Tender description

Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции, както следва:

І позиция „Газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) — 10 000 литра“;

ІІ позиция „Дизелово гориво за МПС — 60 000 литра“;

ІІІ позиция „Бензин А95H — 10 000 литра“;

ІV позиция „Пропан-бутан за битови нужди — 5 000 кг“;

V позиция „Пропан-бутан за МПС — 2 000 литра“.Процедура

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Доставката на този вид стоки е включена в списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, одобрен от Министерски съвет на Р БЪЛГАРИЯ.

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

www.cpc.bg

Main CPV code 09100000

Award details

This tender awarded a total of BGN 125,616 to 3 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 125,616

Locations

България, Самуил

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Дизелово гориво за МПС — 60 000 литра

Value

BGN Not specified

Дизелово гориво за МПС — 60 000 литра Дизелово гориво за МПС — 60 000 литра

Yes

Частични средства по проект „Детство без граници”

Main site or place of performance

Бензиностанции на продавача на територията на Република БЪЛГАРИЯ

Бензин А95H — 10 000 литра

Value

BGN Not specified

Бензин А95H — 10 000 литра Бензин А95H - 10 000 литра

Yes

Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил

Main site or place of performance

Бензиностанции на продавача на територията на Република БЪЛГАРИЯ

Пропан-бутан за МПС — 2 000 литра

Value

BGN Not specified

Пропан-бутан за МПС — 2 000 литра Пропан-бутан за МПС — 2 000 литра

Main site or place of performance

Бензиностанции на продавача на територията на Република БЪЛГАРИЯ

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Halifax - Solar energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Finland : Helsinki - Portfolio management services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Gateshead - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Heating engineering services for buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 660,000 Pound Sterling