Tender description

Gemeente Elsene0207.401.341_22835Elsensesteenweg 168Brussel1050aankoopcentrale dienst+32 [email protected]+32 5157678www.ixelles.brusselshttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375914https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375914https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gemeente+Elsene-2020+050-F21Bereiding en levering van maaltijden (in koude lijn) en soepen (in warme en koude lijn) in het kader van duurzame voeding voor de scholen, peutertuinen en gemeentediensten van de gemeente ElseneGemeente Elsene-2020 050-F21_0Deze opdracht is een overheidsopdracht voor diensten betreffende de bereiding en levering van maaltijden (in koude lijn) en soepen (in warme en koude lijn) in het kader van duurzame voeding voor de scholen, peutertuinen en gemeentediensten van de gemeente Elsene.Met “duurzame voeding” wil de aanbestedende overheid alternatieven formuleren voor een systeem van duurzame voeding dat het recht op voeding waarborgt, het principe van voedselsoevereiniteit respecteert en iedereen gezonde, voldoende en betaalbare voeding biedt waarbij er rekening wordt gehouden met de externe en milieukosten.Grondstoffen en hulpbronnen zouden idealiter gebruikt moeten worden volgens het ritme van de vernieuwing ervan waarbij de verschillende facetten van de voedselcultuur gerespecteerd worden.Daarvoor legt de aanbestedende overheid een aantal hoofdlijnen op, zoals:— verse en geen of weinig geraffineerde producten privilegiëren,— lokale en seizoensproducten privilegiëren, net als producten uit de biologische landbouw,— afzien van bedreigde diersoorten en producten uit de duurzame visserij opnemen,— inkopen in een korte keten privilegiëren,— de voedselverspilling beperken,— verpakkingen en afval beperken.De aanbestedende overheid wil aan die hoofdlijnen ook het aspect “smaakeducatie” (zie buitengewone/viermaandelijkse maaltijden) toevoegen.De opdracht betreft hoofdzakelijk schoolmaaltijden, diensten bedoeld in bijlage III van de Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten.Maaltijden (in koude lijn) voor kleuterscholen, lagere scholen en volwassenen1Bereiding en levering van maaltijden (in koude lijn) voor kleuterscholen, lagere scholen en volwassenen.24Na afloop van de initiële looptijd, krachtens artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17.6.2016 mag de opdracht één keer verlengd worden voor een periode van twee jaar, d.i. een totale maximumduur van vier jaar zonder dat de globale aard van de opdracht gewijzigd wordt. De opdrachtnemer wordt per brief van de verlenging in kennis gesteld vóór het verstrijken van de opdracht.Indien de opdracht niet wordt verlengd, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen op grond van die beslissing.Maaltijden (in koude lijn) voor peutertuinen2Bereiding en levering van maaltijden (in koude lijn) voor peutertuinen.24Na afloop van de initiële looptijd, krachtens artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17.6.2016 mag de opdracht één keer verlengd worden voor een periode van twee jaar, d.i. een totale maximumduur van vier jaar zonder dat de globale aard van de opdracht gewijzigd wordt. De opdrachtnemer wordt per brief van de verlenging in kennis gesteld vóór het verstrijken van de opdracht.Indien de opdracht niet wordt verlengd, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen op grond van die beslissing.Maaltijden (individueel verpakte voedingsmiddelen) voor middelbare scholen3Bereiding en levering van maaltijden (individueel verpakte voedingsmiddelen) voor middelbare scholen.24Na afloop van de initiële looptijd, krachtens artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17.6.2016 mag de opdracht één keer verlengd worden voor een periode van twee jaar, d.i. een totale maximumduur van vier jaar zonder dat de globale aard van de opdracht gewijzigd wordt. De opdrachtnemer wordt per brief van de verlenging in kennis gesteld vóór het verstrijken van de opdracht. Indien de opdracht niet wordt verlengd, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen op grond van die beslissing.Soepen (in koude en warme lijn) voor scholen en volwassenen4Bereiding en levering van en soepen (in koude en warme lijn) voor scholen en volwassenen.24Na afloop van de initiële looptijd, krachtens artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17.6.2016 mag de opdracht één keer verlengd worden voor een periode van twee jaar, d.i. een totale maximumduur van vier jaar zonder dat de globale aard van de opdracht gewijzigd wordt. De opdrachtnemer wordt per brief van de verlenging in kennis gesteld vóór het verstrijken van de opdracht.Indien de opdracht niet wordt verlengd, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding eisen op grond van die beslissing.Artikel 68, §4, 1o, b en 6o van het Koninklijk Besluit plaatsing van 18.4.2017.Op verzoek van de aanbestedende overheid moet de gekozen inschrijver op elk moment van de procedure, ten laatste voor de aanstelling van de opdrachtnemer, het volgende indienen:— voor alle percelen: een lijst met de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met vermelding van het bedrag, de datum en bestemmeling waarvan minstens één (of meerdere samengeteld) het vereiste specifieke niveau bereik(t)(en),— voor percelen 1 en 2: de identiteit van de personen die de menu’s opstellen en een kopie van hun diploma.Overeenkomstig artikel 78 van de Wet van 17.6.2016 en artikel 73 van het KB van 18.4.2017 mag een inschrijver zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten; in dat geval wordt het bewijs dat hij de nodige middelen tot zijn beschikking zal hebben, nl. de verbintenis van die entiteiten, bij de offerte gevoegd. De verificatie van de uitsluitingsgronden zal dan gebeuren voor die entiteiten.Voor perceel 1 – maaltijden (in koude lijn) voor kleuterscholen, lagere scholen en volwassenen.Om het bewijs te leveren van zijn technische en beroepsbekwaamheid voor de uitvoering van dit perceel van de opdracht, moet de inschrijver in staat zijn om op elk moment van de procedure:1. een lijst van de belangrijkste gelijkaardige prestaties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de (openbare of privé) afnemer, in te dienen. Minsten een dienst op de lijst moet verwijzen naar diensten voor het verstrekken van schoolmaaltijden. De lijst toont aan dat de diensten een gecumuleerd totaalbedrag vertegenwoordigen dat minstens gelijk is aan 600 000,00 EUR zbtw over één jaar;2. de studie- en beroepstitels van de verantwoordelijke personen voor het opstellen van de menu’s in te dienen; zij moeten een diploma van voedingsdeskundige of diëtist hebben.Voor perceel 2 - maaltijden (in koude lijn) voor peutertuinen: om het bewijs van zijn technische bekwaamheid te leveren voor de uitvoering van dit perceel van de opdracht, moet de inschrijver in staat zijn om op elk moment van de procedure:1. een lijst van de belangrijkste gelijkaardige prestaties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de (openbare of privé) afnemer, in te dienen. Minsten een dienst op de lijst moet verwijzen naar diensten voor het verstrekken van schoolmaaltijden. De lijst toont aan dat de diensten een gecumuleerd totaalbedrag vertegenwoordigen dat minstens gelijk is aan 90 000,00 EUR zbtw over één jaar;2. de studie- en beroepstitels van de verantwoordelijke personen voor het opstellen van de menu’s in te dienen; zij moeten een diploma van voedingsdeskundige of diëtist hebben.Voor perceel 3 - maaltijden (individueel verpakte voedingsmiddelen) voor middelbare scholen. Om het bewijs van zijn technische bekwaamheid te leveren voor de uitvoering van dit perceel van de opdracht, moet de inschrijver in staat zijn om op elk moment van de procedure:1. een lijst van de belangrijkste gelijkaardige prestaties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de (openbare of privé) afnemer, in te dienen. Minsten een dienst op de lijst moet verwijzen naar diensten voor het verstrekken van schoolmaaltijden. De lijst toont aan dat de diensten een gecumuleerd totaalbedrag vertegenwoordigen dat minstens gelijk is aan 25 000,00 EUR zbtw over één jaar.Voor perceel 4 - soepen (in warme en koude lijn) voor de scholen en volwassenen:1. een lijst van de belangrijkste gelijkaardige prestaties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de (openbare of privé) afnemer, in te dienen. Minsten een dienst op de lijst moet verwijzen naar diensten voor het verstrekken van schoolmaaltijden. De lijst toont aan dat de diensten een gecumuleerd totaalbedrag vertegenwoordigen dat minstens gelijk is aan 60 000,00 EUR zbtw over één jaar.2020-06-1214:00Raad van StateWetenschapsstraatBrussel1040Indienen van een beroep tot nietigverklaring, eventueel voorafgegaan door of vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling Administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, per aangetekende brief te versturen binnen een termijn van zestig dagen vanaf de dag volgend op de laatste verzending van de brief of mail/fax met de mededeling van de gemotiveerde beslissing.In toepassing van artikel 11 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, mag de sluiting van de opdracht of van de concessie die volgt op de gunningsbeslissing bovendien in geen geval plaatsvinden vóór het verstrijken van een termijn van vijftien dagen die ingaat vanaf de mededeling van de gemotiveerde beslissing.Wanneer een vordering tot schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing wordt ingediend binnen deze termijn van 15 dagen, mag de aanbestedende instantie de opdracht niet sluiten voordat de verhaalinstantie uitspraak heeft gedaan, hetzij over de vordering tot voorlopige maatregelen, hetzij over de vordering tot schorsing. De inschrijver wordt verzocht de gemeente binnen die termijn van 15 dagen bij voorkeur per fax te verwittigen dat die vordering is ingediend. Dat kan op het volgende nummer: +32 025156159 of per e-mail naar: [email protected] termijnen voor het indienen van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de uitvoering van de gunningsbeslissing bij de Raad van State beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de laatste verzending van de brief of mail/fax met de mededeling van de gemotiveerde beslissing.2020-05-18BelgiëBrusselDeze opdracht is een overheidsopdracht voor diensten betreffende de bereiding en levering van maaltijden (in koude lijn) en soepen (in warme en koude lijn) in het kader van duurzame voeding voor de scholen, peutertuinen en gemeentediensten van de gemeente Elsene.Met “duurzame voeding” wil de aanbestedende overheid alternatieven formuleren voor een systeem van duurzame voeding dat het recht op voeding waarborgt, het principe van voedselsoevereiniteit respecteert en iedereen gezonde, voldoende en betaalbare voeding biedt waarbij er rekening wordt gehouden met de externe en milieukosten.Grondstoffen en hulpbronnen zouden idealiter gebruikt moeten worden volgens het ritme van de vernieuwing ervan waarbij de verschillende facetten van de voedselcultuur gerespecteerd worden.Daarvoor legt de aanbestedende overheid een aantal hoofdlijnen op, zoals:— verse en geen of weinig geraffineerde producten privilegiëren,— lokale en seizoensproducten privilegiëren, net als producten uit de biologische landbouw,— afzien van bedreigde diersoorten en producten uit de duurzame visserij opnemen,— inkopen in een korte keten privilegiëren,— de voedselverspilling beperken,— verpakkingen en afval beperken.De aanbestedende overheid wil aan die hoofdlijnen ook het aspect “smaakeducatie” (zie buitengewone/viermaandelijkse maaltijden) toevoegen.De opdracht betreft hoofdzakelijk schoolmaaltijden, diensten bedoeld in bijlage III van de Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
14:00
Datum
2020-06-12

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat

Brussel

1040

Precise information on deadline(s) for review procedures

Indienen van een beroep tot nietigverklaring, eventueel voorafgegaan door of vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling Administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, per aangetekende brief te versturen binnen een termijn van zestig dagen vanaf de dag volgend op de laatste verzending van de brief of mail/fax met de mededeling van de gemotiveerde beslissing.

In toepassing van artikel 11 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, mag de sluiting van de opdracht of van de concessie die volgt op de gunningsbeslissing bovendien in geen geval plaatsvinden vóór het verstrijken van een termijn van vijftien dagen die ingaat vanaf de mededeling van de gemotiveerde beslissing.

Wanneer een vordering tot schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing wordt ingediend binnen deze termijn van 15 dagen, mag de aanbestedende instantie de opdracht niet sluiten voordat de verhaalinstantie uitspraak heeft gedaan, hetzij over de vordering tot voorlopige maatregelen, hetzij over de vordering tot schorsing. De inschrijver wordt verzocht de gemeente binnen die termijn van 15 dagen bij voorkeur per fax te verwittigen dat die vordering is ingediend. Dat kan op het volgende nummer: +32 025156159 of per e-mail naar: [email protected]

De termijnen voor het indienen van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de uitvoering van de gunningsbeslissing bij de Raad van State beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de laatste verzending van de brief of mail/fax met de mededeling van de gemotiveerde beslissing.

Bidding information

Bidding deadline

12 Jun 2020

9 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 1.8 million Euro

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vennesla - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Norway : Engerdal - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Dairy products

Norway

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Health and social work services

Norway

Value: 300.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Wheeled loaders

Norway

Value: Not specified