Tender description

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на материали за вулканизация на ГТЛ, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация.

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на вулканизационни материали за топли вулканизации“;

Количество: съгласно спецификация.

Обособена позиция № 2: „Доставка на ремонтни ленти“;

Количество: съгласно спецификация.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма изисквания.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма изисквания.
Списък и кратко описание на условията
Няма изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Няма изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Няма изисквания.


Процедура

Местно време
23:59
Условия за отваряне на офертите

2020-06-23

13:00

В системата.

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-06-22
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Офертата трябва да бъде валидна до
2021-02-23
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Допълнителна информация

При сключване на договор се представят документите по ЗМИП. При непредставянето им договор няма да се сключва на основание чл. 112, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

На основание чл. 21, ал. 5 от ЗОП се възлага обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за вулканизация за ГТЛ“ — реф. № 07/2020, която е обособена позиция от планирана обществена поръчка с предмет „Материали за вулканизация на ГТЛ“.Предметът на поръчката включва 5 (пет) обособени позиции.

Остатъчна стойност на поръчката: 873 000 BGN без ДДС.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

„Мини Марица-изток“ ЕАД

ул. „Георги Димитров“ № 13

Раднево

6260

+359 417833054045

[email protected]

+359 41783363

www.marica-iztok.com

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не Main CPV code 19510000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

22 days remaining

Total estimated value

BGN 263,000

Locations

България, Раднево

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка на материали за топли вулканизации

Value

BGN 223,000

Доставка на материали за топли вулканизации Доставка чрез покупка на материали за топли вулканизации: смес каучукова профилна, лепило за топла вулканизация и ленти за топла вулканизация. Доставката на материали за топла вулканизация се извършва по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявка: до 10 дни от датата на получаване на заявката. Пълното описание и условия на изпълнение са съгласно техническата спецификация на Обособена позиция № 1.

Additional information

Прогнозната стойност на обособената позиция е 223 000 BGN без ДДС и е максималната цена определена от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят максималната цена по обособената позиция, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.

Main site or place of performance

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, ул. „Заводска“ № 26, гр. Раднево, съгласно Инкотермс 2020.

Доставка на ремонтни ленти

Value

BGN 40,000

Доставка на ремонтни ленти Доставка чрез покупка на ремонтни ленти. Доставката на материалите ще се извършва по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявка: до 2 месеца от датата на получаване на заявката. Пълното описание и условия на изпълнение са съгласно техническата спецификация на обособена позиция № 2.

Additional information

Прогнозната стойност на обособената позиция е 40 000 BGN без ДДС и е максималната цена определена от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят максималната цена по обособената позиция, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.

Main site or place of performance

DDP складова база на Възложителя - отдел "Логистика и контрол", ул. "Заводска" № 26, гр. Раднево, съгласно Инкотермс 2020

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Rubber products

Norway

Value: 3.0 million Euro

Norway : Stokke - Detergents

Norway

Value: 35.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Kilmarnock - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Transport equipment and auxiliary products to transportation

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Rubber products

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Kjeller - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Paisley - Refuse recycling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling