This tender in no longer available.

Tender description

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department0247.499.953_241Koningsstraat 76Brussel1000Mirko Muzi+32 [email protected]://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380533https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380533https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_4617%2FVH%2FMM-F05Levering van uitrustingen om reizigers te tellen op de bussen en trams + onderhoud van software en hardwareMIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4617/VH/MM-F05_0Het voorwerp van de opdracht is de levering en het onderhoud van systemen (hardware en software) voor het tellen van passagiers aan boord van bussen en trams van de MIVB, alsook het onderzoek van de integratie van die uitrustingen en de opleiding van de MIVB-teams. Als optie: de plaatsing van de passagierstellers op de bussen en trams ‘s nachts en tijdens weekends.De uitrustingen voor het automatisch tellen van reizigers (verder in dit document « CoVo » genoemd) zullen voldoen aan de volgende behoeften:— voldoende precieze telling (foutmarge van maximum 5 % op 1 000 reizigers),— telgegevens IN/OUT per deur verstrekken,— bestanden aanmaken die de bruto telgegevens en de exploitatiegegevens samenvatten, in plat formaat (bijv. .CSV),— communiceren met de boordcomputer van het voertuig (telbestanden, logs, updates van de teluitrustingen),— mogelijkheid om in real time telgegevens door te geven.De MIVB beschikt momenteel over 63 trams en 425 bussen die uitgerust zijn met reizigertellers. Het is de bedoeling om in de komende jaren minstens 375 bijkomende voertuigen uit te rusten met een systeem om de reizigers te tellen.Opgelet:Voor alle informatie over het gebruik van het e-tenderingplatform wordt u verzocht om:1. te surfen naar de website https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do waar de hele procedure voor gepubliceerde opdrachten beschreven staat;2. of contact op te nemen met de helpdesk van de e-procurementdienst:— e-mail: [email protected]— tel.: +32 027905200.Het voorwerp van de opdracht is de levering en het onderhoud van systemen (hardware en software) voor het tellen van passagiers aan boord van bussen en trams van de MIVB, alsook het onderzoek van de integratie van die uitrustingen en de opleiding van de MIVB-teams.De uitrustingen voor het automatisch tellen van reizigers (verder in dit document « CoVo » genoemd) zullen voldoen aan de volgende behoeften:1. voldoende precieze telling (foutmarge van maximum 5 % op 1000 reizigers);2. telgegevens IN/OUT per deur verstrekken;3. bestanden aanmaken die de bruto telgegevens en de exploitatiegegevens samenvatten, in plat formaat (bijv. .CSV);4. communiceren met de boordcomputer van het voertuig (telbestanden, logs, updates van de teluitrustingen)5. mogelijkheid om in real time telgegevens door te gevenDaarenboven zal geëist worden dat de voorgestelde systemen voldoen aan de volgende eisen:— de module die met de boordcomputer van het voertuig communiceert, moet een Ethernet 10/100 Mb/s interface hebben,— de communicatie met de boordcomputer van het voertuig moet volgens het protocol MQTT 5.0 gebeuren,— de uitrustingen die in het kader van deze opdracht geleverd worden, zullen van stroom voorzien moeten worden met een nominale spanning van Un= 24V— als de teluitrustingen boven de deuren geïnstalleerd worden, gelden er dwingende omstandigheden die inhouden dat:a) de afmetingen van die uitrustingen zijn maximum de volgende: L 142mm x B 90mm X H 45mm;b) er één uitrusting per deur komt;— de uitrustingen waaruit het telsysteem bestaat, moeten onder elkaar kunnen communiceren in IP,— de telgegevens moeten opgeslagen worden in platte bestanden, niet gecodeerd, die de bruto telgegevens en de exploitatiegegevens samenvatten, in plat formaat: bijv. .CSV.De looptijd van de opdracht bedraagt 10 jaar. Overschrijding van de maximumduur van acht jaar is nodig om de MIVB een uniform onderhoud op al het materiaal te garanderen.1205Het aantal tevredenheidsbrieven voor de referenties die in het kader van deze kandidatuur opgegeven worden (enkel de vijf kandidaten met het grootste aantal dergelijke tevredenheidsbrieven zullen worden geselecteerd). Bij een ex aequo op de 5de plaats zullen de ex aequo kandidaten geselecteerd worden.Als optie: ’s nachts of tijdens weekends de uitrustingen voor het tellen van passagiers op de bussen en trams installeren.Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.De aanvraag moet worden ingediend door indiening van het UEA, dat de in deze aankondiging van opdracht gevraagde elementen zal bevatten. Er wordt alleen rekening gehouden met de informatie in het UEA (zie VI.3), met uitzondering van eventuele specifiek aangevraagde documenten, die kunnen worden bijgevoegd.In een tweede fase, na de evaluatie van de aanvragen, krijgen de geselecteerde kandidaten toegang tot het bestek op het platform, op basis waarvan zij hun offerte zullen indienen.De uitnodiging tot inschrijving zal worden ontvangen via het e-mail adres vermeld in het UEA, deel II, punt B. De kandidaat zal er dus voor zorgen dat de persoon met het vermelde e-mailadres vooraf op het platform wordt geregistreerd.In het kader van het reglement betreffende de GDPR blijft de kandidaat verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige toestemmingen bij zijn klanten of andere betrokken derden om de in het kader van deze procedure gevraagde persoonsgegevens te kunnen gebruiken.De firma’s worden verwittigd dat het bestek dat na onderzoek van de kandidaturen naar de weerhouden firma’s gestuurd zal worden, onontkoombare bepalingen kan bevatten – op straffe van uitsluiting – betreffende de inachtneming van de wetgeving betreffende het welzijn op het werk, de inachtneming van de vrijheid van ondernemen alsook het verband tussen de opdrachtnemer en zijn eventuele onderaannemers die als dienstverlener aan de MIVB voorgesteld worden.De MIVB kan, in het geval dat strategische, commerciële, technologische, financiële of andere wijzigingen dit vereisen, een nieuwe overheidsopdracht opstarten vóór het einde van de raamovereenkomst die uit deze procedure kan voortvloeien.Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage bij de aankondiging van de opdracht: verplicht in te vullen op de website https://ec.europa.eu/tools/espd— De economische en financiële draagkracht wordt geverifieerd op basis van de financiële gegevens (omzet, balansen en winst- en verliesrekening),— De kandidaat zal de MIVB zijn balans en resultatenrekening van de laatste drie boekjaren (modellen ingediend bij de NBB) toesturen of zal de link meedelen naar de website vanwaar deze documenten gratis en zonder registratie- of andere formaliteiten kunnen worden gedownload.Voor Belgische ondernemingen is dit niet verplicht omdat de MIVB de jaarrekeningen kan verkrijgen afkomstig van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover die gepubliceerd werden.Belangrijke puntenAls een kandidaat om zijn economische en financiële draagkracht te onderbouwen een beroep doet op de economische en financiële draagkracht van andere entiteiten (o.a. aangeduide onderaannemers), moet hij aan de MIVB aantonen dat hij kan beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn door het voorleggen van de verbintenis van die entiteiten om de kandidaat die middelen ter beschikking te stellen.— De jaaromzet voor de gevraagde diensten moet meer dan 2 000 000 EUR bedragen,— De MIVB zal de kandidaten verwijderen van wie de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet aantonen dat zij de draagkracht hebben om een opdracht zoals onder punt II.1.4 beschreven tot een goed einde kunnen brengen. De MIVB zal er zo van uitgaan dat een kandidaat niet over de economische en financiële draagkracht voor een goede uitvoering van de opdracht beschikt wanneer zijn eigen vermogen negatief is. Zij zal bijgevolg de kandidaat verwijderen die zich in die toestand bevindt.De stavende documenten betreffende de economische en financiële draagkracht moeten bij uw kandidatuur en het UEA gevoegd worden.1. Een lijst met referenties van opdrachten die in de voorbije drie jaar uitgevoerd werden, met vermelding van:— de beschrijving van de opdracht (inclusief het gebruikte type materiaal),— het jaarlijks opdrachtbedrag— de looptijd van de opdracht— de naam van de betrokken onderneming (+ de gegevens van een contactpersoon).(in te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria, punt C),2. Ondertekende tevredenheidsattesten die opgemaakt zijn door de klanten. Bij het kandidaatstellingsdossier te voegen.Belangrijke punten: als een kandidaat om zijn technische draagkracht te onderbouwen een beroep doet op de technische vaardigheden van andere entiteiten (o.a. aangeduide onderaannemers), moet hij aan de MIVB aantonen dat hij kan beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn door het voorleggen van de verbintenis van die entiteiten om de kandidaat die middelen ter beschikking te stellen.De kandidaat zal minstens drie referenties van opdrachten uitgevoerd in de voorbije drie jaar overmaken.— De kandidaat zal minstens drie tevredenheidsattesten overmaken, waarbij elke opgemaakt is door een klant die onder punt 1 als referentie vernoemd wordt,— De referenties moeten betrekking hebben op een opdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan 200 000 EUR om mee in overweging te kunnen worden genomen,— Minstens twee van de referenties moeten betrekking hebben op leveringen/prestaties in de sector van het reizigersvervoer.Zullen gespecificeerd worden in het bestek.Zullen gespecificeerd worden in het bestek.22020-08-1311:00Om het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen:1. nadat u onderhavige aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notification (https://enot.publicprocurement.be), vergewist u zich ervan of u ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt;2. nu moet u het bestand « espd-request.zip » openen en enerzijds het .PDF-document en anderzijds het .XML-bestand opslaan (= eruit halen);3. surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd4. kies uw taal;5. selecteer « Ik ben een ondernemer »;6. selecteer « Een UEA importeren »;7. klik op “Choose file” (bestand kiezen) en selecteer het bestand “espc-request.xml” dat u onder punt 2 uit de .ZIP hebt gehaald;8. klik op “Volgende”;9. vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit van en de hoeveelheid gevraagde informatie te bepalen;10. klik op "Overzicht";11. downloaden in “ beide formaten”;12. dit bestand “espc-request.zip” met daarin uw UEA opslaan;13. voeg dit UEA-bestand, “espc-request.zip” genaamd, bij uw kandidaatstellingsdossier bij de verzending ervan (elektronisch via het e-tenderingplatform op de website “https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do”). Opgelet: de MIVB moetHet .ZIP-bestand ontvangen dat zowel de.PDF als de .XML bevat.In overeenstemming met de geldende wetgeving worden kandidaturen die met andere middelen dan die hierboven zijn ontvangen, niet in aanmerking genomen.Raad van StateBrusselRaad van StateBrusselIn overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.Raad van StateBrussel2020-07-08BelgiëBrusselHet voorwerp van de opdracht is de levering en het onderhoud van systemen (hardware en software) voor het tellen van passagiers aan boord van bussen en trams van de MIVB, alsook het onderzoek van de integratie van die uitrustingen en de opleiding van de MIVB-teams. Als optie: de plaatsing van de passagierstellers op de bussen en trams ‘s nachts en tijdens weekends.De uitrustingen voor het automatisch tellen van reizigers (verder in dit document « CoVo » genoemd) zullen voldoen aan de volgende behoeften:— voldoende precieze telling (foutmarge van maximum 5 % op 1 000 reizigers),— telgegevens IN/OUT per deur verstrekken,— bestanden aanmaken die de bruto telgegevens en de exploitatiegegevens samenvatten, in plat formaat (bijv. .CSV),— communiceren met de boordcomputer van het voertuig (telbestanden, logs, updates van de teluitrustingen),— mogelijkheid om in real time telgegevens door te geven.De MIVB beschikt momenteel over 63 trams en 425 bussen die uitgerust zijn met reizigertellers. Het is de bedoeling om in de komende jaren minstens 375 bijkomende voertuigen uit te rusten met een systeem om de reizigers te tellen.Opgelet:Voor alle informatie over het gebruik van het e-tenderingplatform wordt u verzocht om:1. te surfen naar de website https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do waar de hele procedure voor gepubliceerde opdrachten beschreven staat;2. of contact op te nemen met de helpdesk van de e-procurementdienst:— e-mail: [email protected]— tel.: +32 027905200.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

1. Een lijst met referenties van opdrachten die in de voorbije drie jaar uitgevoerd werden, met vermelding van:

— de beschrijving van de opdracht (inclusief het gebruikte type materiaal),

— het jaarlijks opdrachtbedrag

— de looptijd van de opdracht

— de naam van de betrokken onderneming (+ de gegevens van een contactpersoon).

(in te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria, punt C),

2. Ondertekende tevredenheidsattesten die opgemaakt zijn door de klanten. Bij het kandidaatstellingsdossier te voegen.

Belangrijke punten: als een kandidaat om zijn technische draagkracht te onderbouwen een beroep doet op de technische vaardigheden van andere entiteiten (o.a. aangeduide onderaannemers), moet hij aan de MIVB aantonen dat hij kan beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn door het voorleggen van de verbintenis van die entiteiten om de kandidaat die middelen ter beschikking te stellen.

Eventuele minimumeisen

— De jaaromzet voor de gevraagde diensten moet meer dan 2 000 000 EUR bedragen,

— De MIVB zal de kandidaten verwijderen van wie de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet aantonen dat zij de draagkracht hebben om een opdracht zoals onder punt II.1.4 beschreven tot een goed einde kunnen brengen. De MIVB zal er zo van uitgaan dat een kandidaat niet over de economische en financiële draagkracht voor een goede uitvoering van de opdracht beschikt wanneer zijn eigen vermogen negatief is. Zij zal bijgevolg de kandidaat verwijderen die zich in die toestand bevindt.

De stavende documenten betreffende de economische en financiële draagkracht moeten bij uw kandidatuur en het UEA gevoegd worden.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— De economische en financiële draagkracht wordt geverifieerd op basis van de financiële gegevens (omzet, balansen en winst- en verliesrekening),

— De kandidaat zal de MIVB zijn balans en resultatenrekening van de laatste drie boekjaren (modellen ingediend bij de NBB) toesturen of zal de link meedelen naar de website vanwaar deze documenten gratis en zonder registratie- of andere formaliteiten kunnen worden gedownload.

Voor Belgische ondernemingen is dit niet verplicht omdat de MIVB de jaarrekeningen kan verkrijgen afkomstig van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover die gepubliceerd werden.

Belangrijke punten

Als een kandidaat om zijn economische en financiële draagkracht te onderbouwen een beroep doet op de economische en financiële draagkracht van andere entiteiten (o.a. aangeduide onderaannemers), moet hij aan de MIVB aantonen dat hij kan beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn door het voorleggen van de verbintenis van die entiteiten om de kandidaat die middelen ter beschikking te stellen.

Eventuele minimumeisen

De kandidaat zal minstens drie referenties van opdrachten uitgevoerd in de voorbije drie jaar overmaken.

— De kandidaat zal minstens drie tevredenheidsattesten overmaken, waarbij elke opgemaakt is door een klant die onder punt 1 als referentie vernoemd wordt,

— De referenties moeten betrekking hebben op een opdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan

200 000 EUR om mee in overweging te kunnen worden genomen,

— Minstens twee van de referenties moeten betrekking hebben op leveringen/prestaties in de sector van het reizigersvervoer.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage bij de aankondiging van de opdracht: verplicht in te vullen op de website https://ec.europa.eu/tools/espd

Procedure

Datum
2020-08-13
The procurement involves the establishment of a framework agreement

2

De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State

Brussel

Beroepsinstantie

Raad van State

Brussel

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-08
Periodieke opdracht
neen
Nadere inlichtingen

Om het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen:

1. nadat u onderhavige aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notification (https://enot.publicprocurement.be), vergewist u zich ervan of u ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt;

2. nu moet u het bestand « espd-request.zip » openen en enerzijds het .PDF-document en anderzijds het .XML-bestand opslaan (= eruit halen);

3. surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd

4. kies uw taal;

5. selecteer « Ik ben een ondernemer »;

6. selecteer « Een UEA importeren »;

7. klik op “Choose file” (bestand kiezen) en selecteer het bestand “espc-request.xml” dat u onder punt 2 uit de .ZIP hebt gehaald;

8. klik op “Volgende”;

9. vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit van en de hoeveelheid gevraagde informatie te bepalen;

10. klik op "Overzicht";

11. downloaden in “ beide formaten”;

12. dit bestand “espc-request.zip” met daarin uw UEA opslaan;

13. voeg dit UEA-bestand, “espc-request.zip” genaamd, bij uw kandidaatstellingsdossier bij de verzending ervan (elektronisch via het e-tenderingplatform op de website “https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do”). Opgelet: de MIVB moet

Het .ZIP-bestand ontvangen dat zowel de.PDF als de .XML bevat.

In overeenstemming met de geldende wetgeving worden kandidaturen die met andere middelen dan die hierboven zijn ontvangen, niet in aanmerking genomen.

Precise information on deadline(s) for review procedures

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.

De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Brussel

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified