This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy produktów leczniczych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Warunki otwarcia ofert

2018-10-24

10:00

Dział Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w 80-952 Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 - parter, pokój 119, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Main CPV code 33622600

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 81.5 million

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1 poz 1

Value

PLN 244

Część 1 poz 1 Acebutolol tabl. powl. 0,2g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 2

Value

PLN 487

Część 1 poz 2 Acebutolol tabl. powl. 0,4g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 3

Value

PLN 110,250

Część 1 poz 3 Aflibercept inj. 0,1g/4ml*1 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 4

Value

PLN 220,500

Część 1 poz 4 Aflibercept inj. 0,2g/8ml*1 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 5

Value

PLN 3,420

Część 1 poz 5 Albendazole tabl. do ssania 0,4g*1 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 6

Value

PLN 627,480

Część 1 poz 6 Alemtuzumab inj. 0,012g/1,2ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 7

Value

PLN 532

Część 1 poz 7 Alfacalcidol kaps. 0,25mcg*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 8

Value

PLN 146,600

Część 1 poz 8 Alteplase inj. 0,01g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 9

Value

PLN 7,600

Część 1 poz 9 Aluminium acetotartrate tabl. rozpusz. 1,0g*6 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 10

Value

PLN 453,000

Część 1 poz 10 Alutard SQ jad osy (100000SQ-U/ml) zestaw do leczenia podtrzymującego inj. 5ml/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 11

Value

PLN 377,500

Część 1 poz 11 Alutard SQ jad pszczoły (100000SQ-U/ml) zestaw do leczenia podtrzymującego inj. 5ml/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 12

Value

PLN 939

Część 1 poz 12 Amantadine kaps. 0,1g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 13

Value

PLN 585

Część 1 poz 13 Ambroxol 0,0075g/1ml płyn do inhalacji 100,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 14

Value

PLN 14,880

Część 1 poz 14 Amikacin 0,3 % krople do oczu 5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 15

Value

PLN 15,750

Część 1 poz 15 Amikacin inj. 0,25g/2ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 16

Value

PLN 131,970

Część 1 poz 16 Aminolevulenic acid proszek 1,5g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 17

Value

PLN 57

Część 1 poz 17 Amitriptyline tabl. 0,01g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 18

Value

PLN 715

Część 1 poz 18 Amitriptyline tabl. 0,025g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 19

Value

PLN 4,998

Część 1 poz 19 Amlodipine tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 20

Value

PLN 20,400

Część 1 poz 20 Amoxicillin+kwas klawulanowy inj. 0,6g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 21

Value

PLN 26,000

Część 1 poz 21 Amphotercin B inj. 0,05g/fiol.(postać klasyczna/konwencjonalna)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 22

Value

PLN 170,400

Część 1 poz 22 Ampicillin inj. 1,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 23

Value

PLN 68,400

Część 1 poz 23 Ampicillin inj. 2,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 24

Value

PLN 171,780

Część 1 poz 24 Anakinra inj. 0,1g/0,67ml*28 amp.-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 25

Value

PLN 21,000

Część 1 poz 25 Anti Rh0(D) immune globulin inj. 0,05mg/1,0ml ampułka

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 26

Value

PLN 40,000

Część 1 poz 26 Anti Rh0(D) immune globulin inj. 0,15mg/1,0ml ampułka

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 27

Value

PLN 216,000

Część 1 poz 27 Anti Rh0(D) immune globulin inj. 0,3mg/2,0ml ampułko-strzykawka

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 28

Value

PLN 29,137

Część 1 poz 28 Aprepitant kaps. 0,08g+0,125g, op. 3 kaps. (2 kaps. 0,08g +1 kaps. 0,125g) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 29

Value

PLN 216,562

Część 1 poz 29 Arsenic Trioxide inj. 0,01g/10ml*10 amp. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 30

Value

PLN 306,000

Część 1 poz 30 Asparaginase inj. 10000j.m./fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 31

Value

PLN 9,048

Część 1 poz 31 Atorvastatin tabl. 0,04g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 32

Value

PLN 1,273

Część 1 poz 32 Atropine 1 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 33

Value

PLN 36,330

Część 1 poz 33 Atropine inj. 0,5mg/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 34

Value

PLN 11,520

Część 1 poz 34 Atropine inj. 1,0mg/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 35

Value

PLN 167,632

Część 1 poz 35 Axitinib tabl. powl. 0,001g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 36

Value

PLN 418,950

Część 1 poz 36 Axitinib tabl. powl. 0,005g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 37

Value

PLN 37,425

Część 1 poz 37 Azithromycin inj. 0,5g*5 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 38

Value

PLN 1,266

Część 1 poz 38 Azithromycin tabl. powl. 0,25g*6 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 39

Value

PLN 2,954

Część 1 poz 39 Azithromycin tabl. powl. 0,5g*3 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 40

Value

PLN 29,975

Część 1 poz 40 Baclofen inj. 0,01g/5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 41

Value

PLN 1,500

Część 1 poz 41 Baclofen inj. 0,05mg/1ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 42

Value

PLN 1,003

Część 1 poz 42 Bebilon Pepti 1 proszek 450,0g (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 43

Value

PLN 3,752

Część 1 poz 43 Benserazide+Levodopa kaps. 0,125g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 44

Value

PLN 25,000

Część 1 poz 44 Bivalirudin inj. 0,25g*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 45

Value

PLN 85,050

Część 1 poz 45 Bleomycin inj. 15000j.m./fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 46

Value

PLN 525,000

Część 1 poz 46 Bosentan tabl. powl. 0,125g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 47

Value

PLN 672,000

Część 1 poz 47 Bosentan tabl. powl. 0,125g*56 szt. z potwierdzoną możliwością podziału i rozpuszczania tabletki bez utraty właściwości terapeutycznych (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 48

Value

PLN 357,279

Część 1 poz 48 Bosutinib tabl. powl. 0,1g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 49

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 49 Bosutinib tabl. powl. 0,5g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 50

Value

PLN 1.9 million

Część 1 poz 50 Brentuximab vedotin inj. 0,05g/fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 51

Value

PLN 21,304

Część 1 poz 51 Budesonide zawiesina 0,5mg/2ml*20 pojemników/amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 52

Value

PLN 48,750

Część 1 poz 52 Bupivacaine inj. 0,05g/10ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 53

Value

PLN 1,792

Część 1 poz 53 Buprenorphine system transdermalny 0,035mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 54

Value

PLN 1,344

Część 1 poz 54 Buprenorphine system transdermalny 0,0525mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 55

Value

PLN 1,792

Część 1 poz 55 Buprenorphine system transdermalny 0,07mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 56

Value

PLN 3,990

Część 1 poz 56 Cacicol krople do oczu 0,33ml*5 poj. (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 57

Value

PLN 129,000

Część 1 poz 57 Caphosol tabl. musujące 30 szt. (lub rownoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 58

Value

PLN 1,025

Część 1 poz 58 Captopril tabl. 0,0125g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 59

Value

PLN 2,874

Część 1 poz 59 Carbamazepine tabl. 0,2g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 60

Value

PLN 431

Część 1 poz 60 Carbamazepine tabl. 0,3g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 61

Value

PLN 575

Część 1 poz 61 Carbamazepine tabl. 0,6g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 62

Value

PLN 29,275

Część 1 poz 62 Carbetocin inj. 0,1mg/1ml*5 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 63

Value

PLN 382

Część 1 poz 63 Carbidopa+Levodopa (0,025+0,25g) tabl. 100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 64

Value

PLN 5,200

Część 1 poz 64 Cefotaxime inj. 1,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 65

Value

PLN 95,972

Część 1 poz 65 Ceftaroline fosamil inj. 0,6g*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 66

Value

PLN 59,500

Część 1 poz 66 Cerebrolysin inj. 10,0ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 67

Value

PLN 26,910

Część 1 poz 67 Chlorhexidine 20 % płyn 1,0L

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 68

Value

PLN 530

Część 1 poz 68 Chlorprothixene tabl. powl. 0,015g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 69

Value

PLN 15,353

Część 1 poz 69 Clarithromycin tabl. 0,5g*14 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 70

Value

PLN 6,695

Część 1 poz 70 Clindamycin kaps./tabl. powl. 0,3g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 71

Value

PLN 11,476

Część 1 poz 71 Clindamycin tabl. powl. 0,6g*12 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 72

Value

PLN 1.7 million

Część 1 poz 72 Clofarabine inj. 0,02g/20ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 73

Value

PLN 11,796

Część 1 poz 73 Clopidogrel tabl. 0,3g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 74

Value

PLN 26,480

Część 1 poz 74 Clorazepate dipotassium inj. 0,02g*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 75

Value

PLN 2,508

Część 1 poz 75 Clorazepate dipotassium kaps. 0,01g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 76

Value

PLN 297,500

Część 1 poz 76 Cloxacillin inj. 1,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 77

Value

PLN 788

Część 1 poz 77 Clozapine tabl. 0,025g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 78

Value

PLN 203,980

Część 1 poz 78 Colistin inj. 1.000.000j.m.*20 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 79

Value

PLN 2.4 million

Część 1 poz 79 Crizotinib kaps. 0,25g*60 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 80

Value

PLN 485,672

Część 1 poz 80 Crizotinib kaps. 0,2g*60 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 81

Value

PLN 384,060

Część 1 poz 81 Curosurf zawiesina 1,5ml*2 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 82

Value

PLN 1,080

Część 1 poz 82 Cyanocobalamin inj. 0,1mg/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 83

Value

PLN 427,494

Część 1 poz 83 Dabrafenib kaps. 0,05g*120 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 84

Value

PLN 59,849

Część 1 poz 84 Dabrafenib kaps. 0,05g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 85

Value

PLN 1.6 million

Część 1 poz 85 Dabrafenib kaps. 0,075g*120 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 86

Value

PLN 89,773

Część 1 poz 86 Dabrafenib kaps. 0,075g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 87

Value

PLN 317,760

Część 1 poz 87 Darbepoetin alfa inj. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 88

Value

PLN 6.0 million

Część 1 poz 88 Darbepoetin alfa inj. 0,5mg/1ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 89

Value

PLN 23,485

Część 1 poz 89 Denosumab inj. 0,06g/1ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 90

Value

PLN 2,666

Część 1 poz 90 Desmopressin aerozol 0,01mg/0,1ml*5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 91

Value

PLN 7,605

Część 1 poz 91 Dexamethasone aerozol 55 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 92

Value

PLN 59,070

Część 1 poz 92 Dexamethasone sodium phosphate inj. 0,008/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 93

Value

PLN 103

Część 1 poz 93 Digoxin tabl. 0,1mg*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 94

Value

PLN 141,876

Część 1 poz 94 Dimethyl fumarate kaps. 0,12g*14 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 95

Value

PLN 4.3 million

Część 1 poz 95 Dimethyl fumarate kaps. 0,24g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 96

Value

PLN 873

Część 1 poz 96 Donepezil tabl. powl. 0,005g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 97

Value

PLN 1,746

Część 1 poz 97 Donepezil tabl. powl. 0,01g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 98

Value

PLN 2,823

Część 1 poz 98 Dorzolamide+Timolol (2%+0,5 %) krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 99

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 99 Doxorubicin inj. 0,02g/10ml (postać liposomalna) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 100

Value

PLN 4,375

Część 1 poz 100 Dydrogesterone tabl. powl. 0,01g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 101

Value

PLN 1.2 million

Część 1 poz 101 Enzalutamide kaps. 0,04g*112 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 102

Value

PLN 453,860

Część 1 poz 102 Epoetin beta inj. 30.000j.m/0,6ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 103

Value

PLN 1,752

Część 1 poz 103 Erythromycin cyclocarbonate tabl. powl. 0,25g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 104

Value

PLN 2,475

Część 1 poz 104 Erytromycin kaps. 0,2g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 105

Value

PLN 31,330

Część 1 poz 105 Etamsylate tabl. 0,25g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 106

Value

PLN 676

Część 1 poz 106 Ethacridine tabl. 0,1g*5 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 107

Value

PLN 838

Część 1 poz 107 Ethambutol kaps. 0,25g*250 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 108

Value

PLN 921

Część 1 poz 108 Fentanyl system transdermalny 0,012mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 109

Value

PLN 133,000

Część 1 poz 109 Ferrum inj. dożylne 0,1g (w postaci izomaltozydu żelaza)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 110

Value

PLN 3,450

Część 1 poz 110 Fidaxomicin tabl. powl. 0,2g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 111

Value

PLN 11,256

Część 1 poz 111 Filgrastim inj. 12mln. j.m./0,2ml*5 amp.-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 112

Value

PLN 17,700

Część 1 poz 112 Fluconazole inj. 0,1g/50ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 113

Value

PLN 647,012

Część 1 poz 113 Fludarabine tabl. powl. 0,01g*20 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 114

Value

PLN 1,812

Część 1 poz 114 Fluoxetine kaps. 0,01g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 115

Value

PLN 6,030

Część 1 poz 115 Fluoxetine kaps. 0,02g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 116

Value

PLN 291

Część 1 poz 116 Flupentixol draż. 0,5mg*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 117

Value

PLN 115

Część 1 poz 117 Fluticasone aerozol 0,05mg*120 dawek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 118

Value

PLN 633

Część 1 poz 118 Folic acid tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 119

Value

PLN 1,904

Część 1 poz 119 Folic acid tabl. 0,015g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 120

Value

PLN 354,375

Część 1 poz 120 Fulvestrant inj. 0,25g/5ml*2 amp-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 121

Value

PLN 7,326

Część 1 poz 121 Furosemide tabl. 0,04g*30szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 122

Value

PLN 2,293

Część 1 poz 122 Gabapentin kaps. 0,1g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 123

Value

PLN 18,344

Część 1 poz 123 Gabapentin kaps. 0,3g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 124

Value

PLN 9,172

Część 1 poz 124 Gabapentin kaps. 0,6g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 125

Value

PLN 6,223

Część 1 poz 125 Gentamicin inj. 0,04g/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 126

Value

PLN 2,450

Część 1 poz 126 Glicerolowe czopki 2,0g*10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 127

Value

PLN 1,390

Część 1 poz 127 Gliclazide tabl. 0,03g*90 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 128

Value

PLN 2,448

Część 1 poz 128 Glyceryl trinitrate aerozol 0,4mg/dawkę*200 dawek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 129

Value

PLN 1,649

Część 1 poz 129 Haloperidol inj. 0,05g/1ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 130

Value

PLN 534

Część 1 poz 130 Haloperidol tabl. 0,001g*40 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 131

Value

PLN 1,602

Część 1 poz 131 Haloperidol tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 132

Value

PLN 426

Część 1 poz 132 Hemorectal czopki 10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 133

Value

PLN 1,944

Część 1 poz 133 Hydrocortisone+Oxytetracycline (1%+1 %) maść do oczu 3,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 134

Value

PLN 4.8 million

Część 1 poz 134 Ibrutinib kaps. 0,14g*90 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 135

Value

PLN 75,950

Część 1 poz 135 Idarucizumab inj. 2,5g/50ml*2 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 136

Value

PLN 398,400

Część 1 poz 136 Imipenem inj. 0,5g/fiol.*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 137

Value

PLN 777,000

Część 1 poz 137 Immunoglobulina ludzka normalna 10 % roztwór do infuzji podskórnej + rekombinowana hialuronidaza ludzka. Zestaw 2 fiolek (1 fiolka zawierająca 10 % immunoglobulinę 2,5-30,0g + 1 fiolka zawierająca hialuronidazę 1,25-15,0ml) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 138

Value

PLN 758,100

Część 1 poz 138 Immunoglobulina ludzka normalna, roztwór do podawania podskórnego o stężeniu 200mg/ml, zawartość IgG ≥ 98 %, zawartość IgA ≤280mcg/ml, stabilizator – glicyna (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 139

Value

PLN 58,742

Część 1 poz 139 Interferon Alfa-2B inj. 18mln. j.m./1,2ml (1 wstrzykiwacz + akcesoria) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 140

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 140 Interferon Beta 1A inj. 0,03mg/0,5ml (6mln j.m.) * 4 amp.-strzyk. lub 4 wstrzykiwacze (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 141

Value

PLN 973,435

Część 1 poz 141 Interferon Beta 1A inj. 0,044mg/0,5ml (12mln j.m.) * 12 amp.-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 142

Value

PLN 3.2 million

Część 1 poz 142 Interferon Beta 1B inj. 0,3mg (9,6mln j.m.) pojedyncze zestawy do injekcji z igłą 30G * 15 zestawów (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 143

Value

PLN 2,995

Część 1 poz 143 Isotretinoin kaps. 0,02g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 144

Value

PLN 14,588

Część 1 poz 144 Itraconazole kaps. 0,1g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 145

Value

PLN 52,500

Część 1 poz 145 Ketoprofen INJ. DOŻYLNE 0,1g/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 146

Value

PLN 2,190

Część 1 poz 146 Ketorolac 0,5 % krople do oczu 10,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 147

Value

PLN 18,880

Część 1 poz 147 Laktulose syrop 150,0 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 148

Value

PLN 1,262

Część 1 poz 148 Lamotrigine tabl. 0,025g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 149

Value

PLN 2,522

Część 1 poz 149 Lamotrigine tabl. 0,1g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 150

Value

PLN 58

Część 1 poz 150 Lamotrigine tabl.-zawiesina 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 151

Value

PLN 71,339

Część 1 poz 151 Lanreotide inj. 0,06g/0,3ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 152

Value

PLN 4.1 million

Część 1 poz 152 Lenalidomide kaps. 0,015g*21 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 153

Value

PLN 3.9 million

Część 1 poz 153 Lenalidomide kaps. 0,01g*21 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 154

Value

PLN 24,955

Część 1 poz 154 Levetiracetam inj. 0,5g/5ml*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 155

Value

PLN 618

Część 1 poz 155 Levetiracetam tabl. powl. 0,25g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 156

Value

PLN 1,237

Część 1 poz 156 Levetiracetam tabl. powl. 0,5g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 157

Value

PLN 1,856

Część 1 poz 157 Levetiracetam tabl. powl. 0,75g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 158

Value

PLN 2,475

Część 1 poz 158 Levetiracetam tabl. powl. 1,0g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 159

Value

PLN 1,990

Część 1 poz 159 Levofloxacin 0,5 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 160

Value

PLN 480,750

Część 1 poz 160 Levosimendan inj. 0,0125g/5ml*1 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 161

Value

PLN 40,000

Część 1 poz 161 Lidocaine 2 % + Chlorhexidine 0,025-0,05 % żel sterylny, pakowany pojedynczo, ampułko-strzykawka o poj. 11,0-12,5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 162

Value

PLN 60,800

Część 1 poz 162 Lidocaine 2 % + Chlorhexidine 0,025-0,05 % żel sterylny, pakowany pojedynczo, ampułko-strzykawka o poj. 6,0-8,5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 163

Value

PLN 4,140

Część 1 poz 163 Lincomycin inj. 0,6g/2ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 164

Value

PLN 69,160

Część 1 poz 164 Magnesium sulfate inj. 2,0g/10ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 165

Value

PLN 498

Część 1 poz 165 Maprotiline tabl. powl. 0,025g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 166

Value

PLN 910

Część 1 poz 166 Maprotiline tabl. powl. 0,075g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 167

Value

PLN 1,748

Część 1 poz 167 Mesalazine czopki 0,5g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 168

Value

PLN 5,952

Część 1 poz 168 Mesalazine tabl. 0,5g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 169

Value

PLN 136,864

Część 1 poz 169 Mesna inj. 0,4g*15 amp. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 170

Value

PLN 1,746

Część 1 poz 170 Metformin tabl. 0,85g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 171

Value

PLN 2,744

Część 1 poz 171 Metformin tabl. 1,0g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 172

Value

PLN 5,368

Część 1 poz 172 Methylprednisolone tabl. 0,016g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 173

Value

PLN 25

Część 1 poz 173 Metildigoxin tabl. 0,1mg*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 174

Value

PLN 23,100

Część 1 poz 174 Metoclopramide inj. 0,01g/2ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 175

Value

PLN 3,500

Część 1 poz 175 Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,025g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 176

Value

PLN 6,400

Część 1 poz 176 Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,05g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 177

Value

PLN 4,400

Część 1 poz 177 Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,1g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 178

Value

PLN 524

Część 1 poz 178 Metronidazole tabl. dopochw. 0,5g*10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 179

Value

PLN 724,710

Część 1 poz 179 Mitotane tabl. 0,5g*100 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 180

Value

PLN 1,200

Część 1 poz 180 Mometasone 0,1 % krem 15,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 181

Value

PLN 1,200

Część 1 poz 181 Mometasone 0,1 % maść 15,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 182

Value

PLN 6,351

Część 1 poz 182 Naloxone+Oxycodone (0,0025+0,005g) tabl. 60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 183

Value

PLN 12,703

Część 1 poz 183 Naloxone+Oxycodone (0,005+0,01g) tabl. 60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 184

Value

PLN 25,407

Część 1 poz 184 Naloxone+Oxycodone (0,01+0,02g) tabl. 60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 185

Value

PLN 2,760

Część 1 poz 185 Natamycin 2 % krem 30,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 186

Value

PLN 855

Część 1 poz 186 Neomycin tabl. 0,25g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 187

Value

PLN 4,060

Część 1 poz 187 Nimodipine inj. 0,01g/50ml*1 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 188

Value

PLN 6,234

Część 1 poz 188 Nutramigen 1 LGG proszek 400,0g (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 189

Value

PLN 2.1 million

Część 1 poz 189 Obinutuzumab inj. 1,0g/40,0ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 190

Value

PLN 1,260

Część 1 poz 190 Octreotide inj. 0,1mg/1ml*5 amp. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 191

Value

PLN 204

Część 1 poz 191 Ofloxacin tabl. 0.2g*10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 192

Value

PLN 11,743

Część 1 poz 192 Olanzapine inj. 0,21g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 193

Value

PLN 33,552

Część 1 poz 193 Olanzapine inj. 0,3g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 194

Value

PLN 45,296

Część 1 poz 194 Olanzapine inj. 0,405g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 195

Value

PLN 1.2 million

Część 1 poz 195 Olaparib kaps. 0,05g*448 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 196

Value

PLN 5,085

Część 1 poz 196 Opipramol tabl. 0,05g*20szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 197

Value

PLN 261,975

Część 1 poz 197 Osimertinib tabl. powl. 0,04g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 198

Value

PLN 1.6 million

Część 1 poz 198 Osimertinib tabl. powl. 0,08g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 199

Value

PLN 614

Część 1 poz 199 Oxcarbazepine tabl. 0,15g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 200

Value

PLN 1,228

Część 1 poz 200 Oxcarbazepine tabl. 0,3g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 201

Value

PLN 221

Część 1 poz 201 Oxybutynin tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 202

Value

PLN 411,600

Część 1 poz 202 Paclitaxel inj. 0,6g/100ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 203

Value

PLN 18,150

Część 1 poz 203 Papaverine inj. 0,04g/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 204

Value

PLN 136,500

Część 1 poz 204 Paracetamol inj. 0,5g/50ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 205

Value

PLN 17,825

Część 1 poz 205 Paricalcitol inj. 0,005mg/1ml*5 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 206

Value

PLN 5,427

Część 1 poz 206 Paroxetine tabl. 0,02g*30 tabl.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 207

Value

PLN 86,940

Część 1 poz 207 Pazopanib tabl. powl. 0,2g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 208

Value

PLN 463,680

Część 1 poz 208 Pazopanib tabl. powl. 0,4g*60 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 209

Value

PLN 30,533

Część 1 poz 209 Peginterferon beta-1A inj. 0,063mg/0,5ml + 0,094mg/0,5ml - 2 wstrzykiwacze (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 210

Value

PLN 486,203

Część 1 poz 210 Peginterferon beta-1A inj.0,125mg/0,5ml - 2 wstrzykiwacze (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 211

Value

PLN 320,000

Część 1 poz 211 Pentaglobin 5%/100,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 212

Value

PLN 160,000

Część 1 poz 212 Pentaglobin 5%/50,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 213

Value

PLN 1,600

Część 1 poz 213 Pethidine inj. 0,1g/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 214

Value

PLN 4,875

Część 1 poz 214 Phenylbutazone 5 % maść 30,0 g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 215

Value

PLN 30,320

Część 1 poz 215 Phytomenadione inj. 0,002g/0,2ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 216

Value

PLN 11,100

Część 1 poz 216 Phytomenadione inj. 0,01g/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 217

Value

PLN 1,020

Część 1 poz 217 Pigmentum Castellani płyn 125,0g (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 218

Value

PLN 795

Część 1 poz 218 Piracetam tabl. powl. 1,2g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 219

Value

PLN 2,150

Część 1 poz 219 Potassium citrate + Potassium hydrogencarbonate 3,0g granulat musujący 20 saszetek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 220

Value

PLN 13,093

Część 1 poz 220 Pregabalin kaps. 0,075g*56 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 221

Value

PLN 50,580

Część 1 poz 221 Pregabalin kaps. 0,15g*56 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 222

Value

PLN 293

Część 1 poz 222 Pridinol tabl. 0,005g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 223

Value

PLN 2,460

Część 1 poz 223 Propafenone inj. 0,07g/20ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 224

Value

PLN 390

Część 1 poz 224 Propranolol tabl. 0,01g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 225

Value

PLN 58,300

Część 1 poz 225 Pulmocare płyn 500,0ml (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 226

Value

PLN 390

Część 1 poz 226 Pyridoxine tabl. 0,05g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 227

Value

PLN 8,025

Część 1 poz 227 Ranitidine tabl. powl. 0,15g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 228

Value

PLN 18,550

Część 1 poz 228 Remifentanil inj. 0,005g*5 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 229

Value

PLN 264

Część 1 poz 229 Riboflavin draż. 0,003g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 230

Value

PLN 31,682

Część 1 poz 230 Riociguat tabl. powl. 0,5mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 231

Value

PLN 105,609

Część 1 poz 231 Riociguat tabl. powl. 1,0mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 232

Value

PLN 158,413

Część 1 poz 232 Riociguat tabl. powl. 1,5mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 233

Value

PLN 253,461

Część 1 poz 233 Riociguat tabl. powl. 2,0mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 234

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 234 Riociguat tabl. powl. 2,5mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 235

Value

PLN 11,824

Część 1 poz 235 Risperidone inj. 0,025g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 236

Value

PLN 17,736

Część 1 poz 236 Risperidone inj. 0,0375g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 237

Value

PLN 46,989

Część 1 poz 237 Risperidone inj. 0,05g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 238

Value

PLN 416

Część 1 poz 238 Risperidone plyn 0,001g/1ml*30 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 239

Value

PLN 218

Część 1 poz 239 Rivastigmine kaps. 0,0015g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 240

Value

PLN 69

Część 1 poz 240 Salbutamol płyn 0,0025g/2,5ml*20 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 241

Value

PLN 2,650

Część 1 poz 241 Salmeterol kaps. 0,05mg*60 szt. + inhalator

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 242

Value

PLN 4,690

Część 1 poz 242 Simvastatin tabl. 0,02g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 243

Value

PLN 6,103

Część 1 poz 243 Simvastatin tabl. 0,04g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 244

Value

PLN 47,143

Część 1 poz 244 Sirolimus płyn 0,001g/1ml*60 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 245

Value

PLN 5,750

Część 1 poz 245 Sodium citrate inj. 4%/2,5ml*2 amp.-strzyk.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 246

Value

PLN 1,860

Część 1 poz 246 Sotalol tabl. 0,08g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 247

Value

PLN 10,647

Część 1 poz 247 Spironolactone tabl. 0,025g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 248

Value

PLN 33,600

Część 1 poz 248 Spongostan Special gąbka 7cm*5cm*1mm (20 szt.)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 249

Value

PLN 950,375

Część 1 poz 249 Sugammadex inj. 0,2g/2ml*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 250

Value

PLN 1,180

Część 1 poz 250 Sulfamethoxazol+-trimethoprim tabl. 0,12g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 251

Value

PLN 142

Część 1 poz 251 Sulpiride kaps. 0,05g*24 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 252

Value

PLN 189

Część 1 poz 252 Sulpiryde tabl. 0,2g*12 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 253

Value

PLN 316

Część 1 poz 253 Sultamicillin tabl. powl. 0,375g*12 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 254

Value

PLN 15,980

Część 1 poz 254 Survanta zawiesina 4,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 255

Value

PLN 19,140

Część 1 poz 255 Suxamethonium chloride inj. 0,2g*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 256

Value

PLN 11,756

Część 1 poz 256 Tapentadol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,05g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 257

Value

PLN 23,511

Część 1 poz 257 Tapentadol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,1g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 258

Value

PLN 456,090

Część 1 poz 258 Temsirolimus inj. 0,03g/3ml*1 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 259

Value

PLN 399,430

Część 1 poz 259 Teriflunomide tabl. powl. 0,014g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 260

Value

PLN 1,026

Część 1 poz 260 Testosterone enanthate inj. 0,1g/1ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 261

Value

PLN 1,308

Część 1 poz 261 Tetracycline 3 % maść 10,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 262

Value

PLN 26,400

Część 1 poz 262 Thiamine inj. 0,1g/2ml*100 amp. (roztwór dożylny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 263

Value

PLN 1,179

Część 1 poz 263 Tianeptine tabl. 0,0125g*90 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 264

Value

PLN 831

Część 1 poz 264 Ticlopidine tabl. powl. 0,25g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 265

Value

PLN 223

Część 1 poz 265 Timolol 0,25 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 266

Value

PLN 670

Część 1 poz 266 Timolol 0,5 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 267

Value

PLN 98,832

Część 1 poz 267 Tioguanine tabl. 0,04*25 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 268

Value

PLN 247,500

Część 1 poz 268 Tisseel 10,0ml/zestaw (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 269

Value

PLN 90,750

Część 1 poz 269 Tisseel 2,0ml/zestaw (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 270

Value

PLN 117,750

Część 1 poz 270 Tisseel 4,0ml/zestaw (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 271

Value

PLN 8,850

Część 1 poz 271 Tobramycin inj. 0,24g/80ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 272

Value

PLN 11,840

Część 1 poz 272 Tobramycin inj. 0,36g/120ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 273

Value

PLN 418

Część 1 poz 273 Topiramate tabl. powl. 0,025g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 274

Value

PLN 1,675

Część 1 poz 274 Topiramate tabl. powl. 0,1g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 275

Value

PLN 2,910

Część 1 poz 275 Torasemide tabl. 0,02g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 276

Value

PLN 11,445

Część 1 poz 276 Torasemide tabl. 0,2g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 277

Value

PLN 167,737

Część 1 poz 277 Trabectedin inj. 0,001g/fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 278

Value

PLN 41,934

Część 1 poz 278 Trabectedin inj. 0,25mg/fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 279

Value

PLN 349

Część 1 poz 279 Tramadol czopki 0,1g* 5 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 280

Value

PLN 1.9 million

Część 1 poz 280 Trametinib tabl. powl. 0,002g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 281

Value

PLN 485,100

Część 1 poz 281 Trametinib tabl. powl. 0,5mg*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 282

Value

PLN 7.4 million

Część 1 poz 282 Trastuzumab inj. 0,6g/5ml roztwór do wstrzykiwań (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 283

Value

PLN 1,298

Część 1 poz 283 Trazodone tabl. 0,075g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 284

Value

PLN 1,729

Część 1 poz 284 Trazodone tabl. 0,15g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 285

Value

PLN 131,859

Część 1 poz 285 Tretinoin kaps. 0,01g*100 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 286

Value

PLN 17,822

Część 1 poz 286 Tropicamide 1 % krople do oczu 2*5 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 287

Value

PLN 42,000

Część 1 poz 287 Urapidil inj. 0,05g/10,0ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 288

Value

PLN 57,470

Część 1 poz 288 Urapidil inj. 0,1g/20,0ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 289

Value

PLN 6,154

Część 1 poz 289 Ursodeoxycholic Acid kaps. 0,25g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 290

Value

PLN 4,219

Część 1 poz 290 Valganciclovir zawiesina 0,05g/1ml*100ml (*)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 291

Value

PLN 421

Część 1 poz 291 Valproic Acid granulat 0,25g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 292

Value

PLN 842

Część 1 poz 292 Valproic Acid granulat 0,5g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 293

Value

PLN 1,262

Część 1 poz 293 Valproic Acid granulat 0,75g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 294

Value

PLN 1,683

Część 1 poz 294 Valproic Acid granulat 1,0g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 295

Value

PLN 165

Część 1 poz 295 Valproic Acid syrop 0,05g/1ml*100ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 296

Value

PLN 285

Część 1 poz 296 Valproic Acid syrop 0,2882g/5ml*150 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 297

Value

PLN 52,000

Część 1 poz 297 Vancomycin inj. 0,5g/fiol. (z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania doustnego)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 298

Value

PLN 72,000

Część 1 poz 298 Vancomycin inj. 1,0g/fiol. (z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania doustnego)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 299

Value

PLN 938,700

Część 1 poz 299 Velaglucerase Alfa inj. 400j./fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 300

Value

PLN 657,405

Część 1 poz 300 Vemurafenib tabl. powl. 0,24g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 301

Value

PLN 656

Część 1 poz 301 Verapamil tabl. 0,08g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 302

Value

PLN 31,500

Część 1 poz 302 Vinblastine inj. 0,005g/fiol.*10 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 303

Value

PLN 327

Część 1 poz 303 Vinpocetine tabl. 0,005g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 304

Value

PLN 1,980

Część 1 poz 304 Voriconazole tabl. powl. 0,05g*20 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 305

Value

PLN 457

Część 1 poz 305 Warfarin tabl. 0,003g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 306

Value

PLN 762

Część 1 poz 306 Warfarin tabl. 0,005g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 307

Value

PLN 450

Część 1 poz 307 Woda utleniona 3 % roztwór 100,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 308

Value

PLN 6,270

Część 1 poz 308 Woda utleniona 3 % roztwór 1000,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 309

Value

PLN 375

Część 1 poz 309 Zolpidem tabl. powl. 0,01g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 2

Value

PLN 574,475

Część 2 Atosiban inj.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 3

Value

PLN 188,790

Część 3 Calcium folinate inj.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified