Tender description

„Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ по прекратени обособени позиции, включваща седемнадесет обособени позиции

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а
Участниците в процедурата трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участниците в процедурата трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва.

Съответствието на участниците с посоченото изискване се удостоверява с посочване на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са заверено копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентна система за управление на качеството, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва, издаден на името на участника. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискването.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Списък и кратко описание на условията

Участниците в процедурата по всички обособени позиции, следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на територията на Република България. Производителите, установени на територията на РБългария, могат да извършват търговски сделки без документа по предходното изречение само с произведените от тях медицински изделия.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или заверено копие на разрешение за производство.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от ЕЕДОП.

Условия за изпълнение на поръчката
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, чл.107, т.4 във връзка с чл.101, ал.11 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Процедура

Местно време
23:59
Условия за отваряне на офертите

2020-06-04

14:00

В системата

Предвид обст., че по ОП № 17,у-ците следва да представят мостра, която няма да се получи чрез ел.средства, а през делов. на МЗ, получените мостри ще се отварят на публично заседание на комисията, на 04.06.2020 г. от 14.30 часа в сградата на МЗ, пл. „Света Неделя“ № 5, на което могат да присъстват канд. или у-ците в проц. или техни упъл.п-вители, както и п-ли на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-06-03
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Офертата трябва да бъде валидна до
2020-10-01
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Допълнителна информация

1.Гаранцията за изпълнение на всеки договор е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите посочени в чл.111, ал.5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане – паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да е под формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.Заплащането на стоките по сключения договор за доставка се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 дни след представяне на следните документи:

1) доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС (оригинал и два броя заверени копия);

2) приемателно-предавателни протоколи, подписани от крайните получатели и директора на лечебното заведение/ректорa на медицинския университет съгласувани от дирекция „Медицински дейности“ към Министерство на здравеопазването;

3) писмени заявки-разпределения, съгласувани от Министерство на здравеопазването, дирекция „Медицински дейности“;

4) обобщен опис на приемателно-предавателните протоколи;

5) декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество - „СЕ” маркировка.

6) сертификат за качество на медицинските изделия за всяка отделна партида, издаден от производителя.

7) сертификат за анализ издаден от производителя, удостоверяващ датата на производство и датата на крайния срок на годност.

3.Срок на изпълнение на отделните доставки - всяка доставка, следва да бъде изпълнена в срок до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя. Изпълнителят се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка да уведоми писмено или по факс Възложителя за извършването на доставките на стоките, предмет на договора.

В случай на доставка на стоки с остатъчен срок на годност по–малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя, Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за намерението си.

Доставка на стоки с остатъчен срок на годност по - малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя се извършва само след получаване на писмено съгласие за приемане на конкретната доставка от страна на Възложителя. До получаване на отговор от възложителя, сроковете за доставка на посочената в писменото уведомление стока с остатъчен срок на годност по–малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя, спират да текат.

За останалите стоки, предмет на конкретната заявка, изпълнителят се задължава да спазва сроковете, разписани по-горе.

Precise information on deadline(s) for review procedures

На основание чл.197, ал.1, т.3 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на 5-дневния срок по чл.100, ал.5 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Продължава от т. IV.1.1) за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, включваща 217 обособени позиции. Обществената поръчка е открита с Решение № РД-11-436/05.11.2019 г. на министъра на здравеопазването. С Решение № РД-11-78/20.02.2020 г. обществената поръчка за цитираните по-горе медицински изделия е прекратена, поради обстоятелството, че всички подадени оферти по посочените обособени позиции не отговарят на условията за представяне, включително за форма.

Със заповед на министъра на здравеопазването от 24.03.2020 г. е създадена работна група, за изготвяне на техническите спецификации, критериите за подбор, изискванията за лично състояние на кандидатите и участниците, вида процедура и условията за изпълнение на поръчката. Работната група е приключила работата си на 12.05.2020 г. Същото е обусловено и от обстоятелствата, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (в редакцията му от 24.03.2020 г. бяха спрени процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства и съответно провеждането на обществени поръчки беше невъзможно.

Описаното до тук обосновава необходимостта от спешното възлагане на поръчката и е обстоятелство, при което за възложителя е невъзможно за спази минималния срок от 30 дни за получаване на оферти и срокът за подаване на оферти ще бъде намален на 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-19 Main CPV code 33694000

Bidding information

Bidding deadline

3 Jun 2020

3 days remaining

Total estimated value

BGN 941,801

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D

Value

BGN 66,100

Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D И ВАЛИДИРАН МЕТОД С НИНХИДРИН И ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕКСТРАКЦИЯ С ЕТАНОЛ-ЦИНКОВ СУЛФАТ и отчитане в бели плаки - 4800 теста в кит - масов скрининг за ФКУ до 10 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress

Value

BGN 28,380

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 43 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia

Value

BGN 17,501

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia до 37 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress

Value

BGN 168,100

Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 205 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia

Value

BGN 47,340

Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia до 60 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress

Value

BGN 132,840

Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 162 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia

Value

BGN 43,200

Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia до 60 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia

Value

BGN 39,517

Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia до 43 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress

Value

BGN 35,045

Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 43 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърнабланка(Neonatal 17-α-OHP,реактиви,стандарти,контроли и консумативи),чрезотложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 195,024

Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърнабланка(Neonatal 17-α-OHP,реактиви,стандарти,контроли и консумативи),чрезотложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърна бланка (Neonatal 17-α-OHP, реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с наличeн апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA, 12x96 теста до 51 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 125,850

Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с наличeн апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA, 12х96 теста в кит до 50 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на НеоТ4 от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 4,092

Китове за количествено определяне на НеоТ4 от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на НеоТ4 от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с налични апарати PERKIN ELMER AUTODELFIA, Wallac 1232 и Victor2, 12x96 теста в кит до 2 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 1,728

Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 6 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 1,704

Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 6 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 1,770

Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 6 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Value

BGN 580

Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 2 кита

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

Филтърни бланки за масов скрининг по образец, с филтърна хартия S/S 903

Value

BGN 33,030

Филтърни бланки за масов скрининг по образец, с филтърна хартия S/S 903 Филтърни бланки за масов скрининг по образец, с филтърна хартия S/S 903 до 55 050 броя

Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Main site or place of performance

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : London - Installation services of medical equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Egersund - Patient-monitoring system

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified

Norway : Skien - Prosthodontic and relining products

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Vestnes - Medical furniture

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Biochemical analysers

Norway

Value: Not specified