This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy produktów leczniczych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Warunki otwarcia ofert

2018-10-24

10:00

Dział Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w 80-952 Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 - parter, pokój 119, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Main CPV code 33622600

Bidding information

Bidding deadline

24 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 81.5 million

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1 poz 1

Value

PLN 244

Część 1 poz 1 Acebutolol tabl. powl. 0,2g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 2

Value

PLN 487

Część 1 poz 2 Acebutolol tabl. powl. 0,4g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 3

Value

PLN 110,250

Część 1 poz 3 Aflibercept inj. 0,1g/4ml*1 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 4

Value

PLN 220,500

Część 1 poz 4 Aflibercept inj. 0,2g/8ml*1 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 5

Value

PLN 3,420

Część 1 poz 5 Albendazole tabl. do ssania 0,4g*1 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 6

Value

PLN 627,480

Część 1 poz 6 Alemtuzumab inj. 0,012g/1,2ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 7

Value

PLN 532

Część 1 poz 7 Alfacalcidol kaps. 0,25mcg*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 8

Value

PLN 146,600

Część 1 poz 8 Alteplase inj. 0,01g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 9

Value

PLN 7,600

Część 1 poz 9 Aluminium acetotartrate tabl. rozpusz. 1,0g*6 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 10

Value

PLN 453,000

Część 1 poz 10 Alutard SQ jad osy (100000SQ-U/ml) zestaw do leczenia podtrzymującego inj. 5ml/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 11

Value

PLN 377,500

Część 1 poz 11 Alutard SQ jad pszczoły (100000SQ-U/ml) zestaw do leczenia podtrzymującego inj. 5ml/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 12

Value

PLN 939

Część 1 poz 12 Amantadine kaps. 0,1g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 13

Value

PLN 585

Część 1 poz 13 Ambroxol 0,0075g/1ml płyn do inhalacji 100,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 14

Value

PLN 14,880

Część 1 poz 14 Amikacin 0,3 % krople do oczu 5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 15

Value

PLN 15,750

Część 1 poz 15 Amikacin inj. 0,25g/2ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 16

Value

PLN 131,970

Część 1 poz 16 Aminolevulenic acid proszek 1,5g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 17

Value

PLN 57

Część 1 poz 17 Amitriptyline tabl. 0,01g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 18

Value

PLN 715

Część 1 poz 18 Amitriptyline tabl. 0,025g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 19

Value

PLN 4,998

Część 1 poz 19 Amlodipine tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 20

Value

PLN 20,400

Część 1 poz 20 Amoxicillin+kwas klawulanowy inj. 0,6g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 21

Value

PLN 26,000

Część 1 poz 21 Amphotercin B inj. 0,05g/fiol.(postać klasyczna/konwencjonalna)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 22

Value

PLN 170,400

Część 1 poz 22 Ampicillin inj. 1,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 23

Value

PLN 68,400

Część 1 poz 23 Ampicillin inj. 2,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 24

Value

PLN 171,780

Część 1 poz 24 Anakinra inj. 0,1g/0,67ml*28 amp.-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 25

Value

PLN 21,000

Część 1 poz 25 Anti Rh0(D) immune globulin inj. 0,05mg/1,0ml ampułka

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 26

Value

PLN 40,000

Część 1 poz 26 Anti Rh0(D) immune globulin inj. 0,15mg/1,0ml ampułka

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 27

Value

PLN 216,000

Część 1 poz 27 Anti Rh0(D) immune globulin inj. 0,3mg/2,0ml ampułko-strzykawka

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 28

Value

PLN 29,137

Część 1 poz 28 Aprepitant kaps. 0,08g+0,125g, op. 3 kaps. (2 kaps. 0,08g +1 kaps. 0,125g) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 29

Value

PLN 216,562

Część 1 poz 29 Arsenic Trioxide inj. 0,01g/10ml*10 amp. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 30

Value

PLN 306,000

Część 1 poz 30 Asparaginase inj. 10000j.m./fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 31

Value

PLN 9,048

Część 1 poz 31 Atorvastatin tabl. 0,04g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 32

Value

PLN 1,273

Część 1 poz 32 Atropine 1 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 33

Value

PLN 36,330

Część 1 poz 33 Atropine inj. 0,5mg/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 34

Value

PLN 11,520

Część 1 poz 34 Atropine inj. 1,0mg/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 35

Value

PLN 167,632

Część 1 poz 35 Axitinib tabl. powl. 0,001g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 36

Value

PLN 418,950

Część 1 poz 36 Axitinib tabl. powl. 0,005g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 37

Value

PLN 37,425

Część 1 poz 37 Azithromycin inj. 0,5g*5 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 38

Value

PLN 1,266

Część 1 poz 38 Azithromycin tabl. powl. 0,25g*6 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 39

Value

PLN 2,954

Część 1 poz 39 Azithromycin tabl. powl. 0,5g*3 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 40

Value

PLN 29,975

Część 1 poz 40 Baclofen inj. 0,01g/5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 41

Value

PLN 1,500

Część 1 poz 41 Baclofen inj. 0,05mg/1ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 42

Value

PLN 1,003

Część 1 poz 42 Bebilon Pepti 1 proszek 450,0g (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 43

Value

PLN 3,752

Część 1 poz 43 Benserazide+Levodopa kaps. 0,125g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 44

Value

PLN 25,000

Część 1 poz 44 Bivalirudin inj. 0,25g*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 45

Value

PLN 85,050

Część 1 poz 45 Bleomycin inj. 15000j.m./fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 46

Value

PLN 525,000

Część 1 poz 46 Bosentan tabl. powl. 0,125g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 47

Value

PLN 672,000

Część 1 poz 47 Bosentan tabl. powl. 0,125g*56 szt. z potwierdzoną możliwością podziału i rozpuszczania tabletki bez utraty właściwości terapeutycznych (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 48

Value

PLN 357,279

Część 1 poz 48 Bosutinib tabl. powl. 0,1g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 49

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 49 Bosutinib tabl. powl. 0,5g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 50

Value

PLN 1.9 million

Część 1 poz 50 Brentuximab vedotin inj. 0,05g/fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 51

Value

PLN 21,304

Część 1 poz 51 Budesonide zawiesina 0,5mg/2ml*20 pojemników/amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 52

Value

PLN 48,750

Część 1 poz 52 Bupivacaine inj. 0,05g/10ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 53

Value

PLN 1,792

Część 1 poz 53 Buprenorphine system transdermalny 0,035mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 54

Value

PLN 1,344

Część 1 poz 54 Buprenorphine system transdermalny 0,0525mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 55

Value

PLN 1,792

Część 1 poz 55 Buprenorphine system transdermalny 0,07mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 56

Value

PLN 3,990

Część 1 poz 56 Cacicol krople do oczu 0,33ml*5 poj. (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 57

Value

PLN 129,000

Część 1 poz 57 Caphosol tabl. musujące 30 szt. (lub rownoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 58

Value

PLN 1,025

Część 1 poz 58 Captopril tabl. 0,0125g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 59

Value

PLN 2,874

Część 1 poz 59 Carbamazepine tabl. 0,2g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 60

Value

PLN 431

Część 1 poz 60 Carbamazepine tabl. 0,3g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 61

Value

PLN 575

Część 1 poz 61 Carbamazepine tabl. 0,6g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 62

Value

PLN 29,275

Część 1 poz 62 Carbetocin inj. 0,1mg/1ml*5 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 63

Value

PLN 382

Część 1 poz 63 Carbidopa+Levodopa (0,025+0,25g) tabl. 100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 64

Value

PLN 5,200

Część 1 poz 64 Cefotaxime inj. 1,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 65

Value

PLN 95,972

Część 1 poz 65 Ceftaroline fosamil inj. 0,6g*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 66

Value

PLN 59,500

Część 1 poz 66 Cerebrolysin inj. 10,0ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 67

Value

PLN 26,910

Część 1 poz 67 Chlorhexidine 20 % płyn 1,0L

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 68

Value

PLN 530

Część 1 poz 68 Chlorprothixene tabl. powl. 0,015g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 69

Value

PLN 15,353

Część 1 poz 69 Clarithromycin tabl. 0,5g*14 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 70

Value

PLN 6,695

Część 1 poz 70 Clindamycin kaps./tabl. powl. 0,3g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 71

Value

PLN 11,476

Część 1 poz 71 Clindamycin tabl. powl. 0,6g*12 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 72

Value

PLN 1.7 million

Część 1 poz 72 Clofarabine inj. 0,02g/20ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 73

Value

PLN 11,796

Część 1 poz 73 Clopidogrel tabl. 0,3g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 74

Value

PLN 26,480

Część 1 poz 74 Clorazepate dipotassium inj. 0,02g*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 75

Value

PLN 2,508

Część 1 poz 75 Clorazepate dipotassium kaps. 0,01g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 76

Value

PLN 297,500

Część 1 poz 76 Cloxacillin inj. 1,0g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 77

Value

PLN 788

Część 1 poz 77 Clozapine tabl. 0,025g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 78

Value

PLN 203,980

Część 1 poz 78 Colistin inj. 1.000.000j.m.*20 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 79

Value

PLN 2.4 million

Część 1 poz 79 Crizotinib kaps. 0,25g*60 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 80

Value

PLN 485,672

Część 1 poz 80 Crizotinib kaps. 0,2g*60 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 81

Value

PLN 384,060

Część 1 poz 81 Curosurf zawiesina 1,5ml*2 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 82

Value

PLN 1,080

Część 1 poz 82 Cyanocobalamin inj. 0,1mg/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 83

Value

PLN 427,494

Część 1 poz 83 Dabrafenib kaps. 0,05g*120 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 84

Value

PLN 59,849

Część 1 poz 84 Dabrafenib kaps. 0,05g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 85

Value

PLN 1.6 million

Część 1 poz 85 Dabrafenib kaps. 0,075g*120 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 86

Value

PLN 89,773

Część 1 poz 86 Dabrafenib kaps. 0,075g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 87

Value

PLN 317,760

Część 1 poz 87 Darbepoetin alfa inj. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 88

Value

PLN 6.0 million

Część 1 poz 88 Darbepoetin alfa inj. 0,5mg/1ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 89

Value

PLN 23,485

Część 1 poz 89 Denosumab inj. 0,06g/1ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 90

Value

PLN 2,666

Część 1 poz 90 Desmopressin aerozol 0,01mg/0,1ml*5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 91

Value

PLN 7,605

Część 1 poz 91 Dexamethasone aerozol 55 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 92

Value

PLN 59,070

Część 1 poz 92 Dexamethasone sodium phosphate inj. 0,008/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 93

Value

PLN 103

Część 1 poz 93 Digoxin tabl. 0,1mg*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 94

Value

PLN 141,876

Część 1 poz 94 Dimethyl fumarate kaps. 0,12g*14 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 95

Value

PLN 4.3 million

Część 1 poz 95 Dimethyl fumarate kaps. 0,24g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 96

Value

PLN 873

Część 1 poz 96 Donepezil tabl. powl. 0,005g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 97

Value

PLN 1,746

Część 1 poz 97 Donepezil tabl. powl. 0,01g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 98

Value

PLN 2,823

Część 1 poz 98 Dorzolamide+Timolol (2%+0,5 %) krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 99

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 99 Doxorubicin inj. 0,02g/10ml (postać liposomalna) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 100

Value

PLN 4,375

Część 1 poz 100 Dydrogesterone tabl. powl. 0,01g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 101

Value

PLN 1.2 million

Część 1 poz 101 Enzalutamide kaps. 0,04g*112 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 102

Value

PLN 453,860

Część 1 poz 102 Epoetin beta inj. 30.000j.m/0,6ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 103

Value

PLN 1,752

Część 1 poz 103 Erythromycin cyclocarbonate tabl. powl. 0,25g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 104

Value

PLN 2,475

Część 1 poz 104 Erytromycin kaps. 0,2g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 105

Value

PLN 31,330

Część 1 poz 105 Etamsylate tabl. 0,25g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 106

Value

PLN 676

Część 1 poz 106 Ethacridine tabl. 0,1g*5 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 107

Value

PLN 838

Część 1 poz 107 Ethambutol kaps. 0,25g*250 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 108

Value

PLN 921

Część 1 poz 108 Fentanyl system transdermalny 0,012mg/1 H *5 plastrów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 109

Value

PLN 133,000

Część 1 poz 109 Ferrum inj. dożylne 0,1g (w postaci izomaltozydu żelaza)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 110

Value

PLN 3,450

Część 1 poz 110 Fidaxomicin tabl. powl. 0,2g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 111

Value

PLN 11,256

Część 1 poz 111 Filgrastim inj. 12mln. j.m./0,2ml*5 amp.-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 112

Value

PLN 17,700

Część 1 poz 112 Fluconazole inj. 0,1g/50ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 113

Value

PLN 647,012

Część 1 poz 113 Fludarabine tabl. powl. 0,01g*20 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 114

Value

PLN 1,812

Część 1 poz 114 Fluoxetine kaps. 0,01g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 115

Value

PLN 6,030

Część 1 poz 115 Fluoxetine kaps. 0,02g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 116

Value

PLN 291

Część 1 poz 116 Flupentixol draż. 0,5mg*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 117

Value

PLN 115

Część 1 poz 117 Fluticasone aerozol 0,05mg*120 dawek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 118

Value

PLN 633

Część 1 poz 118 Folic acid tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 119

Value

PLN 1,904

Część 1 poz 119 Folic acid tabl. 0,015g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 120

Value

PLN 354,375

Część 1 poz 120 Fulvestrant inj. 0,25g/5ml*2 amp-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 121

Value

PLN 7,326

Część 1 poz 121 Furosemide tabl. 0,04g*30szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 122

Value

PLN 2,293

Część 1 poz 122 Gabapentin kaps. 0,1g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 123

Value

PLN 18,344

Część 1 poz 123 Gabapentin kaps. 0,3g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 124

Value

PLN 9,172

Część 1 poz 124 Gabapentin kaps. 0,6g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 125

Value

PLN 6,223

Część 1 poz 125 Gentamicin inj. 0,04g/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 126

Value

PLN 2,450

Część 1 poz 126 Glicerolowe czopki 2,0g*10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 127

Value

PLN 1,390

Część 1 poz 127 Gliclazide tabl. 0,03g*90 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 128

Value

PLN 2,448

Część 1 poz 128 Glyceryl trinitrate aerozol 0,4mg/dawkę*200 dawek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 129

Value

PLN 1,649

Część 1 poz 129 Haloperidol inj. 0,05g/1ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 130

Value

PLN 534

Część 1 poz 130 Haloperidol tabl. 0,001g*40 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 131

Value

PLN 1,602

Część 1 poz 131 Haloperidol tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 132

Value

PLN 426

Część 1 poz 132 Hemorectal czopki 10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 133

Value

PLN 1,944

Część 1 poz 133 Hydrocortisone+Oxytetracycline (1%+1 %) maść do oczu 3,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 134

Value

PLN 4.8 million

Część 1 poz 134 Ibrutinib kaps. 0,14g*90 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 135

Value

PLN 75,950

Część 1 poz 135 Idarucizumab inj. 2,5g/50ml*2 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 136

Value

PLN 398,400

Część 1 poz 136 Imipenem inj. 0,5g/fiol.*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 137

Value

PLN 777,000

Część 1 poz 137 Immunoglobulina ludzka normalna 10 % roztwór do infuzji podskórnej + rekombinowana hialuronidaza ludzka. Zestaw 2 fiolek (1 fiolka zawierająca 10 % immunoglobulinę 2,5-30,0g + 1 fiolka zawierająca hialuronidazę 1,25-15,0ml) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 138

Value

PLN 758,100

Część 1 poz 138 Immunoglobulina ludzka normalna, roztwór do podawania podskórnego o stężeniu 200mg/ml, zawartość IgG ≥ 98 %, zawartość IgA ≤280mcg/ml, stabilizator – glicyna (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 139

Value

PLN 58,742

Część 1 poz 139 Interferon Alfa-2B inj. 18mln. j.m./1,2ml (1 wstrzykiwacz + akcesoria) (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 140

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 140 Interferon Beta 1A inj. 0,03mg/0,5ml (6mln j.m.) * 4 amp.-strzyk. lub 4 wstrzykiwacze (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 141

Value

PLN 973,435

Część 1 poz 141 Interferon Beta 1A inj. 0,044mg/0,5ml (12mln j.m.) * 12 amp.-strzyk. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 142

Value

PLN 3.2 million

Część 1 poz 142 Interferon Beta 1B inj. 0,3mg (9,6mln j.m.) pojedyncze zestawy do injekcji z igłą 30G * 15 zestawów (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 143

Value

PLN 2,995

Część 1 poz 143 Isotretinoin kaps. 0,02g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 144

Value

PLN 14,588

Część 1 poz 144 Itraconazole kaps. 0,1g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 145

Value

PLN 52,500

Część 1 poz 145 Ketoprofen INJ. DOŻYLNE 0,1g/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 146

Value

PLN 2,190

Część 1 poz 146 Ketorolac 0,5 % krople do oczu 10,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 147

Value

PLN 18,880

Część 1 poz 147 Laktulose syrop 150,0 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 148

Value

PLN 1,262

Część 1 poz 148 Lamotrigine tabl. 0,025g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 149

Value

PLN 2,522

Część 1 poz 149 Lamotrigine tabl. 0,1g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 150

Value

PLN 58

Część 1 poz 150 Lamotrigine tabl.-zawiesina 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 151

Value

PLN 71,339

Część 1 poz 151 Lanreotide inj. 0,06g/0,3ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 152

Value

PLN 4.1 million

Część 1 poz 152 Lenalidomide kaps. 0,015g*21 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 153

Value

PLN 3.9 million

Część 1 poz 153 Lenalidomide kaps. 0,01g*21 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 154

Value

PLN 24,955

Część 1 poz 154 Levetiracetam inj. 0,5g/5ml*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 155

Value

PLN 618

Część 1 poz 155 Levetiracetam tabl. powl. 0,25g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 156

Value

PLN 1,237

Część 1 poz 156 Levetiracetam tabl. powl. 0,5g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 157

Value

PLN 1,856

Część 1 poz 157 Levetiracetam tabl. powl. 0,75g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 158

Value

PLN 2,475

Część 1 poz 158 Levetiracetam tabl. powl. 1,0g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 159

Value

PLN 1,990

Część 1 poz 159 Levofloxacin 0,5 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 160

Value

PLN 480,750

Część 1 poz 160 Levosimendan inj. 0,0125g/5ml*1 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 161

Value

PLN 40,000

Część 1 poz 161 Lidocaine 2 % + Chlorhexidine 0,025-0,05 % żel sterylny, pakowany pojedynczo, ampułko-strzykawka o poj. 11,0-12,5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 162

Value

PLN 60,800

Część 1 poz 162 Lidocaine 2 % + Chlorhexidine 0,025-0,05 % żel sterylny, pakowany pojedynczo, ampułko-strzykawka o poj. 6,0-8,5ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 163

Value

PLN 4,140

Część 1 poz 163 Lincomycin inj. 0,6g/2ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 164

Value

PLN 69,160

Część 1 poz 164 Magnesium sulfate inj. 2,0g/10ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 165

Value

PLN 498

Część 1 poz 165 Maprotiline tabl. powl. 0,025g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 166

Value

PLN 910

Część 1 poz 166 Maprotiline tabl. powl. 0,075g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 167

Value

PLN 1,748

Część 1 poz 167 Mesalazine czopki 0,5g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 168

Value

PLN 5,952

Część 1 poz 168 Mesalazine tabl. 0,5g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 169

Value

PLN 136,864

Część 1 poz 169 Mesna inj. 0,4g*15 amp. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 170

Value

PLN 1,746

Część 1 poz 170 Metformin tabl. 0,85g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 171

Value

PLN 2,744

Część 1 poz 171 Metformin tabl. 1,0g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 172

Value

PLN 5,368

Część 1 poz 172 Methylprednisolone tabl. 0,016g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 173

Value

PLN 25

Część 1 poz 173 Metildigoxin tabl. 0,1mg*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 174

Value

PLN 23,100

Część 1 poz 174 Metoclopramide inj. 0,01g/2ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 175

Value

PLN 3,500

Część 1 poz 175 Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,025g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 176

Value

PLN 6,400

Część 1 poz 176 Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,05g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 177

Value

PLN 4,400

Część 1 poz 177 Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,1g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 178

Value

PLN 524

Część 1 poz 178 Metronidazole tabl. dopochw. 0,5g*10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 179

Value

PLN 724,710

Część 1 poz 179 Mitotane tabl. 0,5g*100 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 180

Value

PLN 1,200

Część 1 poz 180 Mometasone 0,1 % krem 15,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 181

Value

PLN 1,200

Część 1 poz 181 Mometasone 0,1 % maść 15,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 182

Value

PLN 6,351

Część 1 poz 182 Naloxone+Oxycodone (0,0025+0,005g) tabl. 60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 183

Value

PLN 12,703

Część 1 poz 183 Naloxone+Oxycodone (0,005+0,01g) tabl. 60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 184

Value

PLN 25,407

Część 1 poz 184 Naloxone+Oxycodone (0,01+0,02g) tabl. 60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 185

Value

PLN 2,760

Część 1 poz 185 Natamycin 2 % krem 30,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 186

Value

PLN 855

Część 1 poz 186 Neomycin tabl. 0,25g*16 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 187

Value

PLN 4,060

Część 1 poz 187 Nimodipine inj. 0,01g/50ml*1 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 188

Value

PLN 6,234

Część 1 poz 188 Nutramigen 1 LGG proszek 400,0g (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 189

Value

PLN 2.1 million

Część 1 poz 189 Obinutuzumab inj. 1,0g/40,0ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 190

Value

PLN 1,260

Część 1 poz 190 Octreotide inj. 0,1mg/1ml*5 amp. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 191

Value

PLN 204

Część 1 poz 191 Ofloxacin tabl. 0.2g*10 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 192

Value

PLN 11,743

Część 1 poz 192 Olanzapine inj. 0,21g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 193

Value

PLN 33,552

Część 1 poz 193 Olanzapine inj. 0,3g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 194

Value

PLN 45,296

Część 1 poz 194 Olanzapine inj. 0,405g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 195

Value

PLN 1.2 million

Część 1 poz 195 Olaparib kaps. 0,05g*448 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 196

Value

PLN 5,085

Część 1 poz 196 Opipramol tabl. 0,05g*20szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 197

Value

PLN 261,975

Część 1 poz 197 Osimertinib tabl. powl. 0,04g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 198

Value

PLN 1.6 million

Część 1 poz 198 Osimertinib tabl. powl. 0,08g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 199

Value

PLN 614

Część 1 poz 199 Oxcarbazepine tabl. 0,15g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 200

Value

PLN 1,228

Część 1 poz 200 Oxcarbazepine tabl. 0,3g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 201

Value

PLN 221

Część 1 poz 201 Oxybutynin tabl. 0,005g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 202

Value

PLN 411,600

Część 1 poz 202 Paclitaxel inj. 0,6g/100ml (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 203

Value

PLN 18,150

Część 1 poz 203 Papaverine inj. 0,04g/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 204

Value

PLN 136,500

Część 1 poz 204 Paracetamol inj. 0,5g/50ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 205

Value

PLN 17,825

Część 1 poz 205 Paricalcitol inj. 0,005mg/1ml*5 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 206

Value

PLN 5,427

Część 1 poz 206 Paroxetine tabl. 0,02g*30 tabl.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 207

Value

PLN 86,940

Część 1 poz 207 Pazopanib tabl. powl. 0,2g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 208

Value

PLN 463,680

Część 1 poz 208 Pazopanib tabl. powl. 0,4g*60 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 209

Value

PLN 30,533

Część 1 poz 209 Peginterferon beta-1A inj. 0,063mg/0,5ml + 0,094mg/0,5ml - 2 wstrzykiwacze (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 210

Value

PLN 486,203

Część 1 poz 210 Peginterferon beta-1A inj.0,125mg/0,5ml - 2 wstrzykiwacze (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 211

Value

PLN 320,000

Część 1 poz 211 Pentaglobin 5%/100,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 212

Value

PLN 160,000

Część 1 poz 212 Pentaglobin 5%/50,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 213

Value

PLN 1,600

Część 1 poz 213 Pethidine inj. 0,1g/2ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 214

Value

PLN 4,875

Część 1 poz 214 Phenylbutazone 5 % maść 30,0 g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 215

Value

PLN 30,320

Część 1 poz 215 Phytomenadione inj. 0,002g/0,2ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 216

Value

PLN 11,100

Część 1 poz 216 Phytomenadione inj. 0,01g/1ml*10 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 217

Value

PLN 1,020

Część 1 poz 217 Pigmentum Castellani płyn 125,0g (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 218

Value

PLN 795

Część 1 poz 218 Piracetam tabl. powl. 1,2g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 219

Value

PLN 2,150

Część 1 poz 219 Potassium citrate + Potassium hydrogencarbonate 3,0g granulat musujący 20 saszetek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 220

Value

PLN 13,093

Część 1 poz 220 Pregabalin kaps. 0,075g*56 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 221

Value

PLN 50,580

Część 1 poz 221 Pregabalin kaps. 0,15g*56 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 222

Value

PLN 293

Część 1 poz 222 Pridinol tabl. 0,005g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 223

Value

PLN 2,460

Część 1 poz 223 Propafenone inj. 0,07g/20ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 224

Value

PLN 390

Część 1 poz 224 Propranolol tabl. 0,01g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 225

Value

PLN 58,300

Część 1 poz 225 Pulmocare płyn 500,0ml (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 226

Value

PLN 390

Część 1 poz 226 Pyridoxine tabl. 0,05g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 227

Value

PLN 8,025

Część 1 poz 227 Ranitidine tabl. powl. 0,15g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 228

Value

PLN 18,550

Część 1 poz 228 Remifentanil inj. 0,005g*5 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 229

Value

PLN 264

Część 1 poz 229 Riboflavin draż. 0,003g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 230

Value

PLN 31,682

Część 1 poz 230 Riociguat tabl. powl. 0,5mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 231

Value

PLN 105,609

Część 1 poz 231 Riociguat tabl. powl. 1,0mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 232

Value

PLN 158,413

Część 1 poz 232 Riociguat tabl. powl. 1,5mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 233

Value

PLN 253,461

Część 1 poz 233 Riociguat tabl. powl. 2,0mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 234

Value

PLN 1.8 million

Część 1 poz 234 Riociguat tabl. powl. 2,5mg*42 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 235

Value

PLN 11,824

Część 1 poz 235 Risperidone inj. 0,025g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 236

Value

PLN 17,736

Część 1 poz 236 Risperidone inj. 0,0375g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 237

Value

PLN 46,989

Część 1 poz 237 Risperidone inj. 0,05g/fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 238

Value

PLN 416

Część 1 poz 238 Risperidone plyn 0,001g/1ml*30 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 239

Value

PLN 218

Część 1 poz 239 Rivastigmine kaps. 0,0015g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 240

Value

PLN 69

Część 1 poz 240 Salbutamol płyn 0,0025g/2,5ml*20 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 241

Value

PLN 2,650

Część 1 poz 241 Salmeterol kaps. 0,05mg*60 szt. + inhalator

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 242

Value

PLN 4,690

Część 1 poz 242 Simvastatin tabl. 0,02g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 243

Value

PLN 6,103

Część 1 poz 243 Simvastatin tabl. 0,04g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 244

Value

PLN 47,143

Część 1 poz 244 Sirolimus płyn 0,001g/1ml*60 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 245

Value

PLN 5,750

Część 1 poz 245 Sodium citrate inj. 4%/2,5ml*2 amp.-strzyk.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 246

Value

PLN 1,860

Część 1 poz 246 Sotalol tabl. 0,08g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 247

Value

PLN 10,647

Część 1 poz 247 Spironolactone tabl. 0,025g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 248

Value

PLN 33,600

Część 1 poz 248 Spongostan Special gąbka 7cm*5cm*1mm (20 szt.)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 249

Value

PLN 950,375

Część 1 poz 249 Sugammadex inj. 0,2g/2ml*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 250

Value

PLN 1,180

Część 1 poz 250 Sulfamethoxazol+-trimethoprim tabl. 0,12g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 251

Value

PLN 142

Część 1 poz 251 Sulpiride kaps. 0,05g*24 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 252

Value

PLN 189

Część 1 poz 252 Sulpiryde tabl. 0,2g*12 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 253

Value

PLN 316

Część 1 poz 253 Sultamicillin tabl. powl. 0,375g*12 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 254

Value

PLN 15,980

Część 1 poz 254 Survanta zawiesina 4,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 255

Value

PLN 19,140

Część 1 poz 255 Suxamethonium chloride inj. 0,2g*10 fiol.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 256

Value

PLN 11,756

Część 1 poz 256 Tapentadol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,05g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 257

Value

PLN 23,511

Część 1 poz 257 Tapentadol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 0,1g*60 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 258

Value

PLN 456,090

Część 1 poz 258 Temsirolimus inj. 0,03g/3ml*1 fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 259

Value

PLN 399,430

Część 1 poz 259 Teriflunomide tabl. powl. 0,014g*28 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 260

Value

PLN 1,026

Część 1 poz 260 Testosterone enanthate inj. 0,1g/1ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 261

Value

PLN 1,308

Część 1 poz 261 Tetracycline 3 % maść 10,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 262

Value

PLN 26,400

Część 1 poz 262 Thiamine inj. 0,1g/2ml*100 amp. (roztwór dożylny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 263

Value

PLN 1,179

Część 1 poz 263 Tianeptine tabl. 0,0125g*90 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 264

Value

PLN 831

Część 1 poz 264 Ticlopidine tabl. powl. 0,25g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 265

Value

PLN 223

Część 1 poz 265 Timolol 0,25 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 266

Value

PLN 670

Część 1 poz 266 Timolol 0,5 % krople do oczu 5,0ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 267

Value

PLN 98,832

Część 1 poz 267 Tioguanine tabl. 0,04*25 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 268

Value

PLN 247,500

Część 1 poz 268 Tisseel 10,0ml/zestaw (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 269

Value

PLN 90,750

Część 1 poz 269 Tisseel 2,0ml/zestaw (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 270

Value

PLN 117,750

Część 1 poz 270 Tisseel 4,0ml/zestaw (lub równoważny)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 271

Value

PLN 8,850

Część 1 poz 271 Tobramycin inj. 0,24g/80ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 272

Value

PLN 11,840

Część 1 poz 272 Tobramycin inj. 0,36g/120ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 273

Value

PLN 418

Część 1 poz 273 Topiramate tabl. powl. 0,025g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 274

Value

PLN 1,675

Część 1 poz 274 Topiramate tabl. powl. 0,1g*28 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 275

Value

PLN 2,910

Część 1 poz 275 Torasemide tabl. 0,02g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 276

Value

PLN 11,445

Część 1 poz 276 Torasemide tabl. 0,2g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 277

Value

PLN 167,737

Część 1 poz 277 Trabectedin inj. 0,001g/fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 278

Value

PLN 41,934

Część 1 poz 278 Trabectedin inj. 0,25mg/fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 279

Value

PLN 349

Część 1 poz 279 Tramadol czopki 0,1g* 5 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 280

Value

PLN 1.9 million

Część 1 poz 280 Trametinib tabl. powl. 0,002g*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 281

Value

PLN 485,100

Część 1 poz 281 Trametinib tabl. powl. 0,5mg*30 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 282

Value

PLN 7.4 million

Część 1 poz 282 Trastuzumab inj. 0,6g/5ml roztwór do wstrzykiwań (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 283

Value

PLN 1,298

Część 1 poz 283 Trazodone tabl. 0,075g*30 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 284

Value

PLN 1,729

Część 1 poz 284 Trazodone tabl. 0,15g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 285

Value

PLN 131,859

Część 1 poz 285 Tretinoin kaps. 0,01g*100 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 286

Value

PLN 17,822

Część 1 poz 286 Tropicamide 1 % krople do oczu 2*5 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 287

Value

PLN 42,000

Część 1 poz 287 Urapidil inj. 0,05g/10,0ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 288

Value

PLN 57,470

Część 1 poz 288 Urapidil inj. 0,1g/20,0ml*5 amp.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 289

Value

PLN 6,154

Część 1 poz 289 Ursodeoxycholic Acid kaps. 0,25g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 290

Value

PLN 4,219

Część 1 poz 290 Valganciclovir zawiesina 0,05g/1ml*100ml (*)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 291

Value

PLN 421

Część 1 poz 291 Valproic Acid granulat 0,25g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 292

Value

PLN 842

Część 1 poz 292 Valproic Acid granulat 0,5g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 293

Value

PLN 1,262

Część 1 poz 293 Valproic Acid granulat 0,75g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 294

Value

PLN 1,683

Część 1 poz 294 Valproic Acid granulat 1,0g*30 torebek

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 295

Value

PLN 165

Część 1 poz 295 Valproic Acid syrop 0,05g/1ml*100ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 296

Value

PLN 285

Część 1 poz 296 Valproic Acid syrop 0,2882g/5ml*150 ml

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 297

Value

PLN 52,000

Część 1 poz 297 Vancomycin inj. 0,5g/fiol. (z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania doustnego)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 298

Value

PLN 72,000

Część 1 poz 298 Vancomycin inj. 1,0g/fiol. (z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania doustnego)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 299

Value

PLN 938,700

Część 1 poz 299 Velaglucerase Alfa inj. 400j./fiol. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 300

Value

PLN 657,405

Część 1 poz 300 Vemurafenib tabl. powl. 0,24g*56 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 301

Value

PLN 656

Część 1 poz 301 Verapamil tabl. 0,08g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 302

Value

PLN 31,500

Część 1 poz 302 Vinblastine inj. 0,005g/fiol.*10 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 303

Value

PLN 327

Część 1 poz 303 Vinpocetine tabl. 0,005g*50 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 304

Value

PLN 1,980

Część 1 poz 304 Voriconazole tabl. powl. 0,05g*20 szt. (**)

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 305

Value

PLN 457

Część 1 poz 305 Warfarin tabl. 0,003g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 306

Value

PLN 762

Część 1 poz 306 Warfarin tabl. 0,005g*100 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 307

Value

PLN 450

Część 1 poz 307 Woda utleniona 3 % roztwór 100,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 308

Value

PLN 6,270

Część 1 poz 308 Woda utleniona 3 % roztwór 1000,0g

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 poz 309

Value

PLN 375

Część 1 poz 309 Zolpidem tabl. powl. 0,01g*20 szt.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 2

Value

PLN 574,475

Część 2 Atosiban inj.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 3

Value

PLN 188,790

Część 3 Calcium folinate inj.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified