Tender description

1. Изг. на проекти във фаза „работен проект“.

2. Изпълнение на СМР съгласно работен проект, предписанията в зап. книга, в т.ч. предвидените с КСС.

3. Д-ка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на проекта строителни продукти.

4. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в стр-жа.

5. Уведомяване на в-ля за възникналата необходимост от допълнително проектиране.

6. Извършване на необходимите изпитвания и лаб. изследвания.

7. Съставяне на стр. книжа и изготвяне на екз. док. на строежа.

8. Участие в п-та по въвеждане на строежа в екс-я.

9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

10. Отстраняване на проявени дефекти през гар. срокове.

11. Извършване на авт. надзор.Процедура

Notice number in the OJ S
2017/S 195-399669
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 949,757 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 949,757

Locations

България, Добрич

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес ж.к. Дружба 3, бл. 38, вх. А и Б

Value

BGN Not specified

Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес ж.к. Дружба 3, бл. 38, вх. А и Б При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за обособена позиция №1 с РЗП 3 740 кв. м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност, на който е възложено изпълнението на поръчката (проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Марин Дринов №1, вх.Б

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Марин Дринов №1, вх.Б При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №2 с РЗП 1581кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 60

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 60 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №3 с РЗП 5125.26кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 44

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 44 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №4 с РЗП 3693.6 кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Емона, блок 5, вх.А и Б

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Емона, блок 5, вх.А и Б При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №5 с РЗП 3080кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: бул.Трети март №10

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: бул.Трети март №10 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №6 с РЗП 5082кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 15

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 15 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №7 с РЗП 9990кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 24

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 24 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №8 с РЗП 10790.76кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Кирил и Методий №3

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Кирил и Методий №3 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №9 с РЗП 3354.4кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Строител, блок 68

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Строител, блок 68 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №10 с РЗП 5211кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Абрит №7

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Абрит №7 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №11 с РЗП 3989кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Кубадин, №1

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Кубадин, №1 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №12 с РЗП 4685.88кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 5

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 5 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №13 с РЗП 4123.64кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к. Балик, блок 7

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к. Балик, блок 7 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №14 с РЗП 7927.2кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Добричка епопея №12

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Добричка епопея №12 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №15 с РЗП 7335кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 14

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 14 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №16 с РЗП 9940.32кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Дунав, блок 20

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул.Дунав, блок 20 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №17 с РЗП 11750кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 9

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Дружба, блок 9 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №18 с РЗП 3634.6кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: бул.Трети март №12

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: бул.Трети март №12 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №19 с РЗП 4688.1кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 21

Value

BGN Not specified

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к.Балик, блок 21 При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №20 с РЗП 6475.16кв.м.

Main site or place of performance

На територията на община град Добрич

Award criteria

Организация и професионална компетентност на който е възложено изпълнението на поръчката(проектиране и строителство)

13

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

25

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

6

Срок за изготвяне на инвестиционен проект

5

Срок за изпълнение на СМР

5

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 175,000 Pound Sterling

Norway : Lillesand - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified