This tender in no longer available.

Tender description

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department0247.499.953_241Koningsstraat 76Brussel1000Procurement & Logistics Department – Ronny Vandermolen+32 [email protected]+32 25153281www.stib.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382721Onderdelen voor de autobussen die door de firma's Evobus en Van Hool werden vervaardigdMIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4143/RD/RV-F06_0Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van onderdelen die nodig zijn voor het onderhoud van de bussen van de MIVB. De bij deze betrokken onderdelen betreffen onder andere:— motoren en toebehoren,— wielassen,— remmen en toebehoren,— onderdelen voor de kinetische keten,— versnellingsbakken en toebehoren,— onderdelen voor het koetswerk,— eventueel nog toe te voegen onderdelen.Volgende elementen zijn uitgesloten en maken hier geen deel van uit:— banden,— uiten,— batterijen,— oliën en vetten.Levering van onderdelen die door de firma's Evobus en Van Hool werden vervaardigd die op artikel niveau en/of groep van artikelen gegund kan worden. De methodiek zal toegelicht worden in het bestek.01Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van onderdelen voor de autobussen die door de firma's Evobus en Van Hool werden vervaardigd.De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1) “Voorwaarden voor deelneming”.In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde bedrijven het bestek worden overgemaakt, opdat zij hun offerte zouden kunnen indienen.2018/S 230-526565112020-04-28222020-04-28332020-04-28442020-04-28552020-04-28662020-04-28Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.beRaad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.beRaad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.beIn overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.be2020-07-27BelgiëBrusselHet voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van onderdelen die nodig zijn voor het onderhoud van de bussen van de MIVB. De bij deze betrokken onderdelen betreffen onder andere:— motoren en toebehoren,— wielassen,— remmen en toebehoren,— onderdelen voor de kinetische keten,— versnellingsbakken en toebehoren,— onderdelen voor het koetswerk,— eventueel nog toe te voegen onderdelen.Volgende elementen zijn uitgesloten en maken hier geen deel van uit:— banden,— uiten,— batterijen,— oliën en vetten.

Procedure

De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 230-526565
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27
Nadere inlichtingen

Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.

* Wijze van indienen – e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be

Precise information on deadline(s) for review procedures

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.

De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone