Tender description

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) — 170 000 литра (+/- 20 %), CPV: 09134000-7 за нуждите на бюджетните звена на община Бяла, област Варна. Зареждането на гориво се извършва от продавача с автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани със стандартни пломбирани дозатори и помпи, франко обекти на територията на община Бяла съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявените количества. Качеството на горивото трябва да отговаря на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Срок на договора: 36 месеца, считано от 25.1.2019 г.

Място на изпълнение: франко складовете на купувача, както следва: ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла; Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм, гр. Бяла; ДГ „Първи юни“, гр. Бяла; Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Бяла.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Предметът на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, одобрен с Постановление на Министерския съвет № 191 от 29.7.2016 г., обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм., бр. 99 от 2016 г. Договор за настоящата поръчка ще бъде сключен при условията и реда, определени в борсовия правилник на Софийска стокова борса.

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-10
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация
Борсовият договор ще бъде публикуван на „профил на купувача“ на община Бяла на интернет адрес: http://e-obp.eu/bp/Document/%7B53C1E004-E06B-4B05-BA5C-7CB46FD19F93%7D Main CPV code 09134000

Award details

This tender awarded a total of BGN 290,742 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 290,742

Locations

България, Бяла

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 290,742

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) —170 000 литра (+/- 20 %), CPV: 09134000-7 за нуждите на бюджетните звена на община Бяла, област Варна. Зареждането на гориво се извършва от продавача с автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани със стандартни пломбирани дозатори и помпи, франко обекти на територията на община Бяла съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявените количества. Качеството на горивото трябва да отговаря на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Срок на договора: 36 месеца, считано от 25.1.2019 г.

Място на изпълнение: франко складовете на купувача, както следва: ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла; Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм, гр. Бяла; ДГ „Първи юни“, гр. Бяла; Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Бяла.

Main site or place of performance

ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла; Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм, гр. Бяла; ДГ „Първи юни“, гр. Бяла; Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Бяла

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Ireland : Cobh - Lubricating oils and lubricating agents

Ireland

Value: 270,000 Euro

United Kingdom : Aberdeen - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kavadarci - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.0 million Denar

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Petroleum jelly

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 42.4 million Denar

United Kingdom : Reading - Electricity distribution

Ireland

Value: Not specified