Tender description

Предмет на настоящата процедура е доставка чрез покупка на резервни части за ходови механизми на булдозери по видове и количества, подробно описани в техническите спецификации на поръчката.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D-155AX-6“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части за булдозери Liebherr PR 754“.Процедура

Notice number in the OJ S
2018/S 022-047034
Вид на конкурса
Ограничен
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-02-11
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

„Мини Марица-изток“ ЕАД

ул. Георги Димитров № 13

Раднево

6260

+359 417833054664

[email protected]

+359 41783363

http://www.marica-iztok.com

Main CPV code 34320000

Award details

This tender awarded a total of BGN 493,514 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 493,514

Locations

България, Раднево

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D-155AX-6

Value

BGN Not specified

Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D-155AX-6 Предмет на обособената позиция е доставка чрез покупка на резервни части за булдозери Komatsu D-155AX-6 по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация.

Main site or place of performance

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево съгласно Инкотермс 2010

Доставка на резервни части за булдозери Liebherr PR 754

Value

BGN Not specified

Доставка на резервни части за булдозери Liebherr PR 754 Предмет на обособената позиция е доставка чрез покупка на резервни части за булдозери Liebherr PR 754 по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация.

Main site or place of performance

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево съгласно Инкотермс 2010

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Airport lighting

Norway

Value: Not specified

Norway : Haugesund - Fire engines

Norway

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

Norway : Oslo - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Mining, basic metals and related products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Ticket printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 306,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Engines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified