Tender description

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджетиПроцедура

Notice number in the OJ S
2017/S 197-405206
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-08
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 64112000

Award details

This tender awarded a total of BGN 221,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 221,000

Locations

България, Бургас

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджети

Value

BGN 221,000

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджети Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети.

Main site or place of performance

Територията на община Бургас

Award criteria

Ктч — комплексната техническа оценка на съответния кандидат

100

Ктч1 — срок за изпълнение на услугата по чл. 3, т. 2 от ЗПУ

80

Ктч2 — предоставяне на безплатна пощенска услуга — разпространение на свободен принцип на флаери за събития от културната програма на община Бургас

20

100

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - PABX equipment

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Coventry - Mobile platforms

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Courier services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Courier services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 390,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Printing and distribution services

Norway

Value: 14.0 million Norwegian Krone

Sweden : Solna - Telecommunication Services

Sweden

Value: 410,000 Euro