Tender description

Предмет на поръчката е доставка на грес за електрически машини: грес Caltex RPM Grease SRI 2, грес Mobil Unirex N3 и грес Kluber Asonic GHY72 или техни еквиваленти.

Начин на изпълнение — доставките се извършват по заявка на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

Място на изпълнение: DDP складова база на купувача — отдел „Логистика и контрол“.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

С решение № МТ-04-95/14.1.2019 г. на ИД на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на грес за електрически машини“ — реф. № 151/2018 г.

Мотиви:

Съгласно изискванията на стоковата борса в поръчката спецификация трябва да е посочена пределна цена за доставка на изделията по договора, който ще се сключи.

С писмо вх. № ДМ 030/14.1.2019 г. борсовият представител на „Мини Марица-изток“ ЕАД — „Искрен свят“ ЕООД, ни уведомява, че на борсовите сесии на „Софийска стокова борса“ АД за седмиците с номера № 48, 49 и 50 за периода от 27.11.2018 г. до 14.12.2018 г. не се е стигнало до сключване на сделка при условията, обявени от възложителя.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

„Мини Марица-изток“ ЕАД

ул. Георги Димитров № 13

Раднево

6260

+359 417833054664

[email protected]

+359 41783363

http://www.marica-iztok.com

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-30
Precise information on deadline(s) for review procedures
На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП. Main CPV code 09211000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, Раднево

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

Предмет на поръчката е доставка на грес за електрически машини: грес Caltex RPM Grease SRI 2, грес Mobil Unirex N3 и грес Kluber Asonic GHY72 или техни еквиваленти.

Начин на изпълнение — доставките се извършват по заявка на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

Място на изпълнение: DDP складова база на купувача — отдел „Логистика и контрол“.

Main site or place of performance

DDP склад на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified