This tender in no longer available.

Tender description

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да изработи, достави и монтира макет на античния тракийски град Севтополис за туристически комплекс „Светът на траките“, съгласно предвиденото в инвестиционния проект и техническата спецификация. Макетът на античния тракийски град Севтополис следва да е авторска интерпретация по намерените археологически артефакти и натрупаното научно познание в сферата на тракийската култура и архитектура. Изработката на макета ще се изпълни в рамките на проект „Светът на траките“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 (ОПРР).

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
В срок до 2 месеца от датата на подписване на договора, изпълнителят е длъжен да представи умален макет на този, който ще изпълни на място. Мащабът и материалът на умаления макет са по избор на изпълнителя, но трябва да представят достатъчно подробно и изчерпателно идеята му за макета, който възнамерява да експонира на площадката на туристически атракцион „Светът на траките“. Умаленият макет трябва да е придружен от обяснителна записка, която да даде подробна информация за съдържанието на макета. Умаленият макет ще бъде разгледан от комисия назначена от възложителя. В срок от 5 дни от представянето на умаления макет комисията излиза с обосновано становище за това дали одобрява или отхвърля предложения макет от изпълнителя с препоръки за корекции по него. Изпълнителят е длъжен в срок от 20 дни да отстрани забележките от становището на комисията и да представи умаления макет за повторно разглеждане от комисията. Описаната процедура може да бъде повторена не повече от 2 пъти.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците следва да са изпълнили доставка дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни дейности“ с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира изработка и доставка на макет на открито на обществени сгради и/или природни забележителности, и/или антични недвижими културни ценности.

2. Участниците следва да притежават опит в извършване на подобен вид дейности, включително да разполагат с необходимия брой технически лица, които да участват при изпълнението на поръчката. Участникът следва да декларира, че ще разполага със следните технически лица:

— Експерт, който да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Антична история“ или „Антична Тракия“, или „Антична архитектура“, или „Тракийска архитектура“ или еквивалент с минимум 5 години професионален опит в тази област.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. При подаване на офертата, участникът декларира съответствие с този критерий чрез попълване на поле 1б) от раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

2. При подаване на офертата, участникът декларира съответствие с този критерий чрез попълване на поле 1б) от раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

В ЕЕДОП участникът следва да посочи техническите лица, които ще изпълняват дейностите, в т.ч.:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),

— Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Списък и кратко описание на условията
Не се поставят изисквания.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се поставят изисквания.

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-08-12

14:00

В системата.

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-11
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Офертата трябва да бъде валидна до
2021-01-11
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
23:59

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за обществените поръчки.

2. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако откаже да удължи първоначално определения срок за валидност на офертата, при поискване от възложителя.

3. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

4. Участници, които предложат цена, по-висока от обявената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

5. Участник, който предложи срок за изпълнение, по-дълъг от 10 месеца, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

7. Авансовото плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от уговореното в договора възнаграждение се обезпечава от страна на изпълнителя с гаранция, в полза на възложителя за сума, в размер на авансовото плащане.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-10 Main CPV code 34999400

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 420,000

Locations

България, Казанлък

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 420,000

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да изработи, достави и монтира макет на античния тракийски град Севтополис за туристически комплекс „Светът на траките“, съгласно предвиденото в инвестиционния проект и техническата спецификация. Макетът на античния тракийски град Севтополис следва да е авторска интерпретация по намерените археологически артефакти и натрупаното научно познание в сферата на тракийската култура и архитектура. Изработката на макета ще се изпълни в рамките на проект „Светът на траките“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 (ОПРР). Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническата спецификация, неразделна част към настоящата документация. Той включва в себе си североизточната част на града, където се е намирал вътрешният град и дворецът. Макетът на античния тракийски град Севтополис следва да е авторска интерпретация по намерените археологически артефакти и натрупаното научно познание в сферата на тракийската култура и архитектура.

Общата площ, на която ще се разположи макетът, е 200 кв.м. Към документацията на настоящата процедура е приложена извадка от инвестиционния проект за туристически атракцион „Светът на траките“, включваща част „Архитектурна“ на подобект „Макет Севтополис“. Изпълнителят е длъжен да съобрази мащаба на макета с предвидената за експозицията площ и форма.

Допустимите материали за изработка на макета са: ПВЦ, полиестерни смоли, стъклопласти, пластифициран бетон, естествен камък, керамика. Макетът трябва да е устойчив на атмосферно влияние, да издържа температурен диапазон от -40 до +50 градуса по Целзий. Макетът няма да е защитен посредством навес или друго защитно покритие. Минималният гаранционен срок на макета е 10 (десет) години.

Участник, който предложи срок за изпълнение, по-дълъг от 10 месеца, ще бъде отстранен от участие в процедурата. В случай, че в техническата спецификация, както и навсякъде в документацията за провеждане на обществената поръчка, са посочени конкретни марка, модел, тип, стандарт за материали и продукти, да се счита, че се има предвид и еквивалентни. Възложителят не поставя изискване за конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, стандарт за материали и продукти, стига да отговарят на спецификациите и изискванията на Възложителя. При изпълнението на всички дейности по обществената поръчка ще се спазват изисквания за публичност и комуникация, съгласно Регламент (ЕК) 1303/2013 г., приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията и „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020“.

Main site or place of performance

Землище на гр. Шипка, община Казанлък, обект Туристически комплекс „Светът на траките“.

Yes

Проект „Светът на траките“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling