Tender description

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване.

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2 063 т/г до 2 100 т/г в открити клетки с навес чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 095-214685
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 45222110

Award details

This tender awarded a total of BGN 844,245 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 844,245

Locations

България, Мадан

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 844,245

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване.

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2 063 т/г до 2 100 т/г.

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталацията за компостиране.

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Main site or place of performance

гр. Мадан

Award criteria

Срок за изготвяне на работен проект — П1

10

Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката — Технологична последователност и организация при проектиране и авторски надзор — 20 т., при изпълнение на СМР — 30 т.

50

Цена за изготвяне на работен проект — П3.1

10

Цена за изграждане на компостираща инсталация — П3.2

10

Цена за доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване — П3.3

10

Additional information

...финансиран от оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Yes

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, ..прод...

SIMILAR TENDERS

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Aylesbury - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 860,000 Pound Sterling