Tender description

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse groenbeheerwerken in kader van de bermbeheerplannen van de afdeling Regio Oost.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Art. 68 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende document:

Een lijst van minimum drie diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht en waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken, met vermelding van het bedrag, de datum van uitvoering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met een korte omschrijving van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij bij ontstentenis daarvan of in geval van diensten voor particulieren door een verklaring van de inschrijver zelf.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Art. 70 Erkenning

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3(beplantingen), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3 (beplantingen), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de Klasse 5 behoort of hoger.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Art. 68-69 Uitsluitingsgronden

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA).

Art. 69 Facultatieve uitsluitingsgronden

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid,

— de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie,

— de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden,

— de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald Hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.Procedure

Plaatselijke tijd
11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-06-25

11:00

Hasselt

Openbare procedure.

De opdracht valt onder de GPA
ja
Type prijsvraag
Open
Datum
2020-06-25
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-10-22

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Uitvoeringstermijn: De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van een kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot vier kalenderjaren.

De opening van offertes zal op donderdag 25.6.2020 om 11:00 plaatsvinden (i.p.v. 23.6.2020 om 11:00, zoals op het bestek staat).

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

Periodieke opdracht
neen Main CPV code 77211500

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

25 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Hasselt

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse groenbeheerwerken in kader van de bermbeheerplannen van de afdeling Regio Oost.

Additional information

De in punt II.2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van een dag is louter fictief.

De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van een kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot vier kalenderjaren.

Description of renewals

De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van een kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot vier kalenderjaren.

SIMILAR TENDERS

Italy : Roma - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Italy

Value: 26.1 million Euro

Norway : Kristiansand S - Operating systems

Norway

Value: Not specified

Ireland : Ballymahon - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.4 million Euro

United Kingdom : Rochford - Refuse recycling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Repair and maintenance services of electrical building installations

Norway

Value: 128.0 million Norwegian Krone