Tender description

Gemeente EtterbeekOudergemlaan 113-117Etterbeek1040de heer Alain Boon+32 [email protected]+32 26272710www.etterbeek.behttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2023/F9/2020https://eten.publicprocurement.beAlgemeen bestuur - In huur nemen en onderhoud van werkkledijTP/ORD/AB/2021-2024/39Zie II.2.4)Algemeen bestuur - In huur nemen en onderhoud van werkkledij.Kwaliteit25Kwaliteit van de geleverde diensten255048De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:— het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ,— het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën),— de juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO,— het attest fiscale schulden (FOD Financiën),— de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing),— de erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;2. eigen verklaring dat de firma voldoet aan normen van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering;3. een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.1. De inschrijver moet bij zijn offerte twee referenties voegen die laat zien dat hij in staat is werkkledij te huren en te onderhouden voor minstens 150 mensen en waarvan de massa werkkledij te behandelen geraamd is op 4 000 stukken (broeken, T-shirt's, Fleeces, vesten [...]);2. De inschrijver zal in bijlage van zijn offerte een verklaring toevoegen dat hij beantwoord op de IAO normen.De marktdeelnemers die betrokken zijn bij de opdracht moeten alle personen die als onderaannemer optreden in welke fase dan ook en door elke persoon die personeel ter beschikking stelt voor de uitvoering van het contract, respecteren en hebben alle verplichtingen van toepassing op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht dat is vastgesteld bij de hieronder vermelde internationale bepalingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht:— IAO-conventie nr. 1 over werkuren,— IAO-verdrag nr. 29 over gedwongen arbeid,— IAO-verdrag nr. 81 betreffende arbeidsinspectie,— IAO-verdrag nr. 89 over nachtarbeid (vrouwen),— IAO-conventie 100 over gelijke beloning,— IAO-Verdrag 105 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces,— IAO-verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (arbeid en beroep),— IAO-verdrag nr. 138 over minimumleeftijd,— IAO-verdrag 182 over de ergste vormen van kinderarbeid,— verdrag van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken,— verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende verplaatsingen van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan (Verdrag van Bazel),— verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen,— verdrag van Rotterdam van 10.9.1998 betreffende de procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming die van toepassing is op bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (UNEP / FAO) (PIC-Verdrag), en de drie regionale protocollen.Onverminderd de toepassing van de sancties waarnaar in andere wettelijke, regelgevende of conventionele bepalingen wordt verwezen, worden inbreuken op de hierboven genoemde verplichtingen door de aanbestedende dienst geconstateerd en geven deze, indien nodig, aanleiding tot de toepassing van de in het geval voorziene maatregelen. contractbreukbepalingen.De namen van de onderaannemers worden vermeld in de aanbieding. Wijzigingen van de onderaanneming moeten onmiddellijk aan de aanbestedende dienst worden meegedeeld;3. De inschrijver zal een gedetailleerde nota bij zijn offerte voegen met de maatregelen die hij neemt om het leefmilieu te respecteren (bevoorbeeld: biologisch katoen, wasbeurt cyclus, recyclage van de werkkledij op het einde van de opdracht [...]).2020-09-0711:002021-01-052020-09-0711:00Gemeentebestuur van Etterbeek(dienst Overheidsopdrachten - vierde verdiep), Oudergemlaan 113 te 1040 Etterbeek.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/Raad van StateWetenschapstraat 33Brussel1040+32 223496112020-07-27BelgiëEtterbeekZie II.2.4)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

2. eigen verklaring dat de firma voldoet aan normen van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering;

3. een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen

1. De inschrijver moet bij zijn offerte twee referenties voegen die laat zien dat hij in staat is werkkledij te huren en te onderhouden voor minstens 150 mensen en waarvan de massa werkkledij te behandelen geraamd is op 4 000 stukken (broeken, T-shirt's, Fleeces, vesten [...]);

2. De inschrijver zal in bijlage van zijn offerte een verklaring toevoegen dat hij beantwoord op de IAO normen.

De marktdeelnemers die betrokken zijn bij de opdracht moeten alle personen die als onderaannemer optreden in welke fase dan ook en door elke persoon die personeel ter beschikking stelt voor de uitvoering van het contract, respecteren en hebben alle verplichtingen van toepassing op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht dat is vastgesteld bij de hieronder vermelde internationale bepalingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht:

— IAO-conventie nr. 1 over werkuren,

— IAO-verdrag nr. 29 over gedwongen arbeid,

— IAO-verdrag nr. 81 betreffende arbeidsinspectie,

— IAO-verdrag nr. 89 over nachtarbeid (vrouwen),

— IAO-conventie 100 over gelijke beloning,

— IAO-Verdrag 105 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces,

— IAO-verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (arbeid en beroep),

— IAO-verdrag nr. 138 over minimumleeftijd,

— IAO-verdrag 182 over de ergste vormen van kinderarbeid,

— verdrag van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken,

— verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende verplaatsingen van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan (Verdrag van Bazel),

— verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen,

— verdrag van Rotterdam van 10.9.1998 betreffende de procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming die van toepassing is op bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (UNEP / FAO) (PIC-Verdrag), en de drie regionale protocollen.

Onverminderd de toepassing van de sancties waarnaar in andere wettelijke, regelgevende of conventionele bepalingen wordt verwezen, worden inbreuken op de hierboven genoemde verplichtingen door de aanbestedende dienst geconstateerd en geven deze, indien nodig, aanleiding tot de toepassing van de in het geval voorziene maatregelen. contractbreukbepalingen.

De namen van de onderaannemers worden vermeld in de aanbieding. Wijzigingen van de onderaanneming moeten onmiddellijk aan de aanbestedende dienst worden meegedeeld;

3. De inschrijver zal een gedetailleerde nota bij zijn offerte voegen met de maatregelen die hij neemt om het leefmilieu te respecteren (bevoorbeeld: biologisch katoen, wasbeurt cyclus, recyclage van de werkkledij op het einde van de opdracht [...]).

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

— het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ,

— het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën),

— de juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO,

— het attest fiscale schulden (FOD Financiën),

— de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing),

— de erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-07

11:00

Gemeentebestuur van Etterbeek(dienst Overheidsopdrachten - vierde verdiep), Oudergemlaan 113 te 1040 Etterbeek.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-07
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2021-01-05
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro