Tender description

Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г. по обособени позиции съгласно техническа спецификация и документация на възложителя. Обемът на обществената поръчка обхваща превоз на общо 475 деца и ученици за общо разстояние 245 520 км на база 180 учебни дни, разпределени на 16 обособени позиции.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, а именно през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът трябва да разполага с автобуси от съответната категория/клас

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ описват ППС, като посочват, марка, модел №, правното основание на което го ползват и необходимата информация, доказваща изискванията по подточки „а“, „б“ и „в“. За изискванията по подточки „б“ и „в“ участниците следва да посочат №, дата на издаване, вида и период на валидност на документите.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

3. Участникът трябва да разполага с правоспособни водачи.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, „Образование и професионална квалификация“, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ посочват данни за правоспособните водачи и притежаваните от тях свидетелства за управление на МПС, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, дата на издаване, вида и период на валидност, както необходимата информация доказваща изискванията по подточки „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираното в ЕЕДОП, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентична или сходна с тази на поръчката.

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира превоз на пътници.

2. Участникът да разполага с 1 основен и 1 резервен автобус за извършване на превози по съответния маршрут съгласно техническата спецификация, които:

а) са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република БЪЛГАРИЯ;

б) отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;

в) са оборудвани със съответните уреди и устройства съгласно Наредба № 12/5.01.2007 година за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВ, бр. 6/2007 г.) и Наредба № 13/19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 51/2004 г.) в случаите, определени в наредбата;

г) резервният автобус може да се използва като такъв максимум за 3 маршрута.

3. Участникът трябва да разполага с поне 1 (един) правоспособен водач за обособена позиция съгласно техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, който:

а) да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;

б) да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;

в) да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания;

г) да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите — членки на Европейския съюз, или друга държава — страна по Споразумението за европейското икономическо пространство;

д) да притежава най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус.

е) да е на възраст, не по-малка от 25 години.

Участникът няма право да предлага един и същ водач по няколко обособени позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Участникът трябва да притежава застрахователни полици „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.
Списък и кратко описание на условията

Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, изискван от Закона за автомобилните превози.

Чуждестранните лица — да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по специализиран превоз.

Удостоверяване:

Участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочват в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за лиценза и удостоверението/ята към него, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, дата на издаване, вида и период на валидност, както и данни за ППС включен/и в лиценза.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие от валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република БЪЛГАРИЯ, придружен от копие на удостоверения на ППС (пътно превозно средство) за обществен превоз на пътници на територията на Р БЪЛГАРИЯ или копие на лиценз на Общността, придружен от заверени копия на лиценза за извършване на международни превози на пътници (съобразно броя на превозните средства, с които участва), съобразно декларираното в ЕЕДОП за обособената позиция/и, за която/ито участва.

В случай че участникът е чуждестранно лице, при сключване на договор той трябва да представи документ, че има право да извършва възлаганите услуги в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо (на основание чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

Списък и кратко описание на критериите за подбор

2.1. Участникът трябва да притежава застрахователни полици „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз съгласно чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса на застраховането. Чуждестранните лица да притежават аналогични застраховки съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица — орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност, както и данни за кое МПС е сключена.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на застрахователни полици „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, придружени от декларация, подписана от представляващия участника със задължението за сключване на такива застраховки през целия срок на договора, съобразно декларираното в ЕЕДОП.Процедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-27
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Условия за отваряне на офертите

2020-08-28

14:00

В системата

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
23:59

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1—5 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на посочените по-горе обстоятелства.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

Национални основания за отстраняване са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

— парична сума в размер, равен на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, преведена по сметката на възложителя: банка ДСК — клон Попово, BIC STSABGSF, IBAN BG98STSA93003300135430,

— безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на възложителя, покриваща размер от 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС,

— застраховка в полза на възложителя, която обезпечава задълженията на изпълнителя за изпълнението на договора, с покритие в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. Застраховката следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. В тези случаи дължимата застрахователна премия по представената застраховка следва да е платена изцяло.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-28 Main CPV code 60130000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

18 days remaining

Total estimated value

BGN 312,510

Locations

България, Попово

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Попово—Тръстика—Еленово—Ломци—Попово

Value

BGN 26,730

Попово—Тръстика—Еленово—Ломци—Попово Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г. по обособени позиции — Попово—Тръстика—Еленово—Ломци—Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 42 деца и ученици за общо разстояние 19440 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Дриново-Кардам-Попово

Value

BGN 13,860

Попово-Дриново-Кардам-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Дриново-Кардам-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 43 деца и ученици, за общо разстояние 10080 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Садина-Козица-Зараево-Попово

Value

BGN 14,520

Попово-Садина-Козица-Зараево-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Садина-Козица-Зараево-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 17 деца и ученици, за общо разстояние 15840 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Захари Стояново-Садина-Козица-Попово

Value

BGN 27,720

Попово-Захари Стояново-Садина-Козица-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Захари Стояново-Садина-Козица-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 24 деца и ученици, за общо разстояние 20160 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Зараево-Попово

Value

BGN 11,880

Попово-Зараево-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Зараево-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 36 деца и ученици, за общо разстояние 8640 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Заветно-Светлен-Попово

Value

BGN 10,560

Попово-Заветно-Светлен-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Заветно-Светлен-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 9 деца и ученици, за общо разстояние 11520 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Звезда-Светлен-Попово

Value

BGN 13,365

Попово-Звезда-Светлен-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Звезда-Светлен-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 36 деца и ученици, за общо разстояние 9720 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Марчино-Долна Кабда-Априлово-Светлен-Попово

Value

BGN 22,275

Попово-Марчино-Долна Кабда-Априлово-Светлен-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Марчино-Долна Кабда-Априлово-Светлен-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 25 деца и ученици, за общо разстояние 16200 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Глогинка-Светлен-Попово

Value

BGN 15,345

Попово-Глогинка-Светлен-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Глогинка-Светлен-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 44 деца и ученици, за общо разстояние 11160 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Люблен-Гърчиново-Голямо Градище-Попово

Value

BGN 37,125

Попово-Люблен-Гърчиново-Голямо Градище-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Люблен-Гърчиново-Голямо Градище-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 29 деца и ученици, за общо разстояние 27000 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Крепча-Попово

Value

BGN 21,780

Попово-Крепча-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Крепча-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 41 деца и ученици, за общо разстояние 15840 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Опака-Гагово-Попово

Value

BGN 15,840

Попово-Опака-Гагово-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Опака-Гагово-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 38 деца и ученици, за общо разстояние 11520 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Паламарца-Попово

Value

BGN 6,600

Попово-Паламарца-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Паламарца-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 7 деца и ученици, за общо разстояние 7200 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Горица-Берковски-Славяново-Медовина-Попово

Value

BGN 18,480

Попово-Горица-Берковски-Славяново-Медовина-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Горица-Берковски-Славяново-Медовина-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 17 деца и ученици, за общо разстояние 20160 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Баба Тонка-Славяново-Попово

Value

BGN 19,800

Попово-Баба Тонка-Славяново-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Баба Тонка-Славяново-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 33 деца и ученици, за общо разстояние 14400 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

Попово-Цар Асен-Осиково-Водица-Ковачевец-Попово

Value

BGN 36,630

Попово-Цар Асен-Осиково-Водица-Ковачевец-Попово “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2020/2021 г., по обособени позиции“ - Попово-Цар Асен-Осиково-Водица-Ковачевец-Попово. Обемът на обособената позиция обхваща превоз на общо 34 деца и ученици, за общо разстояние 26640 км на база 180 учебни дни.

End

2021-06-30

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Община Попово, област Търговище

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Shtip - Hire of buses and coaches with driver

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 193,573 Euro

United Kingdom : Nottingham - Ambulance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stafford - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stafford - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Bacteriological analysis services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified