This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmОценка на влиянието върху ползата за здравето от свързани с шума измерванияENV/2019/OP/0005Това проучване ще изследва възможните мерки, които могат да допринесат за допълнително намаляване на шума ида донесат ползи за здравето на гражданите на ЕС. Ще посочи възможно бъдещо развитие на политиката на ЕС за шума като:а) открие мерки, които могат по-добре да постигнат намаляване на шума; иб) направи оценка на скорошните действия на комисията за ангажиране на заинтересованите лица за възможни мерки за допълнително намаляване на шума и ако е подходящо, да предложи корекции в съществуващото законодателство за шума в транспорта. Групата експерти по шума дадоха мнения за опциите за мерки за намаляване на шума, които ще бъдат, наред с другото, оценени в това проучване, заедно с планове за действия, вече разработени от държавите-членки на местно и национално ниво.979200.00Extra murosВж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).Качество на предложената методология60Организация на работата и разпределение на ресурсите20Мерки за контрол на качеството2050/5007 02 03 (Оперативна програма Life) Подкрепа за по-добро управление и информиране в областта на околната среда на всички равнища..2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Оценка на влиянието върху ползата за здравето от свързани с шума измервания2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %В съответствие с точка 11.1, буква д) от приложението към Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, възлагащият орган може да използва процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка, независимо от прогнозната стойност за нови услуги или дейности, състоящи се в повторението на подобни услуги или дейности, поверени на икономическия оператор, на когото същият възлагащ орган е възложил първоначалната поръчка, при условие че тези услуги или дейности са в съответствие с основния проект, за който е била възложена първоначалната поръчка след публикуването на обявление за поръчка, съгласно условията, изложени в точка 11.4.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euВж. интернет адреса, посочен в раздел I.3) — документа „Покана“.2019-12-11БeлгияБрюкселТова проучване ще изследва възможните мерки, които могат да допринесат за допълнително намаляване на шума ида донесат ползи за здравето на гражданите на ЕС. Ще посочи възможно бъдещо развитие на политиката на ЕС за шума като:а) открие мерки, които могат по-добре да постигнат намаляване на шума; иб) направи оценка на скорошните действия на комисията за ангажиране на заинтересованите лица за възможни мерки за допълнително намаляване на шума и ако е подходящо, да предложи корекции в съществуващото законодателство за шума в транспорта. Групата експерти по шума дадоха мнения за опциите за мерки за намаляване на шума, които ще бъдат, наред с другото, оценени в това проучване, заедно с планове за действия, вече разработени от държавите-членки на местно и национално ниво.

Процедура

Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да

Допълнителна информация

Допълнителна информация
В съответствие с точка 11.1, буква д) от приложението към Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, възлагащият орган може да използва процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка, независимо от прогнозната стойност за нови услуги или дейности, състоящи се в повторението на подобни услуги или дейности, поверени на икономическия оператор, на когото същият възлагащ орган е възложил първоначалната поръчка, при условие че тези услуги или дейности са в съответствие с основния проект, за който е била възложена първоначалната поръчка след публикуването на обявление за поръчка, съгласно условията, изложени в точка 11.4.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3) — документа „Покана“.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro