This tender in no longer available.

Tender description

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement, Logistics & Facilities Department0247.499.953_241Koningsstraat [email protected]+32 [email protected]+32 25153281www.stib.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382694Revisie/herstellen van de tractiemotoren bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVBMIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4178/AM/RV-F06_0Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de revisie/herstellen van tractiemotoren (volledig of gedeeltelijk) bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB.Het betreft de revisie van de motoren types “ME155S” en “4ELG2939” en het herwikkelen van de stator, de fabricatie/levering/montage van ankers om in te bouwen in deze motoren, en het testen van deze motoren.Het aantal te behandelen motoren wordt geschat rond de acht à tien per jaar, de levering van nieuwe ankers wordt geschat op acht à tien per jaar.De werkzaamheden dienen in de eigen werkplaats van de opdrachtnemer te gebeuren.De kandidaat blijft in het kader van de GDPR-regelgeving zelf verantwoordelijk om de nodige toestemmingen te vragen aan zijn klanten of aan andere betrokken derden om de gevraagde persoonsgegevens te mogen gebruiken in het kader van de onderhavige procedure.Revisie/herstellen van de tractiemotoren bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB. De methodiek zal toegelicht worden in het bestek1Brussels Gewest.Zie Korte beschrijving van de opdracht punt II.1.4)De aankondiging van opdracht betreft, in een eerste fase, een oproep tot kandidaten. De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1) “Deelnemingsvoorwaarden”.In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde bedrijven het bestek worden overgemaakt, opdat zij hun offerte zouden kunnen indienen.2019/S 009-017546112019-12-16Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie zal niet worden beoordeeld.Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor deze specifieke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane engagementen garant te stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht alle noodzakelijke middelen ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten.Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.beRaad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.beIn overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 [email protected]://www.raadvst-consetat.be2020-07-28BelgiëBrusselHet voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de revisie/herstellen van tractiemotoren (volledig of gedeeltelijk) bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB.Het betreft de revisie van de motoren types “ME155S” en “4ELG2939” en het herwikkelen van de stator, de fabricatie/levering/montage van ankers om in te bouwen in deze motoren, en het testen van deze motoren.Het aantal te behandelen motoren wordt geschat rond de acht à tien per jaar, de levering van nieuwe ankers wordt geschat op acht à tien per jaar.De werkzaamheden dienen in de eigen werkplaats van de opdrachtnemer te gebeuren.De kandidaat blijft in het kader van de GDPR-regelgeving zelf verantwoordelijk om de nodige toestemmingen te vragen aan zijn klanten of aan andere betrokken derden om de gevraagde persoonsgegevens te mogen gebruiken in het kader van de onderhavige procedure.

Procedure

De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2019/S 009-017546
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28
Nadere inlichtingen

Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.

* Wijze van indienen – e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie zal niet worden beoordeeld.

Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor deze specifieke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane engagementen garant te stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht alle noodzakelijke middelen ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten.

Precise information on deadline(s) for review procedures

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.

De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

[email protected]

http://www.raadvst-consetat.be

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified