Tender description

Обособена позиция № 1 „Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Хасково“ с прогнозно общо количество 26 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност 52 000 BGN без ДДС.

Обособена позиция № 2 „Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в град Пазарджик“ с прогнозно общо количество 17 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност 34 000 BGN без ДДС.

Обособена позиция № 3 „Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Пловдив“ с прогнозно общо количество 12 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност 24 000 BGN без ДДС.

Обособена позиция № 4 „Периодични доставки на BGN за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали“ с прогнозно общо количество 25 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност 50 000 BGN без ДДС.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 105-239250

Допълнителна информация

Допълнителна информация
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП с решение № РД-43-1/15.1.2019 г. на директора на ТД на НАП Пловдив процедурата е прекратена по всички обособени позиции. Решението е влязло в сила на 26.1.2019 г.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

За класирания на първо място участник в процедурата за обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4, „ДМВ“ ЕООД, ЕИК 117679603, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден“ № 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3, представлявано от Десислава Рачева Савова — управител и едноличен собственик на капитала, в срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП е постъпила информация за наличието или липсата по задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК с изх.№ 295331802346950/16.11.2018 г., изд. от ТД София — ГДО, от която е видно, че участникът „ДМВ“ ЕООД има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата.

Предвид гореизложеното с решение № РД-43-14#3/10.12.2018 г. на директора на ТД на НАП Пловдив за изменение на решение № РД-43-14 от 24.10.2018 г. е определен вторият класиран участник в процедурата за обособени позиции №1, № 2, № 3 и № 4, „Олимпик-ойл“ ЕООД, ЕИК 201664141, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Хаджи Димитър“ № 11А, представлявано от Гочо Грозев Гочев — управител, за изпълнител за обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4.

С писмо вх. № РД-44-4#4/9.1.2019 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, подписано от управителя, определеният за изпълнител с решение № РД-43-14#3/10.12.2018 г. на директора на ТД на НАП Пловдив, вторият класиран участник „Олимпик-ойл“ ЕООД, ЕИК 201664141, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Хаджи Димитър“ № 11А, представлявано от Гочо Грозев Гочев — управител, е отказал да сключи договори по обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив, според зададената техническа спецификация на поръчката“ с 4 обособени позиции поради предстоящи промени в бизнеса с петролни продукти във връзка с налагане на нови изисквания и промени, произтичащи от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП с решение № РД-43-1/15.1.2019 г. на директора на ТД на НАП Пловдив процедурата е прекратена по всички обособени позиции. Решението е влязло в сила на 26.1.2019 г.

Main CPV code 09135100

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, Пловдив

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Хасково според зададената техническа спецификация на поръчката.

Value

BGN Not specified

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Хасково според зададената техническа спецификация на поръчката.

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Хасково с прогнозно общо количество 26 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност за изпълнение на поръчката за целия срок на договора 52 000 BGN без ДДС.

Посоченото общо количество е прогнозно и зависи от нуждите на възложителя.

Посоченото прогнозно общо количество на доставяното гориво за отопление е за сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в град Хасково, и е за целия срок на договора, което не поражда задължение за възложителя да го поръчва на изпълнителя в пълен обем.

Срокът на изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни в работно за администрацията време след получаването на конкретната писмена заявка (по факс или e-mail) от възложителя, направена чрез координатора по договора.

Main site or place of performance

Атлантически (Свобода) № 2

Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в град Пазарджик според зададената техническа спецификация на поръчката.

Value

BGN Not specified

Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в град Пазарджик според зададената техническа спецификация на поръчката.

Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в град Пазарджик с прогнозно общо количество 17 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност за изпълнение на поръчката за целия срок на договора 34 000 BGN без ДДС.

Посоченото общо количество е прогнозно и зависи от нуждите на възложителя.

Посоченото прогнозно общо количество на доставяното гориво за отопление е за сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пазарджик, и е за целия срок на договора, което не поражда задължение за възложителя да го поръчва на изпълнителя в пълен обем.

Срокът на изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни в работно за администрацията време след получаването на конкретната писмена заявка (по факс или e-mail) от възложителя, направена чрез координатора по договора.

Main site or place of performance

Място на изпълнение на поръчката (извършване на доставките) — франко складовете на възложителя в сградите на:

— град Пазарджик, ул. Асен Златаров № 7,

— град Пазарджик, бул. България № 41.

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Пловдив според зададената техническа спецификация на поръчката.

Value

BGN Not specified

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Пловдив според зададената техническа спецификация на поръчката.

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Пловдив с прогнозно общо количество 12 000 литра ± 20 % и максимално допустима обща стойност за изпълнение на поръчката за целия срок на договора 24 000 BGN без ДДС.

Посоченото общо количество е прогнозно и зависи от нуждите на възложителя. Посоченото прогнозно общо количество на доставяното гориво за отопление е за сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в град Пловдив, и е за целия срок на договора, което не поражда задължение за възложителя да го поръчва на изпълнителя в пълен обем.

Срокът на изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни в работно за администрацията време след получаването на конкретната писмена заявка (по факс или e-mail) от възложителя, направена чрез координатора по договора.

Main site or place of performance

Място на изпълнение на поръчката (извършване на доставките) — франко склада на възложителя в сградата в град Пловдив, ул. Радецки № 18а.

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали според зададената техническа спецификация на поръчката.

Value

BGN Not specified

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали според зададената техническа спецификация на поръчката.

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали с прогнозно общо количество 25 000 литра ± 20 % имаксимално допустима обща стойност за изпълнение на поръчката за целия срок на договора 50 000 BGN без ДДС.

Посоченото общо количество е прогнозно и зависи от нуждите на възложителя. Посоченото прогнозно общо количество на доставяното гориво за отопление е за сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в град Кърджали, и е за целия срок на договора, което не поражда задължение за възложителя да го поръчва на изпълнителя в пълен обем.

Срокът на изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни в работно за администрацията време след получаването на конкретната писмена заявка (по факс или e-mail) от възложителя, направена чрез координатора по договора.

Main site or place of performance

Периодични доставки на гориво за отопление на административна сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали според зададената техническа спецификация на поръчката.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified