This tender in no longer available.

Tender description

Обществена поръчка — открита процедура по реда на ЗОП с обект услуги и доставки и предмет „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора, в периода 2020—2021 г.; 2021—2022 г.; 2022—2023 г., обособени в обект № 1 от 1 210,275 дка, с 4 отделни позиции, както следва:

— позиция № 1 — ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Омуртаг“,

— позиция № 2 — ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Шумен“,

— позиция № 3 — ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тервел“ и ТП „ДГС Генерал Тошево“,

— позиция № 4 — ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Балчик“.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Независимо за колко позиции участва едновременно кандидатът, за последните 3 г. от датата на подаване на заявлението следва да е изпълнил поне 1 договор с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „идентичен или сходен предмет“ следва да се разбира: извършване на услуги по почистване на площи от нежелана растителност и почвоподготовка.

Доказване:

— на етап подбор — чрез попълване на ЕЕДОП,

— на етап сключване на договор(само от изпълнителя) — документи доказв. извършена услуга и/или доставка.

Забележка: Когато документите, доказв. изпълн. на съотв. обществена поръчка, са публикувани на офиц. публ. достъпен безпл. сайт, е достатъчно той да бъде посочен от участника и не е необходимо представянето им.

2. Независимо за колко позиции от обекта участва едновременно даден кандидат, същият представя доказат., че разполага най-малко с:

2.1. 1 лице, регистрирано по реда на чл. 235 от ЗГ за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 1 от ЗГ или еквивалентна;

2.2. 2 лица, с проф. компетентност за работа със спец. селскостоп. и гор. техника, притежаващи свидетелства за правоспособност за една от категориите Твк или Твк-З или Твк-Г съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРКЗГТ и Наредба № 1/15.02.2019 г.(ДВ, бр. 19/05.03.2019 г.) или еквивалентно.

Забележка: Само правоспособност Ткт по ЗДвП не е достатъчно условие за допускане.

Доказване:

— на етап — подбор — чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор(само от изпълнителя) — списък на лицата, които ще изпълняват поръчката, с приложени документи за профес. компетентност;

3. Независимо за колко позиции участва едновременно кандидатът, следва да представи доказателства, че разполага с инструм., съоръж. и техн. оборудване за извършване по мех. начин на услугите най-малко с:

3.1. 1 трактор с мощност не по-малка от 100 к.с., оборудван със специализ. инвентар, или 1 единица специализ. техника за извършване на услуги: почистване на площите чрез механ. раздробяване на налична тревна, храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сеч и пъни;

3.2. 1 трактор с мощност не по-малка от 200 к.с., оборудван със специализ. инвентар, или 1 единица специализ. техника за извършване на услуги: механ. почвоподготовка на дълбочина не по-малко от 30 см.

Задълж. усл. на процедурата:

1. Техниката следва да е регистр. по реда на ЗРКЗГТ, Наредба № 2 за усл. и реда за регстр. по ЗРКЗГТ или еквивалентна и да е преминала техн. преглед за годност (ако е приложимо) съгл. извикванията на Наредба № 3 за извършване на технич. прегледи на техн. по ЗРКЗГТ или еквивалент.

2. Техниката трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 7 за мин. изисквания за ЗБУТ на раб. места и на раб. оборудване и стандарта за г. сертификация или еквивалент.

3. Техниката трябва да се ползва при спазване на безоп. и здравосл. условия на труд и опазв. на околн. среда: за трактори, самоходна г. техника и прикачен инвентар, и за специализ. многофункц. горска техника — да бъде в добро техн. състояние, без изтичане на масло и гориво; да бъде оборудвана със средства за абсорбиране на петролни продукти; да бъде оборудвана с годен и технически изправен пожарогасител.

Доказване:

— на етап — подбор — чрез попълване на ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор (само от изпълнителя) — декл. за инструменти, съоръжения и техн. оборудване, с приложени: за трактори, самох. техника и многофункц. техника: документи за регистр. по реда на ЗРКЗГТ или еквивалент за съответната държава; талон за преминал год. техн. преглед пред КТИ или ОДЗ по Наредба № 3/3.02.2016 г. за извършв. на технич. прегледи на техниката по ЗРКЗГТ или еквивалент за съответната страна — заверени копия; за прикачен инвентар — талон за първон. регистр. пред КТИ или ОДЗ съгл. ЗРКЗГТ или еквивалент за съответната държава — заверени копия; указание — когато участник е заявил използване на подизпълнител или капацитет на трети лица, представя за тях отделен ЕЕДОП и те също следва да отговарят на всички изисквания поставени към участниците с оглед характера и дела на изпълнение.

Използвани съкращения: виж т. 2 от раздел VІ.3) от обявлението.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Изисквано минимално/ни ниво/а

Независимо за колко позиции участва съответният кандидат, същият за последните 3 приключили финансови години следва да е реализирал минимален оборот, попадащ в сферата на поръчката, в размер не по-малък от 30 000 BGN (тридесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Доказване:

— на етап — подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор само от участника, определен за изпълнител — удостоверения от банки или наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгл. законодателството на съответната държава, или справка за конкретния оборот, попадащ в сферата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години или посочване на адреса на електронен сайт с осигурен безплатен неограничен достъп, на който са публикувани съответните данни, или друг документ съгласно националното законодателство на определения за изпълнител участник, удостоверяващ изпълнението на изискването за минимален конкретен оборот.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Независимо за колко позиции участва съответният кандидат, същият за последните 3 приключили финансови години следва да е реализирал минимален оборот попадащ в сферата на поръчката в размер не по-малък от 30 000 BGN (тридесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Доказване:

— на етап — подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор само от участника, определен за изпълнител — удостоверения от банки или наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгл. законодателството на съответната държава, или справка за конкретния оборот, попадащ в сферата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години или посочване на адреса на електронен сайт с осигурен безплатен неограничен достъп, на който са публикувани съответните данни, или друг документ съгласно националното законодателство на определения за изпълнител участник, удостоверяващ изпълнението на изискването за минимален конкретен оборот.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Независимо за колко позиции участва едновременно кандидатът, за последните 3 г. от датата на подаване на заявлението следва да е изпълнил поне 1 договор с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „идентичен или сходен предмет“ следва да се разбира: извършване на услуги по почистване на площи от нежелана растителност и почвоподготовка.

Доказване:

— на етап подбор — чрез попълване на ЕЕДОП,

— на етап сключване на договор(само от изпълнителя) — документи доказв. извършена услуга и/или доставка.

Забележка: Когато документите, доказв. изпълн. на съотв. обществена поръчка, са публикувани на офиц. публ. достъпен безпл. сайт, е достатъчно той да бъде посочен от участника и не е необходимо представянето им.

2. Независимо за колко позиции от обекта участва едновременно даден кандидат, същият представя доказат., че разполага най-малко с:

2.1. 1 лице, регистрирано по реда на чл. 235 от ЗГ за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 1 от ЗГ или еквивалентна;

2.2. 2 лица, с проф. компетентност за работа със спец. селскостоп. и гор. техника, притежаващи свидетелства за правоспособност за една от категориите Твк или Твк-З или Твк-Г съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРКЗГТ и Наредба № 1/15.02.2019 г. (ДВ, бр. 19/5.03.2019 г.) или еквивалентно.

Забележка: Само правоспособност Ткт по ЗДвП не е достатъчно условие за допускане.

Доказване:

— на етап — подбор — чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор (само от изпълнителя) — списък на лицата, които ще изпълняват поръчката, с приложени документи за профес. компетентност.

3. Независимо за колко позиции участва едновременно кандидатът, следва да представи доказателства, че разполага с инструм., съоръж. и техн. оборудване за извършване по мех. начин на услугите най-малко с:

3.1. 1 трактор с мощност не по-малка от 100 к.с., оборудван със специализ. инвентар, или 1 единица специализ. техника за извършване на услуги: почистване на площите чрез механ. раздробяване на налична тревна, храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сеч и пъни;

3.2. 1 трактор с мощност не по-малка от 200 к.с., оборудван със специализ. инвентар, или 1 единица специализ. техника за извършване на услуги: механ. почвоподготовка на дълбочина не по-малко от 30 см.

Задълж. усл. на процедурата:

1. Техниката следва да е регистр. по реда на ЗРКЗГТ, Наредба № 2 за усл. и реда за регстр. по ЗРКЗГТ или еквивалентна и да е преминала техн. преглед за годност (ако е приложимо) съгл. извикванията на Наредба № 3 за извършване на технич. прегледи на техн. по ЗРКЗГТ или еквивалент.

2. Техниката трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 7 за мин. изисквания за ЗБУТ на раб. места и на раб. оборудване и стандарта за г. сертификация или еквивалент.

3. Техниката трябва да се ползва при спазване на безоп. и здравосл. условия на труд и опазв. на околн. среда: за трактори, самоходна г. техника и прикачен инвентар, и за специализ. многофункц. горска техника — да бъде в добро техн. състояние, без изтичане на масло и гориво; да бъде оборудвана със средства за абсорбиране на петролни продукти; да бъде оборудвана с годен и технически изправен пожарогасител.

Доказване:

— на етап — подбор — чрез попълване на ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор (само от изпълнителя) — декл. за инструменти, съоръжения и техн. оборудване, с приложени: за трактори, самох. техника и многофункц. техника: документи за регистр. по реда на ЗРКЗГТ или еквивалент за съответната държава; талон за преминал год. техн. преглед пред КТИ или ОДЗ по Наредба № 3/3.02.2016 г. за извършв. на технич. прегледи на техниката по ЗРКЗГТ или еквивалент за съответната страна — заверени копия; за прикачен инвентар — талон за първон. регистр. пред КТИ или ОДЗ съгл. ЗРКЗГТ или еквивалент за съответната държава — заверени копия; указание — когато участник е заявил използване на подизпълнител или капацитет на трети лица, представя за тях отделен ЕЕДОП и те също следва да отговарят на всички изисквания поставени към участниците с оглед характера и дела на изпълнение.

Използвани съкращения: виж т. 2 от раздел VІ.3) от обявлението.

Списък и кратко описание на условията

І. Съответният кандидат (обявените подизпълнители и/или трети лица, чиито капацитет е заявен за ползване) следва да е вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 230 от Закона за горите или еквивалентно за съответната държава, в която е установен, и да притежава удостоверение за регистрация за изпълнение на „дейностите по стопанисване на горски територии“, или еквивалентно.

Доказване:

— на етап — подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП,

— на етап — сключване на договор — посочване на адреса на електронен сайт с осигурен безплатен неограничен достъп, на който са публикувани съответните данни, а за чуждестранен участник, определен за изпълнител — представяне на съответния документ с легализиран превод за вписване в регистъра на съответната държава, в която е установен, или представяне на документ за извършена регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 230 от Закона за горите за изпълнение на „дейностите по стопанисване на горски територии“.

ІІ. Задължителни национални основания за отстраняване от участие в процедурата относно личното състояние кандидати и участниците:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и чл. 55, ал. 1, т. 1—5, и чл. 107, т. 1—5 от ЗОППроцедура

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-11
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Условия за отваряне на офертите

2020-08-13

10:00

В системата

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
23:59

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

(т. 1). Продълж. от ІІ.1.1)

(1). ...съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП — Шумен за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора, в периода 2020—2021 г.; 2021—2022 г.; 2022—2023 г., обособени в обект № 1 от 1210,275 дка, с 4 отделни позиции, както следва:

— позиция № 1 — ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Омуртаг“,

— позиция № 2 — ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Шумен“,

— позиция № 3 — ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Генерал Тошево“ и ТП „ДЛС Тервел“,

— позиция № 4 — ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Балчик“.

(т. 2) Използвани съкращения в раздел ІІІ.1.3) от обявлението:

Използвани съкращения:

— ЗГ — Закон за горите,

— ЗРКЗГТ — Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника,

— ЗБУТ — Закон за безопасни условия на труд,

— ЗДвП — Закон за движението по пътищата,

— КТИ — Контрол и техническа инспекция,

— ОДЗ — Областна дирекция „Земеделие“.

(т. 3) Гаранции за изпълнение и условия на авансово плащане:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка за съответната позиция. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Авансови плащания под какъвто и да е предлог не се допускат.

(т. 4) Указания — уточняваща информация относно изискванията към участниците, реда на провеждане на процедурата и други се съдържа в утвърдените условия на процедурата, неразделна част от документацията на процедурата публикувана в електронното досие на платформата

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-10 Main CPV code 77231600

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 933,580

Locations

България, Шумен

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Омуртаг“

Value

BGN 395,508

ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Омуртаг“ Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП — Шумен за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора, в периода 2020—2021 г.; 2021—2022 г.; 2022—2023 г. обособени в обект № 1 — позиция № 1 — ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Омуртаг“.

End

2023-03-31

Additional information

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП, ДП гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“ в периода 2014—2020 година, съфинансирана от ЕЗФ за развитие на селските райони, съгл. подписан д-р за отпускане на безв. финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-004-С01/23.04.2020 г. № между СИДП ДП и ДФЗ

Yes

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП, гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“

Main site or place of performance

Държавни горски територии на ТП „ДГС Омуртаг“

Award criteria

Ср (изпълн.) — предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от обекта

40

60

ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Шумен“

Value

BGN 150,941

ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Шумен“ Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП — Шумен за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора, в периода 2020—2021 г.; 2021—2022 г.; 2022—2023 г., обособени в обект № 1 — позиция № 2 — ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Шумен“.

End

2023-03-31

Additional information

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП — гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“ в периода 2014—2020 година, съфинансирана от ЕЗФ за развитие на селските райони, съгл. подписан д-р за отпускане на безв. финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-004-С01/23.04.2020 г. № между СИДП ДП и ДФЗ

Yes

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП, гр. Шумен, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“

Main site or place of performance

Държавни горски територии на ТП „ДГС Нови пазар“ и ТП „ДГС Шумен“

Award criteria

Ср (изпълн.) — предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от обекта

40

60

ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тервел“ и ТП „ДГС Генерал Тошево“

Value

BGN 182,066

ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тервел“ и ТП „ДГС Генерал Тошево“ Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП — Шумен за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора в периода 2020—2021 г.; 2021—2022 г.; 2022—2023 г. обособени в обект № 1 — позиция № 3 — ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тервел“ и ТП „ДГС Генерал Тошево“.

End

2023-03-31

Additional information

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП — гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“ в периода 2014—2020 година, съфинансирана от ЕЗФ за развитие на селските райони, съгл. подписан д-р за отпускане на безв. финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-004-С01/23.04.2020 г. № между СИДП ДП и ДФЗ

Yes

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП — гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“

Main site or place of performance

Държавни горски територии на ТП „ДЛС Тервел“ и ТП „ДГС Генерал Тошево“

Award criteria

Ср (изпълн.) — предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от обекта

40

60

ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Балчик“

Value

BGN 205,062

ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Балчик“ Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП — Шумен за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора, в периода 2020—2021 г.; 2021—2022 г.; 2022—2023 г., обособени в обект № 1 — позиция № 4 — ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Балчик“.

End

2023-03-31

Additional information

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП — гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“ в периода 2014—2020 година, съфинансирана от ЕЗФ за развитие на селските райони, съгласно подписан д-р за отпускане на безвъзм. финансова помощ № 27/07/2/0/00681 между СИДП ДП — гр. Шумен и ДФЗ

Yes

Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на СИДП ДП — гр. Шумен“, финансиран със средства по ОП „Програма за развитие на селските райони“

Main site or place of performance

Държавни горски територии на ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Балчик“

Award criteria

Ср (изпълн.) — предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от обекта

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Grounds maintenance services

Ireland

Value: 160,200 Euro

United Kingdom : Norwich - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Bergen - Floral arrangements

Norway

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Forest nursery management services

Ireland

Value: 1 Euro