Tender description

Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове и прогнозни (ориентировъчни) количества напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН), както следва:

1) Напреженов измервателен трансформатор 10 kV, еднополюсен, с 2 вторични намотки, за монтиране на закрито — 162 бр.

2) Напреженов измервателен трансформатор 20 kV, еднополюсен, с 2 вторични намотки, за монтиране на закрито — 1 260 бр.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2016/S 074-130044

Допълнителна информация

Допълнителна информация
Прекратява се вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН) след сключени рамкови споразумения“, реф. № PPD 18-089 на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП Main CPV code 31000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове и прогнозни (ориентировъчни) количества напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН), както следва:

1) Напреженов измервателен трансформатор 10 kV, еднополюсен, с 2 вторични намотки, за монтиране на закрито — 162 бр.

2) Напреженов измервателен трансформатор 20 kV, еднополюсен, с 2 вторични намотки, за монтиране на закрито — 1 260 бр.

Main site or place of performance

На територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — в градовете София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на възложителя

SIMILAR TENDERS

Iceland : Reykjavik - Turbine generator control apparatus

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Sports goods and equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Lighting equipment and electric lamps

Norway

Value: 46.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 1.4 billion Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Personal computers

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Furniture

Norway

Value: 636.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Norway

Value: 1.2 million Norwegian Krone