Tender description

Поръчката е за закупуване на нова хибридна SPECT/CT система, комбинираща гама камера с 2 детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри, отговарящо на минималните технически параметри от технническата спецификация, включващо доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинската апаратура.Процедура

Notice number in the OJ S
2017/S 182-372057
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

www.cpc.bg

Main CPV code 33111620

Award details

This tender awarded a total of BGN 841,750 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

BGN 841,750

Locations

България, Шумен

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 841,750

Поръчката е за закупуване на нова хибридна SPECT/CT система, комбинираща гама камера с 2 детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри, отговарящо на минималните технически параметри от технническата спецификация, включващо доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинската апаратура.

Main site or place of performance

Сградата на „КОЦ — Шумен“ ЕООД — отделение по нуклеарна медицина — гр. Шумен, ул. Васил Априлов № 63

SIMILAR TENDERS

Norway : Bodø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Hospital beds

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous medical devices and products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Medical preparations excluding dental consumables

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified