgperiode,

—— het compleet reinigen van de plaatsen.

Main site or place of performance

Brussel Hoofdstad.

Additional information

-

Klas 8: meer dan 5 330 000 EUR,

Categorie: P1

Description of renewals

De geldigheid van de raamovereenkomst is vastgelegd op 36 kalendermaanden.

-

Bovendien heeft de aanbesteder het recht het contract in één of meerdere malen te verlengen zonder dat de verlenging of de som van de verlengingen 24 kalendermaanden mag overschrijven, indien het minimumbedrag vermeld in punt c) (“Omvang van de raamovereenkomst”) niet werd bereikt tijdens de geldigheidstermijn van de raamovereenkomst of indien het vastgelegde bedrag niet werd opgebruikt. Elke verlenging wordt aan de aannemer betekend ten minste 15 (vijftien) kalenderdagen vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van de lopende raamovereenkomst.

-

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de raamovereenkomst op te zeggen wanneer het minimumbedrag waarvan sprake is in punt c) hiervoor is bereikt.

-

In beide gevallen hernomen in c) en d), kan de aannemer zich niet op deze toestanden beroepen om enige welke vergoeding te eisen.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling