This tender in no longer available.

Tender description

Dostawach paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej w 2019 r.

— zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Białej Podlaskiej oraz O.D. w Janowie Podlaskim

— zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego O.D. w Łukowie

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

3. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium.

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) sporządzoną dla każdego Zadania oddzielnie (wzór - zał. A1, A2).

c) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono ze złożonych w formie elektronicznej JEDZ.

d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, jeżeli nie wynika ono ze złożonych w formie elektronicznej JEDZ.

e) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał: ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi o której mowa w pkt. VI.2. niniejszej SIWZ

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert prześle na adres e-mail: [email protected] aktualne na dzień składania ofert ośw. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wpisać: JEDZ do postępowania na: „Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej w 2019 r. oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy. Wykonawca w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ dla każdego zadania oddzielnie. Środkiem kom. elektr., służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektr. Specyfikacja połączenia – wym. sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka int. Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późn. lub opera ver. 37 i późn, oprogramowanie Java ver. 1,8, podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu dla osoby upoważnionej do składania JEDZ. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektr. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt., xml. Wykonawca może przygotować JEDZ w innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min. wymagań dla systemów teleinformat. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526). b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektro., w szczeg. w jednym z ww. formatów. c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektr. JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektr., wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezp. określone w ustawie. d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Uwaga: Zamawiający informuje, że stosowanie narzędzi komercyjnych może skutkować brakiem możliwości otwarcia pliku przez Zamawiającego z powodu konieczności nabycia licencji komercyjnej programu. e) Wyk. zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne inform. dla prawidł. dostępu do dok. w szczeg. inform. o wykorzystanym prog. szyfrującym lub proc. odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany w pkt 1. adres poczty elektr. w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego
Wykaz i krótki opis warunków

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

— Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w oparciu o przedłożone dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 r. poz. 220 t.j. z późn. zm.)

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek:

a) może być spełniony łącznie, w przypadku jeżeli drugi Wykonawca będzie realizował sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

b) musi być spełniony przez wszystkich wykonawców w przypadku jeżeli Wykonawcy będą realizować dostawy na paliwa.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby –wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII. 8.1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VIII 8.1), 2) jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VII. 2.1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę...Procedura

Czas lokalny
08:45
Notice number in the OJ S
2018/S 026-056109
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-09-28
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Oferta musi zachować ważność do
2018-11-27
Warunki otwarcia ofert

2018-09-28

09:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - ZDW w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, w pokoju nr 319, do dnia 28.9.2018r. do godz. 8:45.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - ZDW w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, w pokoju nr 305, w dniu 28.9.2018r. o godz. 9:00.

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587700

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-12 Main CPV code 09132100

Bidding information

Bidding deadline

28 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 84,476

Locations

Polska, Biała Podlaska

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Białej Podlaskiej oraz O.D. w Janowie Podlaskim

Value

PLN 52,847

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Białej Podlaskiej oraz O.D. w Janowie Podlaskim

Zamówienie obejmuje dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Białej Podlaskiej oraz O.D. w Janowie Podlaskim

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 4 700,00 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 7 300 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

2) Warunki dostawy:

a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.

b) Stacja paliw powinna znajdować się:

— zadanie nr 1 – stacja paliw w Białej Podlaskiej

c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych.

d) Stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego co najmniej w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00

e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.

3) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb RDW.

5) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015 r. poz. 1680 t.j.).

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Additional information

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 - 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100)

Main site or place of performance

Miasto Biała Podlaska, POLSKA.

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego O.D. w Łukowie

Value

PLN 38,904

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego O.D. w Łukowie

Zamówienie obejmuje dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego O.D. w Łukowie

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2 800,00 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 4 400,00 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

2) Warunki dostawy:

a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.

b) Stacja paliw powinna znajdować się:

— zadanie nr 2 – stacja paliw w Łukowie

c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych.

d) Stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego co najmniej w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00

e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.

3) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb RDW.

5) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U z 2015 r. poz. 1680 t.j.).

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Additional information

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

— zadanie nr 2 - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100).

Main site or place of performance

Miasto Łuków, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Halden - Office furniture

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling

Ireland : Wicklow - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Oslo - Wood fuels

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone