This tender in no longer available.

Tender description

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от технич. изисквания и спецификации.

1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

1.3. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията

1. Участниците следва да притежават лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.

2. Участниците следва да са регистрирани в „ЕСО“ ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в „ЕСО“ ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

3. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, както следва:

4.1. По т. 1. се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

4.2. По т. 2. се представя заверено копие на документ, издаден от „ЕСО“ ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

5. Документите по т. 1 и т. 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

Условия за изпълнение на поръчката

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на НЗОК, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

...............

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. За удостоверяване съответствието си с изискването за разполагане с необходимия опит за изпълнение на поръчката участниците попълват част IV, буква „В“ в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

4. Документите по т. 1 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество от минимум 600 мВтч (шестстотин мегават-часа).

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Процедура

Офертата трябва да бъде валидна до
2020-07-15
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Дата
2020-01-17
Условия за отваряне на офертите

2020-01-20

10:30

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Местно време
17:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-12-13
Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.2)

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката — гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

— Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК — БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD,

— застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между възложителя и изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

6. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

7. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

8. Всички останали условия и изисквания са посочени в документацията на поръчката и приложенията към нея.

Main CPV code 09310000

Bidding information

Bidding deadline

17 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

BGN 145,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 145,000

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от Техническите изисквания и спецификации, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество електрическа енергия не задължава възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката.

1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

1.3. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

2. Доставката на електрическа енергия за обектите на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК — София област се осъществява чрез електроразпределителната мрежа ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД.

3. Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е определено на базата на измерените количества потребена електрическа енергия през минал период от 7 месеца и е оценено на 650 мВтч, разпределено по тарифни зони в приблизително съотношение: 70 % дневна тарифна зона, 30 % нощна тарифна зона.

Main site or place of performance

Гр. София, на адресите на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК — София град: ул. „Кричим“ № 1, ул. „Бигла“ № 4, ул. „Любата“ № 15 и ул. „Енос“ № 10, вх. Б.

Additional information

В ценовите си предложение участниците следва да предлагат цени, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая за 1 мВтч. В цената не сe включват разходи за мрежови услуги (достъп до мрежата и пренос на електрическа енергия), цена за „задължения към обществото“, акциз и ДДС.

Участник, който не е изпълнил някое от горните условия ще бъде отстранен от участие в процедурата!

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Electrical power systems design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Ireland : Cobh - Fuels

Ireland

Value: 14.0 million Euro

United Kingdom : Perth - Electricity distribution

Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Supply and Delivery of Diesel and Unleaded Petrol Fuel (Lot 1) and/or Jet A1 Fuel (Lot 2) at HQ EUFOR Camp Butmir Sarajevo, 71 210 Ilidza, Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 11.8 million Denar

North Macedonia : Stip - Fuels

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

United Kingdom : Cardiff - District-heating mains construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 19.1 million Pound Sterling