This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door het FAVV;

2. referentielijst van vijf bedrijven waarvoor de inschrijver, in het boekjaar 2019, brood, kleingoed en patisserie heeft geleverd. Hiervan dient minstens een referentie uit de zorgsector te komen. Per referentie dient volgende informatie voorzien te worden:

— de naam van het bedrijf,

— de gegevens van een contactpersoon (e-mail en telefoon),

— totale omzet bij deze referentie in het boekjaar 2019 betreffende aankoop van brood, kleingoed en patisserie,

— een korte beschrijving van de opdracht.

Eventuele minimumeisen

1. Indienen van het geldige attest;

2. de contactgegevens, per referentie, zodat het opdrachtgevend bestuur contact kan opnemen met de referentie om te peilen naar hun ervaring;

— een korte beschrijving van de opdracht per referentie,

— de omzet in 2019 van referentie 1 dient minimaal 400 000 EUR te zijn voor brood, kleingoed en patisserie,

— de omzet in 2019 van referentie 2 dient minimaal 300 000 EUR te zijn voor brood, kleingoed en patisserie,

— de omzet in 2019 van referentie 3 dient minimaal 150 000 EUR te zijn voor brood, kleingoed en patisserie,

— de omzet in 2019 van referentie 4 dient minimaal 75 000 EUR te zijn voor brood, kleingoed en patisserie,

— de omzet in 2019 van referentie 5 dient minimaal 50 000 EUR te zijn voor brood, kleingoed en patisserie,

— minstens een van de vijf opgegeven referenties dient Zorg gerelateerd te zijn.

Gelet op het beperkt aantal deelnemers die zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen, kan men best referenties opgeven met een zo groot mogelijk bedrag (enkel betreffende levering van brood, kleingoed en patisserie)

Eventuele minimumeisen

1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt (brood, kleingoed en patisserie), moet minstens 6.000.000 euro bedragen in het boekjaar 2019;

2. Indienen jaarrekening boekjaar 2018 en boekjaar 2019 voor zover deze beschikbaar zijn

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver moet aan zijn offerte een verklaring toevoegen betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is (brood, kleingoed en patisserie) over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

2. om de financiële toestand van de inschrijvers te kunnen beoordelen, dient de jaarrekening van 2018 en 2019 toegevoegd te worden. Het opdrachtgevend bestuur zal volgende ratio's evalueren:

— liquiditeitsratio,

— solvabiliteitsratio,

— rentabiliteitsratio.Procedure

Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-09-09
Datum
2020-08-24
Type procedure
ja
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
09:30

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen

N.v.t.

Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 15810000

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Mechelen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Voorwerp van deze leveringen: aankoop en levering van brood, kleingoed en patisserie

Informatie m.b.t. de opdracht

Deze opdracht betreft de levering van volgende productgroepen aan de voorzieningen van de vzw Emmaüs:

— brood,

— pistolets en sandwiches,

— koffiekoeken en croissants,

— patisserie en gebak,

— themagebak,

— bavarois en mousse.

De inschrijvende partij moet in staat zijn sneetjes brood en gebak individueel verpakt of in setjes aan te leveren.

Het aangeboden assortiment dient ook afgestemd te zijn op de specifieke behoeften uit de zorgsector: suikerarme en zoutloze varianten, broden met zachte korst of ontkorst brood, ...

Er zal een indicatieve inventaris van producten meegestuurd worden bij de publicatie voor kandidatuurstelling in een aparte bijlage.

Diepvriesproducten worden niet mee geïntegreerd in deze opdracht.

De looptijd van deze raamovereenkomst is vastgesteld op een periode van vier jaar en kan twee keer stilzwijgend met een jaar verlengd worden.

De opdracht gaat in op de datum zoals vermeld zal worden in de sluitingsbrief.

Het doel van deze opdracht is een partner te vinden, voor de bovenvermelde productcategorieën, waarbij we kunnen bestellen tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding (zonder dat we exclusiviteit garanderen), met daarbij continue ondersteuning op het gebied van keuzes ter optimalisatie van de te gebruiken producten.

Informatie m.b.t. de vzw Emmaüs

De vzw Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. Meer dan 7 000 medewerkers staan klaar in een netwerk van 24 voorzieningen in de provincie Antwerpen om pasklare antwoorden te bieden op elke zorgvraag. De vzw Emmaüs is actief in de volgende domeinen:

— algemene ziekenhuizen,

— geestelijke gezondheidszorg,

— ouderenzorg,

— ondersteuning van personen met een beperking,

— kind, jeugd en gezin.

De voorzieningen van de vzw Emmaüs zijn gelegen in de provincie Antwerpen, voornamelijk te Mechelen, Duffel, Ranst, Malle-Zoersel en Merksplas.

— algemeen ziekenhuis Sint-Jozef – Malle,

— psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis – Zoersel,

— centrum voor psychotherapie Elim – Kapellen,

— algemeen ziekenhuis Sint-Maarten (nieuwbouw) - Mechelen Noord,

— universitair Psychiatrisch Centrum Duffel – Duffel,

— centrale voedingsdienst Duffel – Duffel,

— beschut wonen Este – Duffel, Boom, Lier, Mechelen,

— beschut Wonen Koningsakker – Brasschaat,

— beschut Wonen Zoerselsesteenweg – Zoersel,

— therapeutische gemeenschap De Evenaar – Antwerpen,

— psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring – Mortsel,

— woonzorghuis Ten Kerselaere – Heist-op-den-Berg,

— woonzorghuis Hof van Arenberg – Duffel,

— woonzorghuis Ambroos - Hofstade,

— woonzorghuis Sint-Jozef – Wommelgem,

— dienstverleningscentrum 't Zwart Goor – Merksplas,

— dienstverleningscentrum Zevenbergen – Ranst,

— home Marjorie – Heist-op-den-Berg,

— Monnikenheide-Spectrum – Zoersel en Gooreind,

— jeugdzorg Emmaüs – Mechelen en Antwerpen,

— centrum kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem – Mechelen,

— kinderdagverblijf De Hummeltjes – Duffel,

— initiatief buitenschoolse opvang Duffel – Duffel,

— kinderdagverblijf De Zonnebloem – Mechelen,

— coördinatie De Noker – Mechelen.

Leveringsplaatsen en kostenplaatsen: De producten dienen dagelijks geleverd te worden op ongeveer twintig leveradressen in de provincie Antwerpen. Per leveradres is het mogelijk dat de levering dient opgesplitst te worden in verschillende kostenplaatsen/leefgroepen. In totaal gaat dit over ongeveer 120 uitgesplitste leveringen. Een indicatief overzicht wordt hiervan ook meegegeven bij publicatie.

Jaarlijks spendeert Emmaüs vzw ongeveer 640 000 EUR exclusief btw aan deze producten.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

De selectie van de kandidaten zal gebeuren aan de hand van de selectiecriteria (financieel - economische draagkracht en technische bekwaamheid) die in de oproep tot kandidaatstelling zijn opgenomen. Alleen de kandidaten (maximum aantal drie) met de beste scores op de selectiecriteria zullen het bestek ontvangen en zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Main site or place of performance

Verschillende voorzieningen Emmaüs vzw.

Envisaged number of candidates

3

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling