Tender description

2020/HFB/OP/68614 - Het leveren en periodiek omruilen van antivuilmatten in verschillende gebouwen van de Vlaamse Overheid in het Vlaamse en Brusselse Gewest.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie bestek.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie bestek.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie bestek.

Procedure

Datum
2020-06-26
De opdracht valt onder de GPA
ja
Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
10:45
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-06-29

10:45

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

Nadere inlichtingen

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering-internetsite: https://eten.publicprocurement.be/ een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement-helpdesk op het nummer +32 27408000, of: [email protected]

De factuur moet ingediend worden via elektronische facturatie. Elektronische facturatie (e-invoicing) is sinds 1.1.2017 de standaard werkwijze voor de ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid.

Met e-invoicing wordt bedoeld: geen pdf-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard.

Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers

De informatievergadering vindt plaats op donderdag 11 juni om 14:00 via Microsoft Teams;

de inschrijvers dienen op voorhand aan te geven of ze zullen deelnemen. Bij deelname moeten ze hun e-mailadres meesturen opdat wij ze kunnen uitnodigen in MS Teams.

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19 Main CPV code 90910000

Bidding information

Bidding deadline

26 Jun 2020

29 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Provincies Oost- en West-Vlaanderen

Value

EUR Not specified

Provincies Oost- en West-Vlaanderen Het leveren en periodiek omruilen van antivuilmatten.

Additional information

Zie bestek.

Award criteria

Prijs

70

Duurzaamheid

15

Servicewaarborging en -controle

15

Main site or place of performance

In verschillende gebouwen van de Vlaamse Overheid in het Vlaamse en Brusselse Gewest.

Description of renewals

Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan elke raamovereenkomst tweemaal verlengd worden met telkens een periode van maximum twaalf maanden.

Provincies Antwerpen en Limburg

Value

EUR Not specified

Provincies Antwerpen en Limburg Het leveren en periodiek omruilen van antivuilmatten.

Additional information

Zie bestek.

Award criteria

Prijs

70

Duurzaamheid

15

Servicewaarborging en -controle

15

Main site or place of performance

In verschillende gebouwen van de Vlaamse Overheid in het Vlaamse en Brusselse Gewest.

Description of renewals

Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan elke raamovereenkomst tweemaal verlengd worden met telkens een periode van maximum twaalf maanden.

Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest

Value

EUR Not specified

Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest Het leveren en periodiek omruilen van antivuilmatten.

Additional information

Zie bestek.

Award criteria

Prijs

70

Duurzaamheid

15

Servicewaarborging en -controle

15

Main site or place of performance

In verschillende gebouwen van de Vlaamse Overheid in het Vlaamse en Brusselse Gewest.

Description of renewals

Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan elke raamovereenkomst tweemaal verlengd worden met telkens een periode van maximum twaalf maanden.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Car park cleaning services

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Evaluation consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Iceland : Reykjavik - Cleaning and sanitation services

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Scrub-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Stord - Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

Norway

Value: Not specified

Norway : Vågå - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Pest-control services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 159,000 Pound Sterling