Tender description

Доставка на лекарствени продукти — общо 38 номенклатури, разпределени в 2 обособени позиции. Оферти могат да се подават за всяка отделна номенклатура от всяка обособена позиция. Определените в спецификацията прогнозни количества ЛП не задължават възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на лечебното заведение.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма.
Условия за изпълнение на поръчката
Предложените ЛП следва да фигурират в ПЛС — Прил.2 актуален към 17.06.2020. Уч-кът, опред. за изп-л, представя гаранция за изпълнени на догора — 2 % от ст-стта му без ДДС, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Заплащането ще се изв-ва със собств. ср-ва на възл-ля, по банк. с-ка на изп-ля. Във всяка фактура да се вписват и срок на годност, партидните номера и номерата на разр-та за продажба на ЛП, издадени от ИАЛ. Дост-ката се счита за изв-на след ППП и заверяв. на фактура от управителя на БА. Възм. отложено плащане — до 60 дни, броими след изтичане на 30 дневен срок от датата на подп. на ППП за дост. Срокът на годност на дост-те ЛП да бъде не по-малък от 30 %. В случай, че по време на изп-е на дог. някои ЛП престанат да се произвеждат и/или излязат от употреба и/или бъдат заличени в позит. лекарствен списък (ПЛС) — прил. 2, възл-лят ще заявява дост.от съществуващи или ново вкл. ЛП, които ги заменят. Ако при изпълн. на дог., МЗ сключи рамково спораз. чрез ЦОПСЗ, дог-те може да бъдат прекрат. от възл-ля.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Няма.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Няма.
Списък и кратко описание на условията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което има право да извършва дейност — производство, внос или търговия(алтернативно) с лекарствени продукти по предмета на поръчката, както и техни обединения, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено. Участниците да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат право да извършват:

— търговия на едро с лекарствени продукти, в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава-членка, по реда на глава девета на ЗЛПХМ — търговия на едро с лекарствени продукти.

За доказване на съответствието с посочените изисквания, участниците следва да посочат в ЕЕДОП - т.1) на таблица А: „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ необходимата информация (номерата на съответните документи, дата на издаване, издател на документа, срок на валидност, както и интернет адрес, на който е публикуван съответния документ, когато е приложимо).

Документи за доказване: представят се при подписване на договор или при изискване от комисията, назначена за провеждане на процедурата — заверено от участника копие на: — Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р. БЪЛГАРИЯ на лицата, притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ; удостоверение от Агенцията по вписванията.

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите. Тъй като обхватът на поръчката е доставка на лекарствени продукти и на основание чл. 47, ал. 10 (в сила до 1.11.2019) от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно заявление/един еЕЕДОП за всички номенклатури ЛП от двете обособени позиции.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2020-06-26

09:00

В гр. Бургас, на адрес: бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на „УМБАЛ — Бургас“ АД, етаж 7, стая 4.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Местно време
16:00
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Офертата трябва да бъде валидна до
2020-12-29
Дата
2020-06-25

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация
Възл-лят не изисква създав. на ЮЛ, когато уч-кът, опред. за изп-л, е обединение на ФЛ/ЮЛ. За уч-те не следва да са налице основанията за отстраняв. по чл. 54,ал. 1 и чл. 55,ал. 1, т. 1 от ЗОП. Уч-те да не са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, за тях да не са налице обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и да не са налице ограниченията по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; когато уч-кът е обедин. от ФЛ/ЮЛ, изискв.по-горе се прилагат за вс. член на обединението. Когато уч-кът ще изп-зва подизпълнители или капацит. на трети лица, изискв.се прилагат за всяко от тези лица. Уч-ците да посочат инф-ята отн. основ-та за отстраняв. в ЕЕДОП — част III. Уч-к, за когото са налице основ-я за отстраняв. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказат., че е предприел мерки, гарантиращи надеждност, в съотв-е с чл. 56 от ЗОП. За доказв. липсата на осн. за отстр. уч., опред. за изп-л представя док.по чл. 58 от ЗОП. Към технич. си предл.уч-те следва да представят и: декларация — свободен текст, че количествата за ЛП с изтичащ срок на РУ, са налични, в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ. Оферираните ЛП да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и да не надвишават референтните стойности за изискваната от възложителя мярка, с ДДС в Позитивния лекарствен списък — Приложение 2, актуален към 17.06.2020 г., както и да не надвишават към същата дата договорените с НЗОК цени. В случай, че към момента на сключване на договора е настъпила промяна на цената, определена по реда на чл. 55 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП — референтната цена, или промяна на договорираната такава от НЗОК и същата стане по-ниска от цената, посочена в ценовата оферта на участника, определен за Изпълнител, в договора ще се посочва оферираната цена, но Възложителят безусловно ще заплаща ЛП на по-ниската цена, при изпълнението на договора. След сключване на договора, при промяна на цената, определена по реда на чл. 55 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП — референтната цена, или промяна на договорираната такава от НЗОК, в случай че същата стане по-ниска от договорената, възложителят безусловно ще заплаща ЛП на по-ниската цена, от датата на влизане в сила на конкретното решение. При извършена и приета доставка на ЛП със завишена цена, независимо от момента на констатиране на това обстоятелство, Изпълнителят дължи на възложителя стойността на завишението. За целта, изпълнителят ще бъде длъжен да издава необходимия документ по ЗДДС и ЗСч за корекция/намаляване на цената, в срок до 5(пет) работни дни от датата на получаване на искането за това от възложителя. При блокиране и изтегляне на партиди от ЛП по силата на Наредбата за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства от ПСТЕЛАДЛЗ, същите се възстановяват в болничната аптека, като количество и спецификация, за сметка на Изпълнителя. Възложителят ще сключи с всеки участник отделни договори за изпълнение на доставките по ОП № 1 и по ОП № 2 от спецификацията. Договорите ще включват всички номенклатури ЛП от съответната ОП, за които участникът е определен за изпълнител. Всеки договор ще съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата/офертите на участника, въз основа на която/които е определен за изпълнител, само при условие, че същият представи документите и извърши нужните действия по чл. 112 от ЗОП. Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

21 days remaining

Total estimated value

BGN 4.8 million

Locations

България, Бургас

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Цитостатици

Value

BGN 4.6 million

Цитостатици

1.1 L01XE38 Cobimetinib перорална форма mg 56 700 414 038,52

1.2 L01XE25 Trametinib перорална форма mg 7 200 877 099,02

1.3 L01XE42 Ribociclib перорална форма mg 2 835 000 1 062 605,25

1.4 L01XC31 Avelumab парентерална форма mg 25 000 206 456,25

1.5 L01XC28 Durvalumab парентерална форма mg 222 000 2 001 733,30

1.6 L01DB01 Doxorubicin hydrochloride powder, dispersion and concentr for disp for infusion mg 3 750 43 725,31

1.7 L01DC03 Mitomycin парентерална форма mg 16 250 43 902,08

End

2021-10-31

Main site or place of performance

Болнична аптека на „КОЦ — Бургас“ ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ул. „Доц. д-р Константин Кънчев“.

Additional information

Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всяка една, няколко или всички номенклатури ЛП от ОП.

Медикаменти общи

Value

BGN 161,536

Медикаменти общи

2.1 A02BA02 Ranitidine solution for injection 50mg 2 000 1 916,67

2.2 A03BA01 Atropine solution for injection 1mg 800 626,67

2.3 A03BB01 Butylscopolamine solution for injection 20mg 200 213,33

2.4 A03FA01 Metoclopramide solution for injection 10mg 3 000 2 736,00

2.5 A06AD65 Macrogol, combinations powd. for susp. 64g 3 000 9 137,50

2.6 A10AB01 Insulin Human solution injection 300UI 160 1 032,00

2.7 A10AB01 Insulin Human suspention injection 300UI 30 193,50

2.8 A16AA02 Ademetionine powd.inj.+solv 500mg 1 500 8 142,50

2.9 B01AB05 Enoxaparin sodium sol. inj., pre-filled syr. 4000 IU/0,4ml 500 1 608,33

2.10 B01AB12 Bemiparin sodium solution for injection 3500IU 100 542,50

2.11 C01BD01 Amiodarone solutio for intravenous infusion 50mg/ml — 3ml 400 240,00

2.12 C01DA02 Glyceryl trinitrate solution for infusion 1mg/ml — 50ml 150 1 686,25

2.13 C02AC01 Clonidine solution for injection 0,15mg 800 635,33

2.14 J01DD01 Cefotaxime powder for solut for inj/infusion 1g 40 64,67

2.15 J01DD02 Ceftazidime powder for solution for injection 1000mg 40 349,00

2.16 J01MA02 Ciprofloxacin tabl. film — coated 500mg 1 500 966,25

2.17 J06BA02 Immunoglobuline, normal human for intravascular adm. solution for infusion 50mg/ml — 5 ml 80 856,93

2.18 M03AC04 Atracurium solution injection 10mg/ml — 2,5ml 300 285,00

2.19 M03AC04 Atracurium solution injection 10mg/ml — 5ml 800 1 513,33

2.20 N05AA01 Chlorpromazine solution injection 50mg/2ml 300 200,75

2.21 N06DA04 Galantamine solution for injection 10mg/ml — 1ml 1 500 3 651,25

2.22 R03DA05 Aminophylline solution for injection 24mg/ml — 10ml 300 617,50

2.23 R05CB02 Bromhexine solution for injection 2mg/ml — 2ml 1 000 1 165,00

2.24 R06AC03 Chloropyramine solution for injection 10 mg/ml — 2ml 4 500 5 130,00

2.25 V08AB02 Iohexol solution for injection 350mg /ml — 100ml 200 5 126,67

2.26 V08AB04 Iopamidol solution for injection 370mg/ml — 50ml 400 8 946,67

2.27 V08AB04 Iopamidol solution for injection 370mg/ml — 100ml 800 35 786,67

2.28 V08AB05 Iopromide solution for injection/ infusion 769mg/ml — 100ml 500 27 403,33

2.29 V08AB10 Iomeprol solution for injection 350mg/ml — 100ml 200 10 234,17

2.30 V08AB10 Iomeprol solution for injection 350mg/ml — 50ml 400 10 234,17

2.31 V08CA09 Gadobutrol Solution for injection 1mmol/ml — 7,5ml 300 20 295,00

End

2021-03-01

Main site or place of performance

Болнична аптека на „КОЦ — Бургас“ ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ул. „Доц. д-р Константин Кънчев“.

Additional information

Участниците имат право да представи по едно предл. за изпълн. на поръчката за всяка една, няколко или всички номенкл. ЛП от ОП. Участник, офериращ ЛП от № 2.25 до № 2.31 вкл., ако не е производител, да представи към техн. предлож. и декларация — своб. текст от произв-ля или ПРУ или от официален представител за РБ, че колич. ЛП по спецификация, ще бъдат осигурени за срока на изпълн. на поръчката.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

Ireland : Naas - Educational equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro