Tender description

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на система за газова хроматография с FID (пламъчно-йонизационен) и MS (масспектрометър) детектори. Подробно предмета на обществената поръчка и по двете обособени позиции е описан в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка, и/или монтаж/инсталация, и/или сервизно обслужване на апаратура.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване, участникът попълва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г от ЕЕДОП (информацията да съдържа данни за вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват и орган, издал сертификата).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договора за доказване на горепосоченото изискване участниците представят съответния сертификат.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка, и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура.
Условия за изпълнение на поръчката
Избраният изпълнител следва: да се придържа точно към изискванията на обявлението, документацията, вкл. тех. спецификация, приложимото национално и европейско законодателство, правилата на ОП НОИР 2014—2020 г., тех. и цен. предложение; да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка; да предвиди и поеме всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, нерециклирано, неупотребявано, произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, необходими за безпроблемна експлоатация.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Не се изисква.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изискват.
Списък и кратко описание на условията
Не се изисква.

Процедура

Дата
2020-06-29
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Условия за отваряне на офертите

2020-06-30

10:00

Гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, ет. 4, Агробиоинститут.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Местно време
16:30
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Допълнителна информация

В процед. може да участва като подава оферта всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, вс. друго образув., което има право да изпълн. доставката, съгл. законод. на държавата, в която е установено и отговаря на изискв. на ЗОП, наст. обявление и документ.за участие. Възл.отстранява от участие в процедурата участ., за когото са налице основ. за задълж. отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, при обстоят. по чл. 55, ал. 1 (без т.2) ЗОП, при обстоят.по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; при обстоят. по чл. 69 ЗПКОНПИ; който не отговарят на изискв. на чл. 101, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от ЗОП и съгл. чл. 107 от ЗОП; който е представил ценово предложение, което превишава макс. допустимия финан. ресурс на поръчката, посочен като прогнозна ст-т, и за който е налице някое от обстоятел., посоч. в т. 4.3.от Общите условия при предоставяне на безвъз. финан. помощ по приор. ос 1 от ОП НОИР, описани в т.7, б. „Б“ раздел III.1. „Изисквания към участниците“ от „Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществ. поръчка“. При подаване на оферта участ. декларира липсата на основан.за отстраняване и съотв. с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в национал. законодателство на възлагащия орган или възлож. на държава членка“ се попълва инфор., отн. специф. национални основания за отстраняване, които са: осъждания за престъпл. по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 от НК (или аналогични в друга държава); нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); наличие на свързаност по см. на § 2, т. 45 ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура; обстоят. по чл. 69 от ЗПКОНПИ; забраната за участие в процедури за обществ. поръчки на лица, за които са налице обстоятелст. съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са прилож. изключенията по чл. 4 от същия закон; обст. по. т. 4.3. от Общите усл. при предоставяне на безвъзмездна финан. помощ по приор. ос 1 от ОП НОИР, както следва:а)Към датата на подаване на оферта от съотв.участ.в процедура за възлагане,участ.в процедура за възлагане се представлява от лице на трудово или служебно правоотн. в Управл. орган, докато заема съотв. длъжност и една година след напускането ?;

б) към датата на подаване на оферта от съотв. участник в процедура за възлагане, участникът да има скл. трудов или друг договор за изпълне-ние на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотнош. в управл. орган или докато заема съотв. длъжност и една година след напускането ?;

в) към датата на подаване на оферта от съотв .участник в процедура по възлагане, лице на трудово или служебно правоотн. в управл. орган, докато заема съотв. длъжност и една година след напускането ѝ не следва да притежава дялове или акции от капитала на участника в процедурата, при изпълнение на дейности по проект, съфинансиран по ОП „НОИР“;

г) към датата на подаване на офертата от съотв. участ. в процедура за възлагане, участникът да няма сключ. договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотн. в управл. орган, докато заема съотв. длъжност и една година след напускането ?. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, възл. не предвижда изискв. за създаване на ЮЛ, когато участ., определен за изпъл. е обединение на ФЛ и/или ЮЛ. преди сключ. на договора., изпъл. представя гаранц., в една от ф-мите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, обезпеч. изпълн., в р-р на 5 % от ст-та му без ДДС. Възл. предоставя възможност за аванс. плащане в р-р на 40 % от общата ст-ст на договора, като изисква гаранц. за аванс.плащане-в една от ф-мите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, покрив. целия р-р на аванс плащане. Усл. и сроковете за задържане или освобож. на гаран. за изпълн., респ. за аванс. плащане, се уреждат в дог. за общ. поръч. След подписв. на проток. за обучение възл. частич. освобож. 80 % от първонач. гаранц., като за обезпеч. на гаранц. обслужване, изпълн. предоставя (поддържа) гаран.в р-р на 1 % от ст-та на дог. до 30 дни след срока на гаранц. Изискванията са подробно описани в документацията.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-18 Main CPV code 38432210

Bidding information

Bidding deadline

29 Jun 2020

32 days remaining

Total estimated value

BGN 125,868

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 125,868

Доставка, монтаж въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на система за газова хроматография с FID (пламъчно-йонизационен) и MS (масспектрометър) детектори. Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, нерециклирано и неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, необходими за безпроблемна експлоатация. Всички предложени от участника технически характеристики, отнасящи се до минималните технически изисквания на възложителя към апаратурата, трябва да могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към нея, които не са включени в офертата.

Award criteria

Гаранционен срок

10 %

Технически преимущества

60 %

Цена

30 %

Main site or place of performance

Република БЪЛГАРИЯ, гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, Агробиоинститут.

Yes

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по ОПНОИР.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Cameras

Malta

Value: Not specified

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - X-ray inspection equipment

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Gas pressure equipment

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Photographic equipment

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Sweden : Gothenburg - CT scanners

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : London - Installation services of electrical and mechanical equipment

Ireland

Value: 4.0 million Euro