This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Referenties

Eventuele minimumeisen

1. Minstens 3 referenties dienen te worden voorgelegd:

— de referenties dienen van eenzelfde grootte orde te zijn (qua grootte parallel aan AZ Groeninge)

— referenties dienen uit 2017 of later te dateren.

Eventuele minimumeisen

1. De aanbestedende overheid heeft het recht om op basis van de verklaring door de revisor de kandidaat al dan niet te weren.

De Aanbestedende Overheid heeft tevens, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.”

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Minimumeis: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Wanneer de score lager is,

• is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.

• In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven

• én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.Procedure

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Datum
2020-08-10
Type procedure
ja
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-08-24
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Burgemeester Nolfstraat 10A

Kortrijk

8500

Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10 Main CPV code 44000000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Kortrijk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Ontwerp, stedenbouwkundige aanvraag en uitvoering van een huisartsenwachtpost via modulaire prefabcontainers

Envisaged minimum number

3

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Structural works

Malta

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified