This tender in no longer available.

Tender description

System łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy w pkt. XXII SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, potwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016, poz.1489).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ad. I. Wykaz wykonanych dostaw cyfrowego sprzętu łączności radiowej wraz z jego instalacją, uruchomieniem, szkoleniem i wdrożeniem, obejmujących stacje retransmisyjne, radiotelefony bazowe, radiotelefony przenośne i radiotelefony przewoźne w standardzie ETSI DMR, każda o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad. II. Wykaz wykonanych zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu oprogramowania dyspozytorskiego (minimum 10 konsol radiowych dla standardu DMR) dla co najmniej 2 000 urządzeń radiowych dla którejkolwiek służby spośród: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu (Służby Ochrony Państwa), Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Izby Administracyjno Skarbowej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub analogicznych służb zagranicznych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu zamówienia, ilości konsol i urządzeń radiowych, dat wykonania zamówienia i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem i wdrożeniem cyfrowego sprzętu łączności radiowej, obejmującej stacje retransmisyjne, radiotelefony bazowe, radiotelefony przenośne i radiotelefony przewoźne w standardzie ETSI DMR, o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto.

W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji wartość wydatkowanych środków na dzień składania ofert musi wynosić minimum 2 500 000 PLN brutto.

II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu oprogramowania dyspozytorskiego (minimum 10 konsol radiowych dla standardu DMR) dla co najmniej 2 000 urządzeń radiowych dla którejkolwiek służby spośród: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu (Służby Ochrony Państwa), Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Izby Administracyjno Skarbowej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub analogicznych służb zagranicznych.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-07-03
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-07-03

10:30

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, pokój nr 11.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie IV SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań okreslonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w punkcie V SIWZ.

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-22
Precise information on deadline(s) for review procedures

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez zamawiającego.

Main CPV code 32510000

Bidding information

Bidding deadline

3 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

System łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Price

60

Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 100 % ilości radiotelefonów przenośnych wskazanych w SIWZ.

Quality criterion

Funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane, szczególowo określone w SIWZ

20

End

2018-11-20

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro