This tender in no longer available.

Tender description

Biztosítási szolgáltatás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére, az alábbi biztosítási módozatok, fedezeti körök alapján:

I. Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás,

II. Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítás (D&O),

III. Csoportos élet- és balesetbiztosítás,

IV. GDPR felelősségbiztosítás.

A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Egyedi megállapodások (Műszaki leírás) fejezetében kerülnek meghatározásra.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Valamennyi részben: Szerződésszerű teljesítést követően, a szerz.tervezetben meghatározott ütemezésben(negyedévente) nyújtható be számla. Az ellenérték kiegyenlítése átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135.§(1),(5),(6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek szerint 30 napon belül. Irányadó az Áfatv., az Áht. és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség: nem került előírásra.

Előleg nincs. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

Késedelmes fizetés esetére: Ptk. 6:155. § (1) bek. A mellékköt.-eket és a fizetési felt.-eket a szerz.tervezet tartalmazza.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban (valamennyi részben) nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Irányadó a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglalt rendelkezések helyett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

— 1. rész esetében: minimum 12 hónap időtartamra létrejött vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel, ahol az abban biztosított vagyontárgyak, valamint a mellékköltség és az előgondoskodási tartalék értéke együtt eléri vagy meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. Ajánlattevőnek maximum 8 db kötvénnyel kell az alkalmasságát igazolja,

— 2. rész esetében: minimum 12 hónap időtartamra létrejött vezető tisztségviselők felelősségbiztosítás (D&O) szerződéssel, ahol az abban biztosított limit értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft/kár/év értéket. Ajánlattevőnek maximum 13 db kötvénnyel kell az alkalmasságát igazolja,

— 3. rész esetében: minimum 12 hónap időtartamra létrejött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződéssel, ahol az abban biztosított személyek száma eléri vagy meghaladja a 100 főt. Ajánlattevőnek maximum 4 db kötvénnyel kell az alkalmasságát igazolja,

— 4. rész esetében: minimum 12 hónap időtartamra létrejött felelősségbiztosítási szerződéssel, ahol az abban biztosított felelősségbiztosítási limit értéke együtt eléri vagy meghaladja a 10 millió Ft/kár/év értéket. Ajánlattevőnek maximum 4 db kötvénnyel kell az alkalmasságát igazolja.

Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése értelmében.

Amennyiben ajánlattevő több részre vonatkozóan nyújt be ajánlatot, úgy - azonos referenciatárgy esetében - elegendő a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása.

Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződésnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három év (36 hónap) alatt befejezett szolgáltatást kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdés értelmében.

SZ/1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a biztosítási szolgáltatás nyújtására feljogosító, 2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti engedéllyel.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (AT) (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése.

Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám, vagy e-mail cím),

— a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),

— a szerződésben foglalt mennyiség/érték,

— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

SZ/1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján csatolandó a biztosítási szolgáltatás nyújtására feljogosító (2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerint) engedély másolati példánya, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti ingyenes elektronikus adatbázisból az közvetlenül nem hozzáférhető.

Előzetes igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 1a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő az EEKD-ot az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Részletes igazolás:

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek, adott esetben további ajánlattevő(k)nek, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. fejezetében (22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Irányadó a Kbt. 65. § (6) bekezdése.

A kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-10-25
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
10:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-10-25

12:00

https://ekr.gov.hu

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. A szerződés időtartama

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, annak aláírásától, amennyiben ez korábbi mint 2018. december 1., úgy 2018. december 1. napjától, 24 hónapig terjedő időtartamra. A kezdő dátum tervezett, változhat az eljárás időigénye függvényében.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.

4. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.

5. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.

6. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének alkalmazását nem írja elő.

8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

9. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

10. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12. FAKSZ: dr. Vincze-Pap Gergely (lajstromszám: 00392)

13. A műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.

14.) IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap 60 napnak felel meg.

15.) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a biztosítási szolgáltatások beszerzésére irányuló összevont közbeszerzési eljárást az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés l) pontja alapján bonyolítja le, amely szerint az ÁEEK fenntartó és középirányító szervként jogosult a fenntartásába tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni.

16.) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásának lehetőségét.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-09-25
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

dontobizottsag@kt.hu

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. Main CPV code 66510000

Bidding information

Bidding deadline

25 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

HUF 2.7 billion

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás

Value

HUF 2.5 billion

Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás

Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.

Biztosított vagyon mennyisége:

— vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: 874 578 191 961 Ft,

— ELBER, biztosítási összeg 135 878 347 402 Ft.

Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények.

Biztosítási módozatok:

a) All Risks vagyonbiztosítás

b) Üzemszünet biztosítás

c) Szállítmánybiztosítás

d) ELBER

e) Géptörésbiztosítás

f) Kombinált felelősségbiztosítás

g) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosítása

h) Egészségügyi dolgozói szakmai felelősségbiztosítás

i) Klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat felelősségbiztosítás

j) Gyógyszerészek felelősségbiztosítása

k) Közbeszerzők felelősségbiztosítása

l) Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása

A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.

Award criteria

Ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést érintő ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem)

1

Az útófedezetre vállalt időtartam hossza naptári napokban (minimális érték 180 naptári nap, a megajánlható maximális érték 1825 naptári nap (5 év))

4

95

Additional information

Kbt. 76. § szerinti tájékoztatás:

Pontszám (mindegyik szempont esetében): min 0, max 100

Értékelési szempontok esetében a pontkiosztás módszere:

1. Nettó ajánlati ár (24 hónapra): fordított arányosítás módszere

2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása: pontkiosztás módszere

3. Az útófedezetre vállalt időtartam: egyenes arányosítás módszere

Main site or place of performance

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó 91 db intézmény szék- és telephelye.

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (D&O)

Value

HUF 30.3 million

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (D&O)

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.

Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények, valamint az Ajánlatkérő.

Biztosítási módozatok:

a) Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

Felelősségbiztosítási limit igény: 51 db ajánlatkérő esetében a darabonként igényelt limit 5 millió Ft/kár és 100 millió Ft/év közötti érték.

A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.

Award criteria

Ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést érintő ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem)

5

95

Additional information

Kbt. 76. § szerinti tájékoztatás:

Pontszám (mindegyik szempont esetében): min 0, max 100

Értékelési szempontok esetében a pontkiosztás módszere:

1. Nettó ajánlati ár (24 hónapra): fordított arányosítás módszere

2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása: pontkiosztás módszere

Main site or place of performance

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó 51 db intézmény szék- és telephelye.

Csoportos élet- és balesetbiztosítás

Value

HUF 11.5 million

Csoportos élet- és balesetbiztosítás

Csoportos élet- és balesetbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.

Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények, valamint az Ajánlatkérő.

A tartósan és/vagy időszakosan biztosítottak létszáma: 1 185 230 fő.

Biztosítási módozatok:

b) Baleseti haláleset szolgáltatás

c) Baleseti kórházi napi térítés szolgáltatás

d) Baleseti műtéti térítés szolgáltatás

e) Baleseti rokkantság esetére vonatkozó szolgáltatás

f) Csonttörés, csontrepedés (baleseti jelleggel)

A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.

Award criteria

Ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést érintő ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem)

5

95

Additional information

Kbt. 76. § szerinti tájékoztatás:

Pontszám (mindegyik szempont esetében): min 0, max 100

Értékelési szempontok esetében a pontkiosztás módszere:

1. Nettó ajánlati ár (24 hónapra): fordított arányosítás módszere

2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása: pontkiosztás módszere

Main site or place of performance

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó 6 db intézmény szék- és telephelye.

GDPR felelősségbiztosítás

Value

HUF 162.0 million

GDPR felelősségbiztosítás

GDPR felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.

Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények, valamint az Ajánlatkérő.

Biztosítási módozatok:

a) Adatvédelmi felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítási limit igény: 27 db ajánlatkérő esetében a darabonként igényelt limit 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/év közötti érték.

A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.

Award criteria

Ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést érintő ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem)

5

95

Additional information

Kbt. 76. § szerinti tájékoztatás:

Pontszám (mindegyik szempont esetében): min 0, max 100

Értékelési szempontok esetében a pontkiosztás módszere:

1. Nettó ajánlati ár (24 hónapra): fordított arányosítás módszere

2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása: pontkiosztás módszere

Main site or place of performance

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó 27 db intézmény szék- és telephelye.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 437,500 Pound Sterling

United Kingdom : Lancashire - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Business and management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 90.0 million Pound Sterling

Norway : Fredrikstad - Energy-management services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bærum - Credit granting services

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone

Norway : Engerdal - Passenger cars

Norway

Value: Not specified