Tender description

Доставката на 12 000 (дванадесет хиляди) броя седемвалентни тест касети Drаeger Drug Test 5000 за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ с предмета на поръчката се разбират дейности, свързани с доставка/ки на тестове и/или касети за анализатори и/или други, чрез които се извършва проверка на употреба на наркотични вещества или техните аналози. Сходен обем е доставка/ки на минимум 5 000 броя тестове и/или касети за анализатори и/или други, чрез които се извършва проверка на употреба на наркотични вещества или техните аналози.

Съответствието с изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците следва да представят информацията в част IV, раздел В „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ в ЕЕДОП с посочване на стойности, дати и получатели, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват разпространение на тестове за контрол на съдържанието на наркотични вещества и/или апарати за контрол на съдържанието на наркотични вещества.

Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификат за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват разпространение на тестове за контрол на съдържанието на наркотични вещества и/или апарати за контрол на съдържанието на наркотични вещества.

Информацията за съответствието с изискването участниците посочват в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП.

3. Участникът да прилага системи за опазване на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват разпространение на тестове за контрол на съдържанието на наркотични вещества и/или апарати за контрол на съдържанието на наркотични вещества.

Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификат за въведена система за управление по отношение на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват разпространение на тестове за контрол на съдържанието на наркотични вещества и/или апарати за контрол на съдържанието на наркотични вещества.

Информацията за съответствието с изискването участниците посочват в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.

Сертификатите по т. 2 и т. 3 трябва да са издадени на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Доказателства за съответствие с критериите за подбор по т. 1, т. 2 и т. 3 се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът да е изпълнил доставка/доставки на минимум 5 000 броя тестове и/или касети за анализатори и/или други с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ с предмета на поръчката се разбират дейности свързани с доставка/ки на тестове и/или касети за анализатори и/или други, чрез които се извършва проверка на употреба на наркотични вещества или техните аналози.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на участника, с обхват разпространение на тестове за контрол на съдържанието на наркотични вещества и/или апарати за контрол на съдържанието на наркотични вещества.

3. Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, издаден на името на участника, с обхват разпространение на тестове за контрол на съдържанието на наркотични вещества и/или апарати за контрол на съдържанието на наркотични вещества.

Списък и кратко описание на условията
Не се изисква.

Процедура

Дата
2020-06-18
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2020-06-22

11:00

В системата

Местно време
23:59
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-18
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР

ул. „Княз Борис I“ № 124

София

1000

+359 29822567

[email protected]

+359 29813010

http://www.mvr.bg/dussd

Допълнителна информация

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е 5 % от стойността му без ДДС и се представя преди сключване на договора в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 както и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 и § 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допусната аритметическа грешка (неточност) в ценовото предложение без ДДС, както и участник, чието ценово предложение без ДДС надвишава прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, посочена в обявлението.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

5. Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1 т. 3 от ЗМИП.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

18 Jun 2020

21 days remaining

Total estimated value

BGN 360,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 360,000

Доставката на 12 000 (дванадесет хиляди) броя седемвалентни тест касети Drаeger Drug Test 5000 за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози.

Main site or place of performance

гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, склад на Полицейска техника — сектор „Управление на собствеността“ — ГД „Национална полиция“, централни технически складове на МВР

Additional information

Обществената поръчка е финансирана от Фонда за безопасност на движението.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone