Tender description

Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма поставени изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

*Информацията се посочва в ЕЕДОП.

2. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на обществената поръчка.

*Информацията се посочва в ЕЕДОП.

3. Участниците следва да прилагат внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалент в актуална му версия, чийто обхват включва услуги по проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи и електронни административни услуги.

*Информацията се посочва в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Уч. трябва да имат опит в обл. на предмета на ОП — изпълнение на поне 2 дейности с предмет идент. или сх. с този на ОП, изпъл. през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата. Поясн.: за идентични или сходни с пр. на ОП се разбира услуга в обл. на информац. технологии, св. с проектиране, разработване и внедряване на електронни административни усл. (ЕАУ) от национален мащаб. Деф.: „ЕАУ от национален мащаб“ — е ел. ад. усл. предлагана от органите на ЦА на изпълнителната власт. Уч. следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълн. на ОП: Кл. експ.1-Р. на проекта Обр.кв.: висше обр., обр.-кв. ст. магистър, в една от следните обл.: „Природни науки, мат. и инф.“ или „Техн. науки“ или еквивалентни, или еквивалентна образ. ст., пр. в чужбина, в облс., еквивалентни на посочените; Общ проф. опит: мин. 10 г. проф. опит в обл. на инф. техн.; Спец. проф. опит и серт.:участие в качеството на р. проект в реализация на мин. 2 проекта с предмет идент. или сх. с този на ОП; валиден проф. серт. в обл. на упр. на проекти (PMP, Prince или еквивалентен). Кл. Ек. 2 — ек. Бизнес анализ. Обр.кв.: висше образование, обр.-кв. ст. Магистър, в една от следните обл.: „Природни науки, мат. и инф.“, „Соц., стоп. и правни науки“ или „Техн. науки“ или еквивалентни, или еквивалентна образ. ст., прид. в чужбина, в обл., еквивалентни на посочените; общ проф. опит: мин. 7 г. проф. опит в обл. на инф. технологии; Спец. проф. опит и серт.:участие в качеството на експ. Бизнес анализ в реализация на мин. 2 проекта с предмет, идент. или сх. с този на ОП; Валиден проф. серт. в обл. на Бизнес анализа (Certified Business Analysis Professional или еквивалентен), изд. от междунар. призната орган. (Международния институт по бизнес анализ — IIBA или еквивалентна организация);Валиден серт. в обл. на изгр./деф. на организац. арх. (TOGAF 9 или еквивалентен), издаден от международно призната организация (The Open Goup или еквивалентна орган.). Кл. ек.3 — Техн. р. Обр.кв.: висше обр., обр.-кв. ст. магистър, в една от сл. обл.: „Природни науки, мат. и инф.“ или „Техн. науки“ или еквивалентни, или еквивалентна образ. ст., пр. в чужбина, в обл., еквивалентни на посочените;Общ проф. опит: мин. 5 г. проф. опит в обл. на инф. технологии; Спец. проф. опит и серт.:участие в реализация на мин. 2 проекта с предмет, идент. или сх. с този на ОП; наличие на проф. серт. за някоя от съвременните методологии за упр. на софтуерна разработка (SCRUM или еквивалентна). Кл. Ек. 4 — Разработчици, 3 броя Обр.кв.: висше образование, обр.-кв. ст. Бакалавър, в една от следните обл.: „Природни науки, мат. и инф.“ или „Техн. науки“ или еквивалентни, или еквивалентна образ. ст., пр. в чужбина, в обл., еквивалентни на посочените; общ проф. опит: мин. 5 г. проф. опит в обл. на инф. технологии; спец. проф. опит и серт.:участие в реализация на мин. 1 проект с предмет, идент. или сх. с този на ОП; Кл. Ек. 5 — Р. екип Осигуряване на качеството Обр.кв.: висше образование, обр.-кв. ст. Магистър, в една от следните обл.: „Природни науки, мат. и инф.“ или „Техн. науки“ или еквивалентни, или еквивалентна образ. ст., пр. в чужбина, в обл., еквивалентни на посочените; общ проф. опит: мин. 5 г. проф. опит в обл. на инф. технологии; спец. проф. опит и серт.: участие на позиция Р. по Качеството в реализация на мин. 2 проекта с предмет, идент. или сх. с този на ОП; наличие на серт. в обл. на осигуряване на качеството.Кл. Ек.6 — Ек. проектиране на морски информационни системи Обр.кв.: висше обр., обр.-кв. ст. Магистър, спец.: „Телекомуникации“ или „Електроника“ или „Инф.“ или „Автоматизирани системи за упр.“ или еквивалентна, или еквивалентна образ. ст. и спец., пр. в чужбина;Общ проф. опит: мин. 5 г. в предмет.област. Спец. проф. опит и серт.: мин. 5 г. док. проф. опит в обл. на проектирането на системи за наблюдение и/или упр. на плавателни съдове; мин. 5 г. доказан проф. опит в обл. на упр. на корабен трафик ... продължава в част VI.3) „Допълнителна информация“.
Списък и кратко описание на условията
Няма поставени изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Процедура

Дата
2020-06-17
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2020-06-19

11:00

В системата.

Местно време
23:59
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1 от Закон за обществените поръчки решението може да се обжалва в срок от 10 дни, считано от датата на изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закон за обществените поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията.
Допълнителна информация

С използване на мобилна спътникова връзка и други радио средства за пренос на данни; Уч. следва да имат внедрена сис. за упр. на качеството, сертиф. съгласно ст.EN ISO 9001 или еквивалент в актуална му вер., чийто обхват вкл. усл. по проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информ. Заб.:Ако док. са на разположение в ел. формат, уч. следва да посочат уеб адрес, орган или служба, изд. док., както и точно позов. на него. Заб.: серт. трябва да са изд. от независими л., к. са акредитирани по съответната серия европ. станд.. от ИАБСА или от друг нац. орган по акредитация, к. е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. обл. или да отг. на изискв. за призн. съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. В. ще приеме екв. серт.,изд. от орг., устан. в др. държ чл, както и др. док. за еквив. мерки за осигуряване на кач.

В проц. може да участва всяко българско или чуждестранно юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. В. отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛС. Док., доказващи липсата на основания за отстраняване са посочени в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка. Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор се представят преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и са: Списък на услугите, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: предмет; възложител (получател); стойност;начална и крайна дата; качество, в което е изпълнявал поръчката, както и доказателства за извършени услуги. При подписване на договор се представя декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, списък на персонала, който ще изпълнява ОП, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството. Уч. могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила на тер. на Р. БЪЛГАРИЯ и относими към предм. на ОП на адреси посочени в документацията на ОП в раздел 2 глава ІХ, т. 3. Гаранция за изпълнение: гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на ОП, при подписване на договора, в размер на 5 % от общата му стойност без ДДС. Усл. за осв. и задърж. са опр. в проекта на договор. Уч., определен за изпълнител, избира сам формата ѝ. Същата се представя под формата на банкова гаранция—в оригинал, парична сума (оригинал на платежно нареждане) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ИАРА в банка — Уникредит Булбанк, клон Бургас: IBAN: BG86 UNCR 7527 3159 0557 01 като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. Ако гаранцията е под формата на банкова гаранция, трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от В. размер при писм. поискване, в което В. заяви, че изпъл. не е изпълнил.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-18 Main CPV code 72210000

Bidding information

Bidding deadline

17 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

BGN 1.5 million

Locations

България, Бургас

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 1.5 million

Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

Award criteria

Качество на техническото предложение

60 %

40 %

Main site or place of performance

Централно управление ИАРА — гр. Бургас

Адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1

Тел. +359 56876060, факс +359 56876090

Електронна поща: [email protected]

Yes

Обществената поръчка се финансира по приоритетна ос №BG14MFOP001 „Насърчаване на изпълнението на ОПОР“, мярка № BG14MFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение“ на Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ (2014—2020).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Accounting services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : London - Hardware integration consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software package and information systems

Norway

Value: 600.0 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Gambling and betting services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Consultancy Works and Services for the Enhancement and Update of the SSM Wide Data Collection Database

Germany

Value: 600,000 Euro

Ireland : Dublin - Video-conferencing equipment

Ireland

Value: 750,000 Euro