Tender description

Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград с 3 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на природен газ за спортна зала „Младост“ с адрес гр. Димитровград, бул. Стефан Стамболов № 1“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ за зала по борба „Еню Вълчев“ с адрес гр. Димитровград, ул. Ивайло № 3“,

— обособена позиция № 3 „Общинска администрация Димитровград с адрес гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ № 15“.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Настоящата процедура се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП и съгласно разпоредбите на раздел Х от глава 5 от ППЗОП. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да възлагат обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявяване. Обществените отношения, свързани с осъществяване на дейността по доставка на природен газ, се уреждат от Закона за енергетиката (ЗЕ). На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределението и снабдяването с природен газ от крайни снабдители, подлежат на задължително лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно нормативното изискване, въведено с чл. 43, ал. 2, т. 2а от ЗЕ, дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители се осъществява по обособени територии, като за 1 обособена територия се издава само 1 лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Следователно доставчиците, притежаващи съответната лицензия, притежават изключителните права, придобити по силата на закон.

За територията на община Димитровград Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала на дружеството „Ситигаз България“ ЕАД, гр. София лицензия № Л-209-08/3.10.2006 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ за територия „Тракия“ за срок от 35 години и лицензия № Л-209-12/3.10.2006 г. за извършване на дейността „обществено снабдяване с природен газ“ за територия „Тракия“ за срок от 35 години. Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на ДКЕВР. Съгласно описа на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република БЪЛГАРИЯ, за които не е издадена лицензия (приет с решение № 791 от 1.10.2004 г. и изменен с решение № 335 от 3.5.2005 г. на Министерски съвет, публикувано в бр. 41 от 2005 г на Държавен вестник) община Димитровград е в обхвата на обособена територия „Тракия“. Предвид горното за обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ на обекти: спортна зала „Младост“, зала по борба „Еню Вълчев“ и Общинска администрация Димитровград, находящи се на територията на община Димитровград, са налице основания обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Main CPV code 09000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 500,000 to 3 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 500,000

Locations

България, Димитровград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка на природен газ за спортна зала „Младост“ с адрес гр. Димитровград, бул. Стефан Стамболов № 1.

Value

BGN Not specified

Доставка на природен газ за спортна зала „Младост“ с адрес гр. Димитровград, бул. Стефан Стамболов № 1. Доставка на природен газ за отопление на сградите на спортна зала „Младост“, на зала по борба „Еню Вълчев“ и на Общинска администрация Димитровград в гр. Димитровград със срок до 30.4.2023 г.

Main site or place of performance

гр. Димитровград, бул. Стефан Стамболов № 1

Доставка на природен газ за зала по борба „Еню Вълчев“ с адрес гр. Димитровград, ул. Ивайло № 3.

Value

BGN Not specified

Доставка на природен газ за зала по борба „Еню Вълчев“ с адрес гр. Димитровград, ул. Ивайло № 3. Доставка на природен газ за отопление на сградите на спортна зала „Младост“, на зала по борба „Еню Вълчев“ и на Общинска администрация Димитровград в гр. Димитровград със срок до 30.4.2023 г.

Main site or place of performance

гр. Димитровград ул. Ивайло № 3

Доставка на природен газ за Общинска администрация Димитровград с адрес гр. Димитровград, бул. Г. С. Раковски № 15

Value

BGN Not specified

Доставка на природен газ за Общинска администрация Димитровград с адрес гр. Димитровград, бул. Г. С. Раковски № 15 Доставка на природен газ за отопление на сградите на спортна зала „Младост“, на зала по борба „Еню Вълчев“ и на Общинска администрация Димитровград в гр. Димитровград със срок до 30.4.2023 г.

Main site or place of performance

гр. Димитровград, бул. Г. С. Раковски № 15

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Petroleum jelly

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 42.4 million Denar

United Kingdom : Reading - Electricity distribution

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Energy-management services

Norway

Value: 14.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Ashwellthorpe - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Wood fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified